Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι αλλαγές στο... γκισέ για δάνεια και καταθέσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΤΟΜΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ ΚΟΜ'ΚΣ
α . ι ξ ι
Δ ^ ΣΗΜΕΡΑ; η 2  .ΤΑ ΑΤΜ ~
· ' ὰ ΤΟΜΟΣ Β·
Ί 8 Τ Β Τ ' ο .
ό - ·
·_ χ.- ς -.`_. ... Ἡ' , Η
 - ι:  Με . _. ι  η  “ς - ¦
. Τ ι δ . 
ΤΗΣ κγΡιΑκι-ιΣ ι:ιι/ιι/ιΞ _ ι  ι·
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑκΕΦΑΛΑ|ΟΠΟ|ΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ|κΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
. “πι ιι Με" ΜΒΜ" ι
ΕιιιιΤιιΜ¦¦¦γΡΜ
Η ΕΛΛΗΝ" | ο
· · · ν κ Με
ΜΜΜ , ,
οι ΜιΖΕΣ= για δανεια και καταθεσει5
 Το μΠλόΚο στο «κούρεμα»,
 η ρευστότΠτα σΤι8 μικρομε
 Τ0 «Μο ΜΜΜ σαιε8 εΠιΧειριιαει8 και τι θα
 εδωσε ονο“οΤο γινει με τα σαρκα! εοηιτοΙ8
και λογαριασμοα$ Με 
«ΑνασΤαθμιρΤικό» ι_ -στουε κατοικοιι5 Τ  
Των_νιΤσιων»“-¦.  Δ “
Τα ο· Μινι·
οι ΜΑΜ
Τα Μι· Με·
 Το τελεσίγραφο Με
'πανε εταίρωε για του8
Τ πλειστηριασμούε »4
Π' Λ|'ΝΠΣΤΕΣ
ΔΠΠΣΤ0ΛΕΣ
Η"... ΔΠΡΛΤΠΥ_
ΚΠΡΕΛΤΗ
"^ Το "ΕΦ 
Β ΤΙΜΗΣ
ΤΟΥ ΜΠΙΤΣ
ο “ ι  ιιιιι ΜΜΜ οι
   ικΡοιΕιιοι
ἔἑ Πώ5 έκλεψε
ΞΞ_ Την καρδια
ΞΞ Του Πέιν
τι όμορφη 
Μορίσ »εν