Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ""'ΜΜ"Μ“
|οεοεΜν@οωΜτ.ετ
Ν·  ΝΗΣΞΕ< 
ο ' ν
Ύ ' _
7 Ϊ Η
η “τ 9
Με'  Δ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ Κ|ΝΗΤΟΠΟ|ΗΣΕΩΝ
ΗΜΕΡ|ΔΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΦΘ|ΝΟΠΩΡ|ΝΕΣ ΕκΠΤΩΣΕ|Σ
Η ποιότητα “ · Χ Μ
προτεραιότητα να τις σήμερα τα
πωπω ΜΜΜκοἐτ καταστήματα κενή στα σχολείο