Πρωτοσέλιδο Real News: Το Βερολίνο υψώνει "τείχος"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ'Βϋ'!"!Μ'!!!!Π!!
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ «Η»
νννννν.τεα|.9τ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
, ιιοτιέτιπ ·
 “ΜΝΗΜΗΣ
για πεμπτη φορα
εγινε ο Προι<σιιιι5 Πιιιιιισιισυιι05
το -ΒιΒ“ιιιο Ο
ΜΔΡΓΔΡ|ΤΛΣ
ι Το δια1υγιο με
ι τον Ανδρεα, ο Πιερ
ι και π αεροσυνοδόε
· ΣΕΠ. 2θ·2θ
ΣΤΑ ΝΗΜΑ '(ΕΪΜΑΝ
Βρήκαν την ο"5|ιοι·ε
τικ συΖυγου του Γιαννου
ο· ΠΜ απατα: τον 1
(0'ΡΑΠ 08( (ΜΒ ο ¦
πατΑ2οΧΡοΜτον 7 έ 7 ι
ΜωωυωΜψ
εστι) ΜΙΤ
2 (Ο με
θρυῇικα ονόματα
σε συγκῆονιστικε5
τινΕ ερμηνειε5
Ξωτικα κουπόνια
Εεε' Με στα. 31
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤ0ΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Το Βεροῆινο
υψώνει «τεἱχοε»!
“Μ ϊ" ΜΝ· διαμπνυει π
καγκεῆαρία στην κυβερνηση Τσίπρα, που
επιδιώκει να αναπῆπρὡσει τι5 οικονομικέ5
ατιὡπειε8 εξαιτία5 τπ5 ιιροοφυγικπ5 κρίσπ5
με εῆόφρυνσπ των σκῆπρὡν όρων του
τρίτου μνημονίου
ΔΡ. ΦΥ
4,25€ |2€
"ωΜ0|ΜΜ
ΜΑΜΜΜΜΛ°Μ
Ο' ΜΟΝΟ' του Εῆῆπνα πρωθυπουργού
με την καγκεΗόριο Αγκεῆα Μέρκελ τον
Γόῆῆο Πρόεδρο Φρανσουό Οῆόντ, τον Ο
Γερμανό υπουργό Εξωτερικών ΦρανκΒόῆτερ Στα'ι·νμόγερ και τον αντιπρόεδρο
Με Κομισιόν Βόῆντι5 ΝτομπρόΒσκι5
©Μ4·5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
“Εαν ΜΑΜ) ιιρΟε:δρι›σ
Η Ν.Δ· δεν Οτι εκει ιιι(ι
τικ ιδιο (ιτιφιιιςιιιαι
ΝικοΣ
Ντι ιιρ<ιΧιι›ριιιιωιιμ$
γριιγωμιι ιιιΙι
(ιιιγκμιιτιιιιιι ΕΣΡ και σε·
ορΧιιγοκ£νῳικιι ὁι›ιιιι
ΣΕΠ ΜΙΒ
νεες Πάπια ιςιι<~τιιιιωι ι»
ΣΕΛ ΠΙΟ
οι Ατυπο-ι ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ γ 
μιιρωριε5 ανθρωπων σου
δινουν αγωνα γιτι τιι σωιιηιιιι των ιιρσσφυγων