Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Απέραντος καταυλισμός μέχρι 500.000 πρόσφυγες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φθινοπωρινέ5 εκτιτὡσειε ..ό
σε είδη ένδνσΠ5 & νΠ66λσΠ5
ανδρικό, γυναικεία, Παιδικα επωφεληθείτε!
Για το Πόντο τιερΗοτε από το | ΩωτοΤομτ 
 Αιματολογικὁ5 Ελεγκο5 Ουρεοειδρή5 και Γενικέ5 ΕΕετααει5 Αἰιιατο5. Οήρων
Α|'|Ο ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ -τ ξ  .. ο: :Η Σ|ΓΟΥΡΑ
Δ|ΑΓΝΩΣΤ||(Ο ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ _ _ Ε _ ϊ ϊ  ΚΑ| ΑΞ|Ο|'||ΣΤΑ
Δωρεαν ιατρική εξέταση
Μ Α|ΜΑΤΟΑΟΓ||(ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΥΡΕΟΕ|ΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ
(|=Τ3Ι ΡΤ4, Τ5Η)
Από 2/11ὲω5 8· 7/11/2015
Σε προνομιακή τιμή
Μ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ||(ΗΣ
|'|Υ|(ΝΟΤ|·|ΤΑΣ Ο.Μ.Σ.Σ.
Γ|Α ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Από 2/11ὲω5 8· 7/11/2015
Δωρεαν ιατρική εξέταση
ΜΓΕΝ||(|·|
ΜΓΕΝ||(|·|
Α|ΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ
Από 2/11 ὲω5 8· 7/11/2015
Κὁψτε τα κουπόνια του εξωφυλλου και καντε εντελω5 δωρεαν αιματολογική έλεγχο θυρεοειδου5 αδένο5 (ΕΤ3. ΕΤ4. Τ5|·|). γενική εξέταση αἰματο5 και ουρων.
καθω5 και μέτρηση οστική5 πυκνότητα5 Ο.Μ.Σ.Σ. για την πρόληψη τη5 οστεοπόρωση5 σε προνομιακή τιμή · ΑΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΣΕΑ|ΔΕΣ 56-57
Δεἱτε με το ΘΕΜΑ το μεγαλο ντέρμπι στο ΠΟνΞ Τ
Τον μοναδικο κωδικο Προσβοοη5 θα τον βρεἱτε
στο εξώφυλλο τον ενθὲτου ΤΗεητε Ρεορ|ε 
Πο ολο το οντοκἱνοτο απο 500 α Με 2.500 το · Τον μονοδικο κωδικο ενεργοποιοσΜ θο τον βρεἱτε στο εξαφνλΛο τον ενθἐτον Με" Ρεομ|ε 285 καλοπρσι
ΜΠΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Ε.Ε.
Αιτέ ραντοε 
καταιι λισμοε
ΜΕΧΡΙ 500.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΜ το Αιγαἰο το δραμα μεταφέρεται στην Αθήνα και σε αλλε8
Πολειε καθὡ8 Πέρασε η γραμμή των Ευ ρωτιαἰων να μα8 κανουν
βασικο κεντρο Παραμονη8, εναντι ΠενιΧρὡν ανταλλανματων
ΕΝΩ Α|ΕΞΑΓΕΤΑ| ΕΡΕΥΝΑ
Α|'|0 ΤΗΝ Ε|ΣΑΓΓΕΑ|Α
ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΔΕΣ
· ΣΕΛ. 16-17
Καταβαλλονται
τα πρωτα
40 εκατ. $
. απο τα 500
ολική
για τι5 συνταΞει5. 
βαΣουν ΦΠΑ 23% ξ
στην Παιδεἰα και .
νέα τέλη στα |.Χ..  ι
αλλα έχουν Ἡ _ .
για την προμήθεια η "
των 5Οχρονων
αεροσκαφων
τη5 |_οςκηεοο| η' Π
Σ|'|ΟΥΔΑΓΜΕΝΟ| ΣΕ ΚΟΑΕΓ|Α - ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑ| ΤΑ ΠΑ|Δ|Α ΤΟΥΣ ΣΕ |Δ|ΩΤ||(Α
Πιο εμπορω ια απο τον Τσἰιτρα
οι μισοι οπου ργοι του ΣΥΡΙΖΑ
ΒΟΛΕΨΑΝ ΚΑ|
ΤΟΝ κυρ ΑΛΕ|(Ο... ΜΕ 5Μ5
Φωτιε8 αναψε ο Φὶλη8 και στο Μαἔὶμομ με την γκαφα ντα «εὺΠορο ΠρωθυΠουργο» . Σελ. 20-23 Τέσσερα μὲ088 μ8ΤΠ
'[|8 εκλογε8 κληρώθηκε Στλ 35ο ε Η λΝΩτλτΗ λΜεΡικλΝοΣ ιιΡλκτοΡλΣ εετλλε το κλλοκλιΡι τεΣΣεΡλ πλλΣτλ ΔιλελτΗΡιλ Η” ΕΝΕ Η" '°ΣΕ^· Με
Ε|'|||(ΟΥΡ||(Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Ο' Η|'|Α ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡ|ΟΥ |'|ΛΑΣΤΟΤΡΑΦΟΥ  _ τιαραταση Ψ" ΤΟ εργο
· ΣΕΑ. 14-15 · ΣΕΑ. 28-29 'Τ - '
' 'Η ·Δ  , · ' Ο Νικὸλαοε
Πρωτη φορα του... τεω8,
Αριστερή στο φωτογραφοε
  Χόλιγουντ .Σ .· Αφοὺ εγκοτοστὸθηκε
στηνΑθηνα με την Τατιανα
ΜΠλατνικ, το Ιριξε
στη φωτογραφἰα τοΠὶομ,
ομμφωνα με εκτενέστατο
αφιερωμα διεθνοὺε ΤὺΠομ
Πότε ο 54Χρονοε
βραβευμένοε με
Οσκαρ Αμε ρικανο8
σκηνοθετη5
Αλεἔαντερ Πὲιν ο Σελ. 45-50
Χ βρΙἱΚε σΤΟΑἱΥΙΟ τι ΔειχΝονιν τλ εΜλιι.
την 28Χρονη ' ο Σελ. 56-57
ἑαἑὶ]στἑρη» Το εντιμΟ
γ Μ Η" Ί ΠαΖαρια του
.  . Βαρομφακη
Η Μ Μ Μ Μ .. '
ΤΡΕΛΟΙ, ΤΡΕΛΟΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ Γ(Ξντἑἶ) ἔἔει8
Ολε5 οι φυλεε των Ελλήνων Που δεν ὲΧομν τον (1) θεο ΤΟΠ8
ο Σελ. 52-55