Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΒ!" ΜΙ"
ιΠΜ!Μ
· - - . (τ . ή"  Η Ρ
¦ “? _ γ  ..εε 'ε - θα' _ .
εφερεκωνοτοηιγοΞΜητοηε ιΝοεμΒριοω2οι5 · Δρ.Φθηῆου934 ·_Τ|μΜ ευρώ 7 Π ιδιοκτησια:ΕΝΤΥΠΩἐ@ΩΠἔΗ@ῇ
σΛετ σιΑνειιτειτ σι>ιηιι
και οι μειώσειε συνταεεων
Τι θα γινει με τιε μητερεε με ανηηικα τέκνα Ποιεε ηρσωρεε σὡΖονται Τι θα γινει με τα Βαρέα και ανθυγιεινα
Ποσο θα πεσει η κατώτατη Ανσῆυτικοι ηινα κεε
ΣεΠΙ0-Π
ΕΡ : έ -·-ε ι αιωνα ετη «κκ»
ηαναφερουν τα ι 2
τεκμηρια θιαΒιωσηε Ξ “θΟ εΠΟνΟΦεβ0ϋμε
ι εκατ Μαηνε θα αθηρωσουν τη σταθεροτητα»
ΜΜΜ, ωραια ε ε ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ.
Με ι !'°' ΒουἘυτηεω Λ
 ψ 7 7 η ”- ζ Ἐν; ΡΜ
Σε ηῆηρη συγχυση | Χ 
~ η κυβερνηση Η
Ο Μαρία οὁηΜσ= σε τιθιεξοΞΞ 4 “Σ[ΟχΟ5 ΜΒ, η μεγΟῇη
Μη ¦=.ειη¦ι·“ιε ἐΞ· ο, ι τι; ¦ ουμΠορωοξΠ»
 ~ ~ = Ή ΘΑΝΔτηΣΘεοΠαἱρνει κεφθῆι ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ο Μει'μαρακηε ΜΟ$Β
Με εδωσε Ο ΤΖηΖικωοτσε Μό ΒΟωΜΠ5
Εηικραιειτιε
θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ο ΜΜΜ Τα ηαιΖεισῆα για αθαοΕρντσγαν
` ΠΟΠ συγκινησε Η μεγαῆη δυναμη του Ρεαεη Ταγιη Ερντογαν τα θεκατριο και Με" χρονια που θρι- γ
η το Πονεῆῇῇν'ο σκετσιστοαμσνιτηεΤουρκισεειναιτοαοταμααιτοτουκορακτηρατου.Ημεγαῆηα6υ- ^βΧ|ΟΕ [Ο ρουσφετια
' νομισ του ειναι στι τρων οῆοι ξερουν ηωε θα κανει τα παντα για να παρει αι θεση του
ι Μ- Τ2 Ατατούρκωετουισκυροτερου ηγέτη τηε γειτονικηε κώραε. Την ώρα ηουοηροε6ρσε η ΚϋΒεβνΠΟΠ
, Θ γ, Ο  τηε Τουρκιαε ηροσὁοκα την αυτοθυνομισ του κυθερνὡντοε κομματοε Δικαιοσυνηε η -
7 7 “Δε ε ΚΟ' ^νθΠΝξΠ3 (ΜΡ) Μό σε σημερινὲε θουηευτικεε εκῆογὲε, η Ευρώπη, και φυσικα η ~ - η ΠΑ Ν Ν ΗΣ
! Η “Β κ» · ΜΜΜ. ησρακοῆουθουν Με τιε εεεῆιεειε εξαιτισε των πιέσεων σου 6εΧονται απο ἔ ^ΟΒΕρΔΟΣ
: τ σκορο ρε' την ηρωφυγικη κριση, φοβούμενεε θα το τιμιιμο για την εξασφαῆιση ατε Βοηθεισε του η ὁιιμ00ιογραφΟε
η και 005 ε' το μεἱο σουῆτανου Ερντογαν στην οντιμετὡηιση του τερσστιου αυτου ηροΒῆηματοε θα ειναι
εξαιρετικα υιμηῆο. ισωε και εαιφοΒο.
Μια-η ι απο