Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φόρος - μαμούθ σε σπίτια, θυρίδες, κοσμήματα, χρυσές λίρες και... στρώματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ι·ιιΞι>ιοΔικο 
ΑγτοκιΝι-ι·ι·ογ ΣΤΟΝ κοΣΜΟι η 
θηκε ΜΜΜ μου;> 2
ι .ηῖ'Χ_ άι ι·ιλιΔικλ
'  ονο
 Ι|ι@`Ἐ
Π Ξ ῇ3 επεισόδια
η ιιιιιιιιιιιιιιι α εῆῆι·ιυικ
πΡικπκοι
ιιιτιιιΗτιοτ
Δ"ΓΟΣ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕ|
λΞ|0Π|ΣΤΕΣ
ΠΛ|·|Ρί]Φ0Ρ|ΕΣ
ΠΑ Τ|Σ
Δ|ΑΤλΡΑΧΕΣ Τ0Υ
θΥΡΕ0Ε|Δ0ΥΣ
ι_ι ι Ιι_ι ς ὰ /_/ / ί ¦ '
ι ἑί / ί Ελ ί / κι ῇι Ο / / ἐκ Ο ελ κ
ί ί / ι ΧΧ ί ί ι Χι Χ/ / Ω Μ ο ι ί / ϊ χί Χ ί ί/ Ν
 @αλλον 3ιζι@ Η τιμη ιη Με τα 
|'|ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑ|
Ο' ΜΗΝ|Α|ΕΣ ΔΟΣΕ|Σ
Γ|Α 288.000
ΟΦΕ|ΛΕΤΕΣ ΤΑΜΕ|ΩΝ τ <›
ΤΟ |'|ΕΡ|ΟΥΣ|ΟΛΟΓ|Ο ΦΕΡΝΕ| ΝΕΕΣ Ε|'||ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ ΑΠΟ ΤΟ 2Ο|Ο
Φόρος - μαμούθ
σε σι·ιίτια, θυρίδες, κοσμήματα,
χρυσές Ηίρες και... στρώματα
Ο' ΠΟΛ|ΤΕΣ θα κληθούν να ΕΡΧΕΤΑ| ΝΟΜΟΣ για
δηλώσουν όλα τα περιουσια κα τους οικειοθελη αποκαλυψη
στοιχεία σε εσωτερικό και εξωτερικό κεΦαλαίων που δεν ΠΑ ΔΕΣΜΕγΣΗ
και η συνολική αξία θα Φορολογηθεί¦ είχαν δηλωθεί και θα ι·ιΕι>ιογΣιλκΩΝ ΣΤΟ|ΧΕ|ΩΝ
με εξαίρεση τις καταθέσεις στις Φορολογηθουν με βαση / ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΑ ΔΗΛΩΟΟΥΝ
με ο 
-Μ^"-8-“ _
“ Μπιλ ι 
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΠΗ|(ΛΝ
ΣΤ|·| ΡΥθΜ|Σ|·|
ΤΩΝ ΤΟΟ ΔΟΣΕΩΝ
ι κλι τον
 νηΠ@ικ©Ν©Μικ@Ν
Π Σελ 9 ελληνικες τράπεζες τις ισχύουσες κλίμακες ΣΤΟ ΠΕΡ|ΟΥΣ|ΟΛΟΓ|Ο
κι Σελ. 8
|_ΤΛ 8Τ|ἔΕ88 ΤΕ8Τ$_|
ΚΔ' |·| ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΡΑ Γ|Λ
 ΜΕΠΩΗΚΛΝ Οί] [Π]ΛΔΣΤΜΕΣ
Ο ΣΕΛ. το ΕΠΕΜΒΔΣΕΠΣ ©Μ©ΡΠΔΣ
Ε] ΣΕΛ. ΣΟ-Σ'|
σας Δν
εἔΜ ν δ τί
ΤΑ ι·ιΡοτΖΕκτ ΜΑΡΔΑ
ΔΕΝ... ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ
ΣΤΟ <<Ν|·|Σ| - ΝΤΑΒΟΣ»
ΦθΡθΛθΓ||(θΣ ς
|'|ΛΡΑΔΕ|ΣΟΣ ἐς η ν η;
λλλ... Μοιιιλκο . 
το Ελληνικο ι ο _
  Αυξήθιικἔν
· τα μι·ιοτο
για ΝταΒουτογῆου, στην ΜΜΜ
ρυθμιστές και ιιαῆι οι κουρδοι ΜΒ ΜΜΜ!
97ὲ¦ο2 |||||||
||||||||||
77ΊΊ08
-· Τα Σελ. ι8-ι9
ΠΜΣ ΠΠΜΠΔΕ@ΔΝ
ΜΠΕίίΡ@ίΕΠΕΜἩΕΣ
((|'|ΥΡΑΜ|ΔΑ» ΒΟΟ.ΟΟΟ €
ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΠΥΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕ/Χ|ΔΕΣ ΞΞ=ΖΞ
Ο ΡΕί@Σ [ΝΟΣΤΟΣ ΤΗΣ «ΜΜΜ Ε»
Μ θα ΠΟΥ ΚΜΜ©ίθίΞΠΤΜ Πλ Β@ΜΠΣἩΕίΕΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΟΡΜ|ΖΟΜΑ| ΣΤΟΝ θΕΟ ΖΕΥ
ΟΤ| ΟΛ ΕΞΟΝΤΩΣΩ ΤΟΥΣ
ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΕΛ|ΔΑ Ή 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα