Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΝΤ" ΜΜΜ
ΜΠΝΕ...Α|.Ἡ
Ξέσιιασε εμφυῆιο8
Σαββα'ίδου-θεοχαριι
«Μουρ οι κασιγορουμενοι
Π Ανοίγουν τα στοματα για τα
εξοιιῆιστικα 
ωτΜωωι
Ο' ΝΕΑΕΜΠ'ΕΣ ΠΟΥ ΝΤΑΡΑΒΕί2=Ο- .ο
ΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ Το
ι .δεκτικό Νῇῳ ;
οι σου σου
κατασκωεο και καναῆι
ΤΑ ΕΞΑΠΤΕΡΥΤΑ ΤΠΝ Β.Π. γ 
ΝΑ' Ο ΣΝΟΥΡΑΕΤΗΣ Κω, 7 'η .η
Πίνακεε των Λιχτενσσαιν και Μοναῆιόνι
αναμένεται να Πωῆηθουν έκαστοε για ίσο
εκατ. στα αΠό τουε δίστασε Μ Μ
Σκόντα κομματια ελληνιιαι3
Ιστορία5 σε ελκυστικέ8 τιμέ5
ατιότσν«Βέργο»
Πνεοε<ςἐρεσιοί0Πεν  ί;
...και ο “ΖογκῆερΑ Εργου·
Αῆιίειιαῆιίιιῆα ραντεβου σε
ΛΥΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤ|ΚΗΣ. ΜΠΑ|Ν0ΥΝ ΤΣΜΕΔΕ
ΝΑ' ΤΧΣ ΜΕ Τ|Ε ΕΥΛ0ΠΕΣ ΤΑΥ ΥΠ0ΥΡΠΚ0Υ ΣΥΜΒ0ΥΛ'0Υ 
ΕΠ'ΤΠΗ|ΑΕ
ΜΜΖυυμε η βουΠιόΖυυμε
Σε τουτεε τι5 κρίσιμε5 για τον τόΠο στιγμέ5 η κυβέρνηση
κσῆείταιναῆόβει Μ5α@ρέε. Που 
τόῆμΠ και αΠσφασιστικότητα. συγκρούσει5 με το
κατεστημένο και τη διαΠδσκΠ και εμπεριέχουν Ποδιτικό
κόστοε Η κοινωνία Παρακοῆσυθεί τα όσα συμβαίνουν
με αμηχανία. φόβο και Προβῆηματισμό. Οι φόροι. η
ανεργία. το κῆείσιμο των εΠιχειρτισεων. οι χιῆιαδε5
αΠοῆυμένσι. οι νέοι Που δεν έχουν να εῆΠίΖουν σε
ένα καῆ0τερο αυριο. η μεσαία τόξα Που αΠαξιὡθηκε.
διαδόθηκε και μετεξεῆίχθΠκε στο Πιο χαρακτηριστικό
ΠουμΠεν Προῆεταριατο. συνιστούν τη νέα ερωτικη
ηραγματικόσιτατη5χὡραε ΑυτητηνὡραδενυΠαρχουν
ΠεριθὡριαοότεγιαΜΜ5.ώτεγιατακυκέε.ουτεγια
Περιεργι:εε8ιαργἐιιε.ΔΜ  γ
σιευιισ¦_
νννννν.8χιορΙυ5.ατ
Μ ΜΜΕ ΜΤΒ'
ΠΑ ΤΑ ΜΑ»
ΞαναμοιρόΖεοσι η ιρόΠσυῆσ. χάνουν
ω ηνία οι Παραδοσιακοί Παίκοεε
Μ Μ ιτΜ ΠΜ ΜΜΜ
Η Η" Μ Το σαρα68ιγμσ Τι ω Μι- Ηκυβεο- Ξ”
/ .Το 4 ΜΒΜ π ΜΜΜ πιο καιρου και Με ιι  ` Ο νιισιι να  έ
και οι 49 δωσω σε 2 δωστε Π ΠΠ0κωΠσ[ΠσΠ __ ω Μ Αφ! ΜΑΝΗ Τον  “  'Τι φρενόρει την ΜΜΜ πιο εμιιιατοσυντι8 τ ζ  (πιο εμπορικό
'Το ΜΜΜ Μ ΔΝὲ κ στιιν τουτο Μ, Με] κοσμο ΜΝ.. ο
Με. ενηησι ΚΕΦΑΛΑ|ΑΚΕΣ ΑΑ|'ΚΕΣ
:ά 7 η Δ
'Ι Μι;
Τ η ι?
.· τ _ Ι
. < Ί . ~ η
. ο 7 7 ι
ί τ ς ε - · Δ
ι Ι· ι . Ξ
εένων ιδιτ:ὡν
.Ψ; 1
-| ι . · ο ι ”_
- .` 'ί τ. ν ' . .
Δ . Ι τ .. Η
Νέα Υόρκη. Λονδίνο, Φρανκφούρτη. Βρυεέιίῆεο και Κατάρ
Π καμβικόε ρόΠοε του 
Και τα κρίσιμα Ποσοστό του Δημοσίου 
υΠεκφυγέ5 'Η αῆῆαΖουμε ο βουῆιόΖουμε. Γιατί ακόμη
και αν Περασουν αναίμακτα όῆα τα ΠροαΠαιτουμενα.
ακόμη καιαν μείνουν ιδιωτικέει οι τραΠεΖε5. Πόσο μΠορεί
να αντέξει και να ανταΠοκριθεί σε αυτό τα δεδομένα η
βαση τη5 κοινωνία5; Εδώ και τωρα. ῆοιΠόν. αῆῆαγΠ.
ανατρσηη. υΠέρβαση. Ναι στι5 αΠσκρατικσηοιησειε,
Ιι5 μεταρρυθμίσει5. τανέα κεφόῆαια, το φρέσκο χρημα
και τσυ5 ξένου5 εΠενδυτέ5. τι5 μεγαῆε5 εΠενδυσει5.
τα δημόσια έργα. τουε οδικουε όξσνε5. τα κίνητρα για
να δημιουργηθουν νέε5 εΠιχειρησει5, εΠενδυσειε.
θέσειε εργασία5.Όχι στι5 ιδεσῆηψίεε. στι5 μίΖε5. στου5
μεσόΖοντεε σταρουσφέοακαισο5 Πεῆατειακέεσχέσειε
Όχι σιτε ξεπέρασμένεε αντιΠτιψει5. στα κομματικό
ΤΕΝ 2. 8·7. 82-83
γραφεία και στου5 μηχανισμοόε. στη δικτατορία των
συνδικαῆιστὡν. 'Οχι στα διαχρονικό Προνόμια των
Μεμένων. των Προνομισυχων δημοσίων υΠαῆῆΠῆων
και στι5 στρατιέ5 των Πόση5 φόσεω5 συμβουῆων των
υΠουργὡν. βουῆευτὡν και διοικητὡν των οργανισμών.
'Οχι στη ΔιαΠῆοκη. στα συμφέροντα. στουε οῆιγόρχεε.
Παῆαισυε και νέου5. οδου5 αυτουε Που μέσα από
την καταρρευση τη5 εξωθεσμικΠ5 εξουσία5 του χθε5
θέῆουν να αναγορευθαυν οι νταβατΖηδε5 του αυριο.
Που ετσιθεῆικαθααναῆαμβανουν έργα και Προμηθειε5
του Δημοσίου. μοιρόΖοντα5 ταυτόχρονα την τραηουῆα
τηε εΠιχειρηματικη5 -και όχι μόνο- Ζωη5 του τόΠου.
ΑΝΤ. Π|ΚΟΥΛΑΣ