Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέο τοπίο στις τράπεζες. Κρίσιμη "μάχη" για τη συμμετοχή των ιδιωτώνRecognized text:
ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΝΕΚΡΟΙ' ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
«Πάντως Πιλάτος» οι Ευρωπαίοι
στο δράμα των Προσφύγων
Τα σπουδαιότερα βιβλίο
του!έ·ου σπζω
Δ ¦ η Π Ι - έ Σφοδρή επίθεσηαπύ
¦] ι , ¦ '. ,η ϊ τ Αλ.Τοίπ ·«Τακά στα
`_ ί" έ . . ¦ ρα. μ
ὁ 7 :ΠΜ - τουΑιγαίουδενᾶ. . 'ν η' ` βράζουν μονο άψυχα
σώματα. @Μουν
τον ίδιο τον ΜΜΜ
ΜΜΜ». Εκατό νεκρά παιδιά μειιανα- Ϊ ·
στών τους Μπάρος
δω μήνες Σεπ. 17
- ί υή την εβδομάδα: Οφις και Κρίνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ 20141 - ΕΤΟΣ 680    
'|'Α ΜΥΣΤΙΚΑ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ '|'|·|Ν ΑΝΑ|(ΕΦΑΑΑΙΟ|'|ΟΙ|·|Σ|·|
Νέο τοπιο στις τράττεΖες
Κρίσιμη «μάΧτ1» για τα συμμετοχή των ιδιωτών
Μκξ ,
.ί›Ι > ·- -.
αν “  ·
Έ' . Ψ: Η
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΗ1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΤΙΜΗ 3,5 θ
ί'ί||||||||||'|||||||ί'|||'ί|'||||||||||||||||'|||||| 
Μ Εντονες παρασκήνιακές διαβου- Ο
λευσεις πυροδότησε η κατάθεση
του νομοσχεδίου για την ανακεφα
λαιοποίηση που ψηφίζεται σήμερα ο Ο
τΙπΡτσεκπτΡοντκΜοε ι 3» ·
. . Ποιοι όροι ανοίγουν «παράθυρο» Ο.
γ|α όλους τους σης και τι Φοβούνται οι τραπεζίτες
ασφαλισμένους Μ Πλήρη δικαιώματα ψήφου για
τις νέες μετοχές του Δημοσίου
 μ$Μἔ Μέ «Κλειδί» το ποσοστό του Δημοσίου
μωες Με Κω ΝαΤ για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο
Προβλέπω το τρωω μετοχικό κεφαλαιο των τραπεζων
σχεδιο. όπως αποκαλύπτει ο υπουργός
Εργασίας Μ. τι
ΣΕΑ4-5
0· τομείς με τα μεγάλα προβλήματα - 
ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ ω· '
Ι Ο Ο Εφορίες - ΣΟ “90 .ΜΝ
Δεν ειμαστε .ν Ματια.: εταιιιιατΨ κατάρρευσης
Ι Ατελείωτες ουρές πολιτών σχ°Μ'ων "ᾶκης αγωγης ν
ΚΟ ερνηΟη... λόγω ελλειψης εργαζομένων ἔὅ2%Μν με λουκέτο 
Μ Ι Απίστευτη γραφειοκρατία λόγω · ΜΒΜ κονωΜων
 ακομη και για απλες υποΒεοε·ς χΝὐδες κενές “σας Η ΥΠΟ” ΤΟΔο Η
- ε εκπαιδευτικών ΠΟΙΑ Ι Ι ΙΣ
'Μ ; Η ›Βολές κατά των ,;__ -ε ἶ._ . _, Δ , και τι οικονομικα αβεβαιοτιιτα
` η Με'σήἔν γω ης Εμ· ι ` " " “Ο ¦` 'κ“'οσ“νη Προκαλούν σοβαρα Προβληί `· απαιτ τς τους σε τε, Πάνω από 35ο.οοο_ › ·
θέματα εκπαίδευσης. η ή `| Μέ” “ωΜ ἔσω σε" κραττΙΜἔ °
γ έσωσε' η ΜΜΜ· _τ ΜΒΜ ΜΜΜ και Μάο" το «κοκκινο» αι ετα, γεια,
 τη , ς _ τα α να τους πολίτες Συγκοινωνιες, Εφοριες, Ταμεια
τ ριΞπρια υπουργός
Παιδείας Μ.14 και Δικαιοσυνη παο-το
αποΣτοποΣ τΖιτΖικπΣτπε
Η Ν Δ  'ΓΑ ΚΟΜΜΑ «ΜΥΡΙΣΑΜ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ανάγκη έναν..- Τα ίι1τιά5 «κτυτιοι5ν» ¦ Πέντε νέοι φόροι για
ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΟΡΟΑΟ"Ι|(Ο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
αντι-Τσίπρα | δ , θ , ,
ο σπιτια, ξενο σκετο μισ ωτους, αγροτες
"προεδρος" σε μία μι- - .
ως γω Μαξ” Η απ8ευθέρωση των πλειστη- / τ ' _ Αυξήσεις-φωτιά στους φορους
θέλωτη ΝΔ πω ψηφι- ριασμὡν προκαλεί το ενδια- Ια με νέα κλίμακα φορολογίας.
ἔλ θα 88]? φέρον των αί8ιτε85οα πω. __ ο ο Η .Β · Η Ανατροπές γ¦ο ¦δ¦οκϊήτες Με
. ωνει Ο Ο" ος ι · ° . . ,
Πρόεδρος Μ· 16 Στην Αθηνα εκπροσωποι νητων αγροτες. «Μαχα¦ρ¦»
μεγάλων εταιρειών εαπ] στις φοροαπαλλαγές :Με