Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"°""ω°"· Νέα ΜΜΜ για το
«κθ|||°'|""'(»
Πρόοδος.
εεεΒιειι...
- Βένετο·
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Μελ. 2
ΑθΛΗΤ| κ"
ι" Κ  ο 
Ι ° Ι  _ ξ · 
η ι Μ | Ευ ι ι ι Με η 5,
'Μ (1100» ο 
ο. ο ι ··ΡΑ›
τ το να" Η “
ι Ντορουσἀφσκαϋ  Ι χ
Μ ·| μ' β
· ΕΠειγουσα ΠροκαταρκτικΠ εξετασΠ
για τον εφετΠ ΤζιμΠλακΠ, αΠο τΠν Πρόεδρο
του Αρείου Παγου · Ανοιχτό το ενδεχόμενο
να γινει το ιδιο και με τον αντιεισαγγελὲα
εφετὡν Πουλιο, Που αΠοφανθΠκε Ποιοι
ΠρέΠει να Πανε σε Μη και Ποιοι οχι
οΜΜΜΠΜ ?ο 1
ΣΟΒΑΡΕΣ Π|θΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑ «ΟΟΜΕ ΒΑΟΚ» ΝΤΕΑ|Ν|ΝΚΑ'Τ'Σ
 ω Π Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ στο «Κιτρινομαυρο θΡ8»
  με ρεΠορταζ για ολε5 τ|3 σκεψει5 του νεου
τΠ8 ΑΕΚ και των τω
και Οουτγουει στο ΟΑΚΑ, μ
Μ   Η αζῖιῖ€€ῆοιεψινῖΜιΦΑ |  ω "ΜΝ"
- του ιιρωταω·τιῖι“ωἑιι'“ῖΜΜαιιΜε Ι" ΜΜΜ" 'Η' '|"||'Β(
 α τ`ιιΞτἙετ;ατετῇΒτο@ΠΜκῇ(
Η Πρώτη εμφανιση στα Σπάτα
και τι επιστροφή του χαμόγελου
και τιιε καλΠε διαθεσΠ8
/ Ποιοι ειναι οι δυο Προ Ό
με σΠμαντικΠ Παρουσία
στο ελληνικο Ποδοσφαιρο,
στου8ιοΠοίου5 στραφΠκε
Πρώτα για ενημερωση,
οταν τον ΠλΠσἰασε Π ΑΕΚ