Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο πόλεμος των 11 ημερών για το γάλα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3! οκτοεΡιογ εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '02”
|.30€
Με ονυ “ι ΠεριοΔικο:3.50€
Ο τι:ιγ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
"ί” Η ρων ιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιι ι:~ιιιιιιιιιιιιι“ι τι ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιι "ι"||||""Η|"|Η| ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΜΝΗΜΗ' Η ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι5ιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι:ιι Η ΜΠΕ· "Ξ"
ΜΕ ΜΗ
ΓΙΑ ΜΜΜΠ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔιΑΡκΕιΑ ΖΩΗΣ ΜΕ γΠογΡΓικΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Β "ΒΑΜΟΣ
Ψ των Ἡ ημερών για το γαλα
Ανοίγουν οι Πόρτεε για αθρόεε εισαι γωγέε από Γερμανία και Ολλανδία
Ενω νέοε πολυτελή5
τόμοε του
ΟΛΕΜΟ στην αγορό γόλακτοε θα πυροδοτήσει ή υπουργική από
φαση για την Πλήρη απελευθέρωσή τΠ8 διαρκεια5 ζωή8 του γαλακτοε. Πλέον θα μπορεί να Παραμένει στο ρόφι έω8 και 11 ήμέρεε. Το
μέτρο αναμένεται να Πλήξει την εγχώρια Παραγωγή, καθὡ5 θα ανοίξει
τι8 πόρτε8 για αθρόε8 εισαγωγέ8 από Γερμανία και Ολλανδία. 4-5
ΔιΑΔικτνο
Η κατασκοπεια
των καλωδίων
ω-. ω .- ._ .
--< >- .._ ω
ἔ=ἑ?<·:ἔ·ἶἱἶΤαξίδισου να το περιβόλι...: ...ζ  ;`
. --#“
ν ¦ Ύ Α £“ μ · 1 '
· ., - _ < .
' α · ' . ι .. 4 τ
ι  .- _ χ η
ι . . ¦ 1.. .λ _
Β Η! ὅ .
ι ' · _ ·¦ . ι η
., ._ Ζ 7 ι Δ κ
3 ! Λ
κιΝι-ιτοποιι-ιΣΗ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΑ 50€'Α|_ ΜΗΝΑ
ΣΕ ΣΧΒλΕ|Λ
ΜΕ ΕΜ...
τΡΑπΕΖΑ ΠΕιΡΑιοΣ ·
· Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ
Νέο τοπίο στι8
τρόπεζεε μετά
την ανακ£φα- Χιλιόδε5 μαθήτέ5
| έχουν εκδηλώσει την
Η · · ελλάδα λοιοΠ0ιΠσΠ πρόθεσή του5 να
Μ Μ στην ΑνατρσΠέ8 στοντραπεζικό συμμετόσχουν την
τομέα φέρνουν οι ρυθμίσω ί
επόμενα εβδομαδα σε
του νομοσχεδίου. 6-7 Ι
κινήτοποιήσει5. Μ-ι5