Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΟΥΠΕΡ
ΕΝΘΕΤΟ
“ινιοΝΑΔικΕΣ Πι>οΣοοι>ΕΣ
Το ΦΕΡΝσΥΜ των ΕΙοΙκσ Στο ΣΠΙτΙ ΣΑΣ ι” 
ΙΩΝ ΑΓΙΩΝ > > 
ΠοτεκΑτΠοΙοτΠΑτεΡ£Σ _ “ Ι  
εοπΜοτΝτοΠ ΝοεΠεΡΙο το .Χ . Ραθμιστε ς .
τα ΑΠοΛντΙκΙΑκΠ
Ι -¦ τον διοβΠτΠ. ρίξτε το σακχαρο η
ί .γ ,` Ι Ποιε5τ φέ5 - ·
π >“ Προστατεαοαν το... κεφα ι σα5 5 'Ι
Ο ΜΜΜ ΤΟΥΣ ΒΙΟΣ
'55Ν '7907640
Πι ιι! η
ΠΡΩΤΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΡ|ΖΔ - ΔΝΕΛ
7+τ βομβεε
Οι συμμίε8 για γ
εκΠογΠ Προέδρου κ | Ζ ο υ ν
αΠό τον α| γύρο
Σελ. 7·9
τΠ καβέρνΠσΠ
 ῇ“ ςἐκΨαῆιξ5ι» ΤΟ%-25%  ΔρχιΖοσν
. στι5 στινταξει5 _  . αΠο Δεστερα
 ε κι Δ
9 :τι - .ἙΔ
' ' '
Ξ; ΕθΠΠτ
 , ΒΓοΐῇ9Γ8 Π νεοε φοροε ' ΠΠειστΠριασμοι
ξαφνικα στΠν Αθηνα .   _ _
ΜΕΟΛΑΤΑΕἘΟΔΑΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Σελ.Ζ9 |  Ι ἔκ :ι / , 'ζ' .-ὶ.ῳ·]
Ι «Τσεκοτιρι» .· “ · | Γενικοε “ΡΕ 
Ρόντοε και σε μισΘοσ5 ο “ ξεσΠκωμ05 μετα Η ι 
«Πρασινε5» ·?. και εφαΠαξ ψ  τα... ΦΜΑ ί .
 ¦ ῆ · Ακομα· _κοι _στιιν αγορα. _στιιν εκπαιδευση _τραΠε2ὡν
(πο ε (ΕΔ '8 και_Προκαῆοανιιονσκέφαῆο στοαεβοιιῆ8ιιτέ5ταεσαγκαβέρνασαε ι ο. ιΔιΤΠἶἔι
ΣΤΟ ΣκΔΜΝι Ο ΛιΔκογΝΔκοΣ
έ 44 εκατ. ευρώ
για σύστημα
. Ο' 4|ΠΠ|κΪε8 Που Ι ρεύμα στον Ι Ι "
αῆῆαΖοαν την α ο α Ι Μεγαῆειο γνωση; σε
Ε; ΜΔ Η γΣΞ55 ηῇεκτρ|σμο Π0ροσ[ΟΟΞ|5 ΖωΠ5 Σελ. 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα