Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρεμβαίνει  Τ ωραία
μέ πυρά στό Αἰγαῖσ
Ἡ Άγκυρα δεσμεύει περιοχή γιά ναυτιπές άσπήσεις
ΠΟΜΙΔΑ ζητήματα άσΦαλείας καί κυριαρχικών δικαιωμάτων
δη μιουργεῖ ή άπόΦασις της Τουρκίας νά διεξαγάγει ασκήσεις με
πραγματικά πυρά, γιά έναν ὁλόκλη ρο μήνα (από τά μέσα Νοε μβρίου μέχρι τά μέσα Δεκεμβρίου), στό
κέντρο τοῦ Αἰγαίου. Ἀποδεικνύεται παραλλήλως κατ' αὐτόν τόν
τρόπο ή πλήρης άναςιοπιστία της
Ἀγκύρας, ή ὁποία άΦ' ενός συζητεῖ
' μέ τήν ΕΕ συνεργασίες καί άνταλλάγματα, άΦ' ἑτέρου ὅμως συνεχίζει τήν παγία τακτική της αμφισβητήσεως της διεθνούς νομιμότητος
στά εξωτερικά σύνορα της Εὐρωπης. Ή ένέργεια αύτή θά έπρεπε
ήδη νά έχει προκαλέσει σκεπτικισμό στίς χώρες ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες
πρίν λίγες έβδομάδες συνιστούσαν '
τήν ανάληψη κοινών ἑλληνο-τουρκικών πε ριπολιώνί
"ΗἈγκυρα ἐξέδωσε τήν σχετική άγγελία ΝΑΜΧ 1009/ 15 διά
της ὁποίας δεσμεύει τό κέντρο τοῦ
Αἰγαίου γιά τήν διεξαγωγή της
ασκήσεως καθ' όλη τήν διάρκεια
της ὁποίας θα γίνεται χρήσις πυρών
ναυτικού πυροβολικοῦ κατά στόχων έπιΦανείας καί αέρος. Πρόκειται γιά τήν περιοχή μεταξύ Σκύρου
καί Ψαρών, είναι δέ χαρακτη ριστικό δτι'περνᾶ καί δυτικώς τοῦ 25ου
μεση μβρινοῦ, στόν ὁποῖο συνήθως
όριοθετοῦν οἱ Τούρκοι τίς άπαιτήσεις τους γιά συνεκμετάλλευση. '
Πέρα ὅμως από τά συνήθη προβλήματα πού συνεπάγεται ή τουρκική δραστηριότης. αὐτή τήν περίοδο
τά πράγματα εἶναι πιό πολύπλοκα,
μέ τίς μεταναστευτικές ροές νά συνεχίζονται άμείωτες παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθήκες. Εἶναι
σχεδόν βέβαιο ὅτι ή ηύζη μένη
τουρκική δραστη ριότης, στήν καλύτερη πε ρίπτωση θά παρενοχλεῖ
καί στήν χειρότερη θά θέτει σέ κίνδυνο τά μέσα πού θά επιχειρούν γιά
ἔρευνα καί διάσωση σέ όλο τό άνατολικό Αἰγαῖο. Μπορεῖ ή δεσμευ
μένη περιοχή να εἶναι σέ διεθνή
ύδατα δυτικώς της πρώτης γραμμής
τών ελληνικών νησιών, αλλά ή θέσις της εἶναι κομβική γιά τήν κίνηση τών πλωτών καί έναερίων σωστικών μέσων. Άλλωστε οἱ επιχειρήσεις διασώσεως δέν περιορίζονται στήν περιοχή τών ναυαγίων.
Μέχρι στιγμης δέν έχει ύπάρξει
άντίδρασις άπό τήν Ἀθήνα, ή ὁποία
πέρυσι εἶχε άποτρέψει άνάλογη
προσπάθεια τών Τούρκων, πού τότε
δέσμευαν καί περιοχές εντός ἑλληνικών χωρικών ύδάτων γιά αντίστοιχη άσκηση πού ήθελαν νά
πραγματοποιήσουν."Οσο γιά τούς
εύρωπαίκούς Φορεῖς, θεωρεῖται
μάλλον απίθανο νά θελήσουν νά
.σχολιάσουν τήν κατάσταση, τήν
στιγμή κατά τήν ὁποία διαπραγματεύονται μέ τήν Τουρκία γιά τό προσΦυγικό. Παρ' ὅλον ότι ήἈγκυρα
ύπερβαίνει τόν ἑαυτό της, δη μιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα
στήν μέση του Αἰγαίου.