Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 3Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 492 ΤΙΜΗ: Ι.5ἑ
ΖΗΤΕ'ΤΑ' ΨΗἴΜΑ ΑΝΘΡΩΠ'ΑΣ ΜεΗ!. 4849 
Παϊων με ΐ 
Τις ζωα; Των  ο:
Α = Ε Ε ορφανων ιιαιλιωΜωἔ
“·κκ.ρτο“-ιιΠωῳ · Ο ΕΝΦ|Α - λοιμηΤομος για Παιδικο Χωριο 808 και Χαμογελο
ΦογΝπ>ΝΕι Η ΜΜΜ 4 “ _ _ «ΜΑΧΑἩἑἔ# ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ οΔι-ιΤοΣ Με ο,Τι ωογΜλΣΤΕ
Δύσκολες οι κ%^αΣξξΕἑ'ΜΕΡΕΣ ΝΔ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ Το 2οι6 ΠΑ ΤΗ ΦοΡοκΑΤΛιι·ιΔλ
μνοαιήρων Της  ` ο
Ν. Διιμο
ΛυιιιιΤερή
2,5 δισ. ευρώ
.ἔἔΜκαΜΜ Ι · 7
ΗΤΡοῖκΑΑιιΑιΤει   η' 
Ο αγκάθια Ο 
κἔ¦ζ;= Μ;" ΝοικοκγΡιΔ,ΑκιΝι-ιΤΛ,Αι·ΡοΤΕΣ ο “
ΜΜΓ.Μ“ΔοΣΗΤΩΜ ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ ΣΤΟΝ ιΤΡοκΡογΣΤΗ
· Οι αλλο έ σΤου ο ολο ικοὡ , ¦ ¦
7 ουνΤελοοΤΞς, η εεΞωΞοΤωἔο ΤηΞειὁικής ΕΠ' 7 ΧρΟν|Ο Ο 
 7 εισφορος,|Το Τεκμηριο ΤιοΟ ερλονΤοι Των 
ο, · ἔκ 0 Η <<ειοβολη» Του ΠλοοΤικου χρημοΤος, η Ι Ι
·ΤωΜμΜΜΜωο δημοσιοΤιοίΤιση Των ονομοΤων Των οφειλεΤὡν  
ἔα8ἔ%ἩΉκοΜῶ
Το “κοκκινα οΤεγοοΤικο δανεια
και η ειΤιμονη Των δονεισΤων Θ·
θΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡ|. ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΡυΝΠ8
ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕ' ΤΟ ΥΠΟΥΡΓ|Λ|Κ| ΤΟΥ
ΑΚΟΝ|ΖΟΥΝ ΤΑ ΝΥΧ|Α ΤΟΥΣ
Ποια είναι ΤΑ ΚΟΜΜΑ ἔΕΒἔἱΝῖδἐΠΠΜδἔ
Τελικα ιι αμοιβή
του Μ' Μην-8 οι εγΡοιΤΑιοι «ΤΣΑκοΝοΝΤΑι» - ΕΜΕιΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
' Ρ.. Πώς ιι Ελλάδα ¦ δεξἩἔε|
 επεσε οΤιιν ιΤαγβα  ν Μ μαφία Των
 για Τους λαθρομεΤαν€ιε` ΜΜμ“όρων
καΜΤικΜΜΜαΜκαι
εξαποικο ›:εΜ κίνδυνος να εγκλωβιοΤοὐν 4 εκαΤομμὐρια οΤιΤ χώρα μας ““'°"