Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Γκάζι" 30€ έως 200€ στα τέλη κυκλοφορίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  κΑι  .ο ..
ο; οι Αγο ιΗΗοτΕΣ τΗΣ κοΑΑΣΕΗΣ κΑι ο ΘΕΟΣ... ΕΗΑΑΣΕ ΣΗ ΕγΝΑικΑ
 0 ΦΥΓΑΣ ΑΠΕ! Τ|·|Ν Κ0ΛΛΣ|·| Π|0 ΔΥΝΛΤ0Σ ΜΤΒ Τ0Ν Δ|ΑΒ0ΛΠ
Σαββατο ΒΤ Οκτωβρίου ΖΟΤ 5 - Αριθμος φύλλου Τ.737 ε) ῖ¦ῆ¦Π:ΎΡΝΠ
Τιμή ΤΖΟ € (3 € ο έκδοσΠ με τις Προσφορές) - νι·νΗνΗ.ε-τνμοε.ωΜ Π ω "Ξ" α Η?
ΤΕΛΩΝ κυκλοφορίας
σε Πετρελαιοκίνητα τελευταίας Πενταετίας και
υβριδικα Που δεν Πλήρωναν λόγω χαμηλών
εκΠομΠὡν ρυΠων
ΤΑ ΕιΣοΔΗΜΑτικΑ ΚΔ' Ζ· Η γ ` : .
ΗΕΡιογΣιΑκΑ κΡιτι-Η=ιΑ Ν γ / ι ` _ ϊ `^ Μ
ΠΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ... ΝΨ° ¦ '
Μ|ΣΟΥΣ ΔικΑιογχογΣ  λ `· ι
ΕΗιΑΗΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ἴΗ,,%ἔΗ
¦ Η :δ ρ
// Η ι ι Η ΑΝ
?Ν Ξ Α: Η: ΞΝ
ΕΕ ΚΡ|-|Τ|Κ|-|
ΝΕΕΣ ΦΠΡ0Λ0|'|ΚΕΣ ΕΤ"ΒΛΡΥΝΣΕ|Σ ΝΑ' Γ|Λ |.Χ. |Τ0Υ ΑΠΑΛΛΑΣΣ0ΝΤΛΝ Η ΚΟΝ/Ζ' ΝΑ
"Γκάζι" 30€ έω8 200€
στα τέΠη κυκΠοφορία8
το ΥΠΟΥΡΓΕ|0
οικοΝοΜικΩΝ
σχεδιαζει
αυξηση στα
βενζινοκίνΠτα |.Χ.
ανω των Τ .800
κυβικών
ΑΗοΤΗ Η 
 _ @ΜΜΜ ..ἑζ2_¦=Ἡ
 κι . “έ
πρωΐ | χ . ω.. β
- ι Η ΑΜΘ
έ ' 9 Σ
_.Ιἔ©ΗΗ β...
--·“ζ/"` και”
ΧΡΟΝ|Α
ΤΑ ΜΥΣΤ|Νλ Πλ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΦΑΑΑιοΗοιΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝΗΗ 
«ΕΡΠΞῖΕΡΗ» ΝσΝ7ΕΕΕΝΝΗΞΗΗ
Με κοΗΗΗ@ΗΗΝκΕΗ.. 
ΕΝΦ Λ
216.000€
σε Χωρια 808,
Χαμόγελο Παιδιού,
Χατζηκυριακειο!
ο .- τω σ
ιὲΕυυ“ ΠΟΠ 
.ἶ9ανατουΞ φ φ
ὁ ΜΕΛΗ ΕΤΑΝΑΣΤΕΣ το ΟΙ 5. ΝΑ. Α ο.
«ΘΑ ΞΕκιΝογΣΑΜΕ τΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ κΑΑΑΜΑΤΑ. οΗΩΣ οι ΑΡχΑιοι ΕΛΛΗΝΕΣ» . 
ΣΕῶΠΞῶ 'Η 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα