Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Παράταση αγωνίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαΠατηΡοι·ίκί.8Γ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευη 30 Οκτωβρίου 2015 |τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπτχιΞιτ>ι-ιΜΑτικτ-τ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:25.913
Πιερ Ηοσκοβισί
επίτροπος Οικονομικών
Τρυφων Αλεξιάδης
αναπληρωτης υπουργός οικονομικών
Γιάννης Δραγασάκης
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
σημερα στη Ν
Στη μαρίνα Ζέας
το Εαετ Νεά Υοςητ 5ηονν
Αλλάζει έδρα το Εε5τ Νεά Υεςητ 5ηονν κατ από το
νησί του Πόρου μεταφέρεται στον Πειραιά κατ τη
μαρίνα Ζεας, με στόχο να στρέψει την προσοχη του
παγκόσμιου γεςητίηε στην Ελλάδα. > ί 4
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥ|'| ΚΟ |(Α| ΟΧ|
ΤΟ ΟΡΕΧ|Τ ΑΠΕ|ΑΕ| ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤΑ| Ο ΕΦ|ΑΑΤΗΣ
ΝΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΟ Α|ΤΑ|Ο >29
Ευρωζώνη: Με 23 τρισ. ευρω
το σκιωδες τραπεζικό συστημα
Το σκτωδες τραπεζικό συστημα ηταν η βασικη κινητηριος δυναμη για την αυξηση του ενεργητικού
στον χρηματοοικονομικό τομέα της Ευρωζώνης.
Συμφωνα με έκθεση της ΕΚΤ, διατηρούσε το 2014
ενεργητικό 23 τρτσ. ευρω (2 5,20 τρια. δσλ.). >27
ΝΕΑ ΤΡΟΦ|ΝΑ: Η Ε.Ε. ΦΕΡΗΕ|
ΕΞΩΤ||(ΕΣ ΚΑ| «Η|-ΤΕΕΗ»
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| ΝΑΣ >17
Η Ο||(ΟΗΟΡ||Α ΤΩΝ ΗΠΑ
ΣΕ ΧΑΝΗΑΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ >27
Με ρυ5ίηο35 Γερμανίας - Κίνας
Με σημαντικές συμφωνίες άρχισε η επίσκεψη της
Γερμανίδας καγκελαρίσυ Αγκελα Μέρκελ στην Κίνα.
Ξεχωρίζουν αυτη για την αγορά ί 30 αεροσκαφών
της Αίτρυ5 ύψους ί 7 δισ. δολ., αλλά και αυτό για τη
σύσταση κοινοπραξίας του Οουτ5ςηε Βοετ·5ε με
κτνεδκά χρηματιστηρτα στη Γερμανία. >27
ΠΑΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΡ|Ο|: Ε|'||ΣΤΡΕΦΟΥΗ
ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΑΡ|ΤΑ|. ΕΟΗΤΡΟ|.5 Με
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤ|Σ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤ||(ΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ >11
ΦΠΑ Ε|(|'|Α|ΑΕΥΣΗΣ: ΝΕΑ
ΣΕΝΑΡ|Α ΠΕΡ| |ΣΟΑΥΗΑΝΩΗ >11
[Ευι·οει·ουρ] Εως τις 9 Νοεμβρίου θα ΠρέΠει να Πε ράσουν τα ΠροαΠαιτούμενα αΠό τη Βουλη
Παράταση αγωνίας
Στην ε ρΧόμενη ε βδομάδα μεταφέρεται η αΠόφαση για τη δόση των 2 δισ.
ΕνδεΧομένως την εΠόμενη εβδομάδα, σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Ευτσετούτο, θα ληφθεί η αΠόφαση για την εκταμίευση
της Πρώτης υΠσδόσης στην Ελλάδα ύψους Ζ δισ.
ευ ρώ. Αυτό ανέφερε Χθες Πηγη της Ευ ρωζωνης σας
Βρυξέλλες, σύμφωνα με την οΠοία ση·ιν τακτικη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του ΕυτοἔτοιιΡ διαΠιστώθηκε, όΠως αναμενόταν, ση η Ελλάδα δεν Πλη
ρσύσε τις ΠρουΠοθέσεις για την εκταμίευση των
Χρημάτων. «Αηομένει λίγος δρόμος, ίσως ληφθεί η
αΠόφαση την εΠόμενη βδομάδα, ωστόσο αυτό θα
εξαρτηθεί αηό την κυβέρνηση», ανέφερε η ίδια Πηγη. Οι εκκρεμότητες των ΠροαΠαιτούμενων αναφορικά με τους Πλειστηριασμούς της Πρώτης κατοικίας και σ ΦΠΑ στα ιδιώηκά σΧσλεία είναι τα «αγκάθια» Που δεν εΠέτρεψαν Χθες στους τεΧνοκράτες
της Ευρωζώνης να δωσουν το «Πράσινο φως» για
την αΠοδέσμευση των Χρημάτων αηό τον Ευ ρωΠαῖκό ΜηΧάνισμό Σταθερότητας. Θα ΠρέΠει να σημειωθεί ότι η εΠόμενη συνεδρίαση του ΕυτοἔτοιιΡ
είναι Προγραμματισμένη για τις 9 Νοεμβρίου, ωστόσο στόΧσς είναι να εΠιτευΧθεί συμφωνία νωρίτερα
στους τεΧνοκράτες, την εΠόμενη εβδομάδα, ώστε
να μη φτάσει το θέμα στους υΠσυ ργσύς. >3
Ημερομηνίες - σταθμός από την επιβολιί των ωρίτα| ςοητι·ο|ε έως και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
4 | δ · η Ι Η Α γ
ίαρίια| ςοηιτο|5 στις τράπεζες
και διακοπή λειτουργιας
[Βουλη]
Τι Προ βλέΠει
το νομοσΧέδιο
«οκ0ύΠα»
Σειρά ΠροαΠαιτούμενων δράσεων Που Περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. μεταξύ των οΠοίων είναι η
αύξηση φορολογίας σε μικροζυθοΠοιίες, η νομοθετικη εΠικύ ρωση της αύξησης της φορολογίας στο
αγροτικό Πετρέλαιο και η ελαστικσΠοίηση του Περιουσιακού κριτηρίου για τη διατηρηση του μηδενικού εΠιτοκίου στους οφειλέτες της ρύθμισης των
100 δόσεων, εντάσσονται στο νέο ΠολυνομοσΧέδιο
Που κατατέθηκε Χθες στη Βουλη και θα ψηφιστεί με
τη διαδικασία του εΠείγοντος. >6-7
Δεν διαπραγματεύεται το Βερολίνο τη συνεισφορά της Ελλάδας στην
αντιμετώπιση της προσφυγτκης κρίσης με την απαίτηση να υλοποιηθεί
πληρως το 3ο μνημόνιο. Τούτο προέκυψε από τις συνομιλίες του ΥΠΕΞ
της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταίνμάνερ με τον Αλ. Τσίπρα (φωτογραφία), τον ομόλογό του Ν. Κοτζιά, αλλά και τον ΠτΔ Πρ. Παυλόπουλο. >3Ο
ως το τέλος του έτους
Ολοκλήρωση
διαδικασίας
ανακεφαλαιοποίησης
[ΚΥΑ]
Νέα καθεστώς
ιδιοκτησίας
στα φαρμακεία
Η εΠέκταση της ΧορΠγησης
αδειών για λειτουργία φαρμακείου σε μη φαρμακοΠσιού ς, ο
Περιορισμός της υΠοΧρεωτικης
συμμετοΧης του φαρμακοΠσιού
στο 20% του μ/κ και η δημιουργία αλυσίδων μέσω ΕΠΕ είναι τα
βασικά σημεία της ΚΥΑ των υΠ.
Οικονομίας και Υγείας Που εκδόθηκε Χθες, δίνοντας τέλος στο
σίριαλ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. >ί 3
Βουλη: Γρ. Προϋπολογισμού
Κ|ΝΔΥΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΝΕΗΗΣ
ΥΦΕΣΗΣ...
[ΗΗΕ] Καλύτερα του αναμενόμενου το 3ο και το 40 τρίμηνο
..Αισιοδοξία για μείωση
του ΑΕΠ μόλις Ο,3% το 201 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα