Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΗΕΝΑ ΕΕΤ
ΜΕ |'|ΡΟΤΑΣΕ|Σ Γ|Α ΤΑΜΕ|Ο
ΚΑ| ΣΗΜΕΡΑ Γ|Α ΡΕΚΟΡ
 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Στο ΕΜΗ
ΟΛΕΣ Ο' ΟΜΑΔΕΣ, ΡΟΣΤΕΡ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ;
Ο' ΣΤΟΧΟ' ΠΑΟΚ, ΑΡΗ ΚΑ| ΗΡΑΚΛΗ νοττεγ
ΕΕΑΟΟΕ
Χ ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 469 'ΠΑΡΑΣκεγΗ 30/10/2015 | Τ|ΜΗ:1.30€
Φ  έο"Μ·οΕο›:ῷ:τῖῇΜΝΕΝΑ
Ποῆὐ κοντό στην
σπόκτηση του
Σχορτσσνίτη
κ .ε > η , ξ Βρίσκετσι
“ω ΜΜΜ < Με ΛΕΝΕ ε ΧΑΜοτεΜ , ~ ο «δικέφ“ῆ°ς,,.«ΛΟΥΚ| ^9γκ» ' Γ|Α Το 1-1 ' μ μ Ποιος ο ρόῆος
μ | κΑ| ΣΚΟΡ ' ! Π έ Η  “τ Ε Ι τα! Β°°!ῆε!όδΠ Η ΠσΞει κστό
ί./ Ο ο Π . ° “ Ο ·~ _1 Ί έ “ > Ύ "°"°δ°"°"ζ°ς: στην οῆοκῆήρωση .ΌΣΦΠ!
¦ ' η Ι ΠΕΕΑ ό «ο Ηρ°'(ῆης της μετσγρσφής.- ΣΕΛ.4ο,41,45
ΜΝ' | `"_,= το
,η , ή, Δ η `_ , πρεπει τ
ΑπόδειξΕ ότι Ε | ;ΐ#  η Ξ ν:°δ;ΞΈἶἔἶί δ “Ι
ἐηζ;ιΕΞΞ::όδσ ο , Η 3 __ 7  Ε ·ΑΧ|ΛΛΕΑΣ  · ΕΕΔΕ-13 ζ Ϊ
Ο γ Ο “ 9 Τ ΣΤ Τ” 707” ΕΤΕ-'Τ ΑΡΤΑ ὰ · ΜΟΥΡΤΟΣ: «ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ|ΝΟΥΜΕ
|'|Α|'|ΑΟΑΝΑΣΑΚΗΣ¦ «ΦΕΥΓΩ ΣΤΗ ΒΡΑΖ|Λ|Α Γ|Α ΝΑ ΦΕΡΩ |'|Α|ΚΤΕΣ»! ΣΤΗΝ 0ΥΝ·Ξ, Ε·ΜΑΣΤΕ ΑΡΗΣ...»
Γ ΝΒ :ϊ ή / . · τ , ΕΕ?5Ή3ἔΞ
" , 2, η '“
Το πῆσνο του Λσσκσρη
γισ·σῆῆόνή εἰ¦πέδοῖἩτοϋἈοη_
Κότευθόνει
°“ὶ°τό _ ο τΕΡΜΑΝοΣ τΕχΝ·κοΣ
τη" °μ“"° τ ΕΝΑΕ.. Η ΕΝΑΝ" τΗΣ Επο
κσι σποτεῆεί 3
 _'...$|_γ' 1  Ρ' ` _ Η" Ξ! εγγύηση
  ;  
>4-ΧΑΦτκΜΜΜ .ΡΜ-ι ` Ια; κι· 
' Ε· Ε ·ν ο- · 1.4 - ~ ζ
 ο · · __“ ε _. τι·
οκροότης ' Δ ι ¦
προπονητής ο _“ ϊ ». Ι ` Η' Ψ '| '“ · ι· ¦'
σκέφετσι
ενίσχυση στον ξ 4
κεντρικό όξονσ η,
ΜπΕΡΜΜτοΦ¦ «ΘΑ ΓΑ:: Ε ΜΜΜ ΠΜ· ΕΠΕΛΕ=Α τοΝ πΑὁκ»
 -; ' ι
Χ-. -¦
`- · _ι ι
ῦ'Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ *
ΠΑ ΕΜ· 
ΚΥΠΕΛΛΟ¦ ΣΓ|ΟΥΔΑ|Α «Δ|Γ|ΛΑ»¦
ΒΟΛΟΣ - ΧΑΝ|Α 1-2, ΕΛΕΥΣ|ΝΑ - ΑΕΛ 1-4
ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ¦ ΤΟΥ ΛΕ|Γ|Ε| ΤΟ ΓΚΟΛ
η Ο Χ ΚΡ. ΒΡΥΣΗ¦ ΚΟΟΥΤΣ Ο ΤΟΜΓ|ΑΖΗΣ
ο η | ν __ _ _ γ Ί Εκο: ΜΗΝΑΣ" ΜΕτΑτΡΜ>ΩΝ ΕΩΣ 2/11
Η Μ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ= _` 9 ΚΑΓ|Ν|ΔΗΣ= σπρώτ°ς ,
ο «ΔΕ =ΕχΝΩ ««χΑΡογΜΕΝο· σκόρερ Ε Μ ~ Μ ΡΕΑ"
Μ «Μέσι νο ΜΝ πΕΡγΣ·ΝΗ Εκτός μόχηξ ΜοΝο οτΑΝ τ της ομόδσς, ΜΗ" ο ΚΑΦΕΣ
κερδισοσμε την χΡοΝ|Α-"» ο Τσουμἐνης ΑΝΕΒογΜΕ» Ϊ|μιῆόει γισ όῆσ Δ · Ι Ξ ΤΗΣ ΑΝΗΜΑ! Με
κ“τηγ°ρω» ` Μ 'Ε ' λ. 'Ϊ ο :ΜΒΜ ΑΜ Η
ΜΕΣΗ τπτ πΡοποΝΗΣΕ·Σ Απο ΑΝΑΣΤ0|'|0ΥΛ0 ο ΣΦγΡ·2Ε· ο ΣγΜΕΩΝιΔΗΣ ΜΕ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ >“ἶήἶἶἶ=ἔἔἔΜ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα