Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Μπλόκο" στη σύνταξη 150.000 υπαλλήλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΒ" ||| |||'
ΠέμΠτΠ 29 Οκτωβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.735 - Τιμή 1,50 € - νι·νννν.α-τγρο5.εοΜ
ΑΝΑΤΡ0|'|ΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 0Ρ|Α |·|Λ|Κ|ΑΣ
Γ|Α «ΕΞΟΔΟ» Α|'|0 Το ΔΗΜΟΣ|0
"ΜΠῆόι<σ"
  ι  “ . στη σύνταξη
1 τους 2 150.000 υΠ0ιῆῆήῆων
χύνει το εΠίδσμα
Τ' |'|Ρ0ΒΑΕ|'|Ε| |·| γΠσγι>τικι-ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ θΑ ΕκΔοοΕι ΑΥΡ|0
_ _ _
Ι Με όριο ηλικίας Αλαλούμ αΠό την Για Ποιους και Πότε
 αΠό 58,6 ως 62 υΠουργικΠ απόφαση Π 35ετία γίνεται
ετών η σύνταξη Κατρούγκαλου - Χουλια- 40ετία, Ποιοι φορΠέῷτουυ  τα ειοο- Συτ7έΣΖίΞετ0Π ο τραγέλαφος για με 35ετίΟ ΜΙΚ" "ο" καταργούσε τὡνοντω με 6 έτη
δημοτικό κριτήρια, μειώνεται το εξεύρεση ισοδυναμων στον ΦΠΑ ακόμη και για θεμελιώμένα δικαιώμα- εργασίας, Παγίδα και
όριο εΠιφανειας της α' κατοικίας, 25% τΠς Παιδείας, <<Πόγω9“ν» εκ ασφαλισμένους τα, έρχονται διευκρινί- για τρίτεκνες γυναίκες
μἶ Κλιμ“κωσΨ ο" γεωγρ“φ'κ" νεο" εως,τ“ μεσα Νοεμβριου ων Πριν αΠό το ]983 σεις με νέα εγκύκλιο ΑΝΑΛΥΤ|κο| Π|ΝΑκΕΣ
ζωνΠ τα Ποσα εφαρμογΠ
ΠΕΗΤ8£ΗΕ ΜΝΚ ΜΥΣΤ|Κ0 ΣΧίΔ|0 ΜΕ θ|ἱΕΧ|Τ, Δ|ΑΓΡΛΦΗ ΧΡΕ0ΥΣ 200 Δ|Σ.€ ΚΔ' Λο ΜΝΗΜ0Ν|0!
Τουλαχιστον
Πέντε νεκρό
Παιδια στο Αιγαίο
Ι Ι . - ., Χθες, Π7.Ο39
έ(  . χ: Πρόσφυγες
α ι ι ωη · ω 
ο: 7! ι τον Οκτώβριο
Αυστρία και
και θανατου   “ _Δ _ Μαύροι
στα σύνορα
κλείνοντας τους
«δρόμους»
στα 8 μΠοφόρ  |Ι ' 
ΣΕΛ|ΔΛ
ΕυρώΠΠ για την
ΑφγανΠ Πρόσφυγα
]Ο5 ετών!
:ι 0005 Ξ
Γ|Α Τ|·| Φ0Ρ0κΑΤΑ|Γ|ΔΑ
Κ|ΝΗΤΠΠΠ|ΗΣΕ|Σ ΑΓΡΟΤΩΝ >Π0ΕιΔικ0ΕΝ0ΕηΙ
ἐἙ-“=Ξ Α ι ός οΛΥΜΠ|ΑκοΣ-ΠΛΑΤΑΝ|ΑΣ
 |@2 ιΣ0ιιΛΛιΔ-ΕκιιΛιιΞιι κγιιΕΛΛ0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα