Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέοι φόροι η "λύση" και για τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.Πε1ίτει·ΠΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΤρίτΠ 27 Οκτωβρίου 2015 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕηίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.911
θεόδωρος Φωτιάς
Προεδρος ΣΕΒ
 ΦΜΑΠ
τίίίί ηρστίΑ ` ο
' ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΟΤΑ
σημερο στη Ν
Οφέλη 3,6 τρίσ. δολ.
στίς ηογκόσμίες εξογωγές
Το οφέλη μίος συμφωνίος ηου 0ο μείωσεί τη
γροφείοκροτίο στους συνορίοκους ελέγχους
κοί 0ο ενορμονίσεί τίς δίοδίκοσίες στο τελωνείο είνοί Πολυ μεγολυτερο συγκρίτίκά με τίς
ορχίκές εκτίμησείς κοί 0ο μηορουσον νο ενίσχυσουν τίς ηογκόσμίες εξογωγές κοτο 3,6
τρίο. δολάρίο ετησίως, ονέιρερε σε έκθεση του
ο Πογκοσμίος Οργονίσμός Εμηορίου (ΠΟΕ).
ΤΟΥΡ|ΣΡ|ΟΣ: Υ!" |·|ΑΕΣ ΕΠ|ΑΟΣΕ|Σ
ΝΕ ΠΟΑΑΑ ΤΡΩΤΑ Σ|·|Ρ|Ε|Α >11
'| -Τ Ο ΝΟΕ"ΒΡ|ΟΥ:
Ο| ΕΝΑ|ΑΡ|ΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕ|Σ
ΕΥ|(Α|Ρ|Α ΠΑ ΤΟ ΕΝΠΟΡ|Ο >1ο
Τράηεζες: Στην «ευθείο»
η ονσκειρολσίοηοίηση
Το οργότερο έως την Πέμητη ονομένετοί η
κοτάθεση του νομοσχεδίου γίο την ονοκεφολοίοηοίηση κοί το Τομείο Χρημοτοηίστωτίκης
Στοθερότητος, στο όρίο δηλοδη Πρίν οΠό την
ονοκοίνωση των οηοτελεσμοτων των ετί·ε55
των.» ηου 0ο δωσεί το σημο της εκκίνησης γίο
τίς ουξησείς κεφολοίου των τροηεΖων. Το σχέδίο νόμου ηρέηεί νο ψηφίστεί άμεσο, κοθως
οΠό την ερχόμενη Δευτέρο οί δίοδίκοσίες 0ο
«τρέξουν» εξοίρετίκο γοργά γίο τον κλάδο, ο
οηοίος ηυρετωδως ηροετοίμάΖετοί γίο τίς ουξίίσείς κεφολοίου, έχοντος μίο σοφά ένδείξη γίο
τίς δίοχείρίσίμες, όηως φοίνετοί, κεφολοίοκές
ονογκες, ολλά ηορομένοντος σε εκκρεμότητο
γίο το ηλοίσίο της ονοκεφολοίοηοίησης. >ί 7
Φάκελος με σφοίρο
στον Τρ. Αλεξίάδη
Φάκελο ο οηοίος ηερίείχε μίο σφοίρο κοί ένο
οηείλητίκό σημείωμά έλοβε χθες στο γροφείο
του ο ονοηληρωτης υηουργός Οίκονομίκων
Τρυφων Αλεξίάδης. Ο φάκελος, συμφωνο κοί με
σχετίκίί ονοκοίνωση του υπουργείου, ηοροδόθηκε στην κροτίκη οσφολείο, όπου 0ο εξετάστεί
γίο την υηορξη οηοτυηωμοτων κοί γενετίκου
υλίκου. >29
ΣΠΥΡΟΣ
ΟΕΟΑΩΡΟΠΟΥΑΟΣ:
|·| Β|ΟΡ||·|ΧΑΝ|Α
ΑΑΑΑΝΤ||(ΩΝ
ΟΑ ΟΑ|·|Τ|·|ΟΕ|
ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ >18
Βάρυ σε έχοντες ή ου ξΠσΠ εργοδοτικών εισφορών ή άξιοΠοίΠσΠ άΠοκράτικοΠοιΠσεων
Νέοι φόροι Π «λυ σο»
κάι γιά τις συντάξεις
ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΚΑΕ|ΣΕ|
«ΤΡΥΠΑ» Τ,'| Α|Σ.
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΑΟΤ||(Ο
Τον εΠιβολΠ νέων φόρων στους «Πλουσιους» Που Πρότεινε Π ΕΠιτροΠΠ Σοφων. τΠν άυξΠσΠ των εργοδοτικων εισφο ρων Π άκόμΠ κάι τΠν άξιοΠοίΠοΠ
Πόρων άΠό τις άΠοκράτικοΠοιΠσεις
εξετάζει Π κυβέρνΠσΠ ως «ισοδυνάμά», ωστε νά Περιοριστεί το Ποσοστό
ΠερικοΠΠς των συντάξεων. Ο υΠ. Εργάσίάς μετέφερε στον άντιΠρόεδρο
της Κομισιόν το άίι:Πμά, Π εκ:ΠλΠρωσο των δομοσιονομικων στόχων στο
άσφάλιστικό -δΠλάδΠ Π ΠερικοΠΠ τΠς
συντάξιοδοτικΠς δάΠάνΠς κάτά 1 % του
ΑΕΠ, κάτι Που γιά νά ολοκλΠρωθεί
άΠάιτουντάι τουλάχιστον ί ,1 δισ.- νά
μΠν εΠιτευχθεί μόνο άΠό την ΠερικοΠή των συντάξεων άλλά κάι άΠό τΠν
εξευ ρεσΠ νέων Πόρων. Ο υΠου ργός
κάλεσε τον άντιΠρόεδ ρο της Κομισιόν
νά «εξετάσει το ενδεχόμενο ο δΠμοσιονομικός στόχος τον οΠοίο έχουμε
δεσμευτεί ότι θά τιμΠσουμε νά μΠν
εΠιτευχθεί κυρίως με μείωσΠ συντάξεων άλλά με εισάνωγΠ άλλων Πόρων
στο συστΠμά». >6 - 7
Ο. Ντομηράβσκίς: Ειρορμάστε το σομιρωνη0έντο
ΣυντάξΠ
στο 67ο έτος
άΠό το 2022
Με Πι συμΠλΠρωσΠ του 67ου
έτους τΠς Πλικίάς τους θά συντάξιοδοτουντάι άΠό τον 1|1|2022
όλοι οι άσφάλισμένοι. εκτός κάι
άν έχουν συμΠλΠρώσει 40 χρόνιά άσφάλισΠς οΠότε θά μΠορουν νά άΠοχωρήσουν στά 62.
Η υΠου ρνικΠ άΠόφάσΠ γιά τη
στάδιάκΠ κάτάργΠσΠ των Πρόωρων συντάξιοδοτήσεων -ένά
άΠό τά 48 ΠροάΠάιτουμενά γιά
την εκτάμίευσΠ των 2 δισ.- δημοσιευτΠκε στο ΦΕΚ κάι φέρνει
Πληρη ειρορμογίί των συμφωνηθέντων μέτρων ζητησε οΠό την κυβέρνηση ο οντίηρόεδρος
της Κομίσίόν Β. Ντομηρόβσκίς, στίς εηοφές ηου είχε χθες στην Αθηνά με τον ηρωθυηουργό
Αλ. Τσίηρο κοί υηουργοίίς της κυβέρνησης, ηροκείμοίου -οηως είηε- νο ολοκληρωθεί η οξίο
λόγηση κοί νο οκολουθησεί η ονοκεφολοίοηοίηση των τροηεΖων. Πο το ογκά0ί των
«κοκκίνων» δονείων δίομηνυσε Πως «0ο ηρέηεί νο ηροστοτευθουν το νοίκοκυρίά το οποίο
ηρογμοτίκά έχουν ονάγκη». Γίο «έντίμο συμβίβοσμό» μίλησε ο ΥΠΟ|Κ Ευκλ Τσοκολωτος. >3
άυξΠσεις στά όριά Πλικίάς άΠό
έξι μΠνες έως κάι 1 7 έτΠ. ΚρίσιμΠ ΠμερομΠνίά Π 18Π Αυγουστου. Οσοι θεμελίωσάν συντάξιοδοτικό δικάίωμά Πριν. δεν θά
εΠΠρεάστοι3ν άΠό τις άυ ξΠσεις
των ορίων Πλικίάς. >6 - 7
Η «Ν» άΠάντά σε 25 ερωτήσεις γιά τΠν κάτάνομΠ των κονδυλίων κάι τά μυστικά του Προγράμμάτος
Οδυτός χάρτΠς γιά τά 26 δισ. του νέου ΕΣΠΑ
Σε ΠερίΠου 26 δισ. ευ ρω άνέρχετάι το
συνολο των Κοινοτικών κάι εθνικών
Πόρων της ΠρογράμμάτικΠς Περιόδου
2014-2020 Που θά «κλΠθοι3ν» νά ξάνάφέρουν τΠν οικονομίά σε τροΧιά άνάΠτυξΠς. Πρόκειτάι γιά Πόρους Που έχει
εΠιτάκτικΠ άνάγκΠ Π Χωρά. κάθως το
νέο ΕΣΠΑ άΠοτελεί τΠ μονάδικΠ βέβάιΠ οδό γιά μιν άντλΠσΠ εΠενδυτικων
κεφάλάίων. Η ενε ρνοΠοίΠσΠ του νέου
ΕΣΠΑ έχει ξεκινΠσει στάδιάκά. με τις
Πρωτες Προσκλήσεις - ΠροδΠμοσιευσεις του υΠ. Οικονομίάς. Εν άνάμονΠ
τωννέων ΠροκΠρυ ξεων, σΠμερά Π «Ν»
με 25 ερωτΠσεις - άΠάνΠἰσεις, εΠιχειρεί νά «ρίξει φως» σε όλες τις Πτυχές
του Προγράμμάτος. >14 - 1 5
Περίμένοντος
οντολλάγμοτο
γίο το ηρσσιρυγίκά
Δίάχυτη είνοί η εκτίμηση στίς Βρυξέλλες οτί οί οηοφάσεκ ηου ληφθηκον γίο το ηροσφυγίκ6 κοί το 
κέντρο ΜΜΜ 50.000 Προσφυγων, στη συνάντηση των ί 3 Ευρωηοίων ηγετών, οφείλοντοί σε ησλιί
μεγάλο βοθμσ στη θετίκη στάση
της Ελλάδος, η σησίο ονομένει τω
ρο την οντοηάκρίση της Κσμίσίσν
στο μέτωησ της οίκονσμίος. >4-5
[εισιοίδευση]
Πάράμένει
το χάος
γιά τον ΦΠΑ
Σε άνάμονΠ είνάι τά νοικοκυριά γιά το κάθεστως Που θά ισχυσει τελικά στον ΦΠΑ στον ιδιωτικό εκΠάίδευσΠ κάι στο κάθεστως Που θά διέΠει φέτος το Πετρέλάιο θέρμάνσΠς. Οι σχετικές
άΠόφάσεις άνάμένοντάι μέχρι
το τέλος της εβδομάδος. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα