Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
"ΜΜΜ Το η" αιώνιο οι" όσο ' ινα πάτο ο τη Τοῦ η "ΜΜΜ
Ρ η μ 'Ι τς ς 'Ι ος «ΙΜ ,
 ΜΜΜ ΠΑ ΔΗΜ ΡΜ 
ί :ε ατε γε ω  ο::
ΜΔ δω ῳεοσν|οο.ς
«Μῳτνσ» στα ΜΒ
ο ©;ωΙο.κ η; 3μ οδος
Ξ ` τ ; ΠΜ' ΧΑΡΗΚΕ ΜΙΛΑ Π ΜΒΒ|ΔΗΣ ΤΗ ΜΚ"
Έ Η |. " · ·
4 Δ_ ||||ω"' "ΜΜΜ
Ο θ Ο
` ' ` ` ' ΜΒ 'Μ Μ Μ"|Π
ω ΗΜΕΡΗΣΙΑ Πο·χΗΜΑΠκΗ
η Ο ο
ὰ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦ “ΜεΡ·ΔΑ “Μ¦,μω» ως πως κα ΜΚ ΠΜ
"ὡς ο Κόστα τον γλύτωσε
ΤΗΤΗ  Οκ' ΠΒΗοΥ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2558 · ||ΜΗ1,30€ .ι ' κ  τα] ΠΜω ΜΜΜ κα 21
ΕΧΟΥΝ Κ'ΝΗΤΡΠ ΝΑ ΠΡΠΧΠΡΗΣ0·ΥΝ ΠΠ ΝΠ( '
από τη. . . χειρότερο γ ε:
·π··Μ·-“ΜΜ “
 ΜΜΜΜΜ _
·ΜΜΜΜΜωΜᾶ, Μπακ πΡ0τΛΣε·Σ
Μη ὸεν ιιρειιει νο ξεγιωιειη_..   2 Μ !! κ! κ '
μονιμΜιο“Μη ιου ουκ ΜΚ _ 62: ωΜ“" Β·  |
έΤἑ~ ' 77 _ Ἡ 7 . Ψ Η _ ΤωαΡαΜ«0-|»
Ρ  . . "Μ αΜψωΜώ
Μοζί με ένο οτιό το ΠρωτὸθλΠμο ΜΒ"Μ“ς
|ιολίος_ ονεβόζοων ων οιιόὁοοη