Πρωτοσέλιδο Έθνος: Βάζει φωτιά η αύξηση των εισφορών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ'ῖΗ
27 σκτηΒΡισν 20|5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0208
|.30€
. Το κύηελλο
κρυβει
εκπλήξει5
Ο Ν Ο Σ - . -  
 ΜΑ ι“ΗΜ!!Μ"<;Ν^'ΊἔιΜ, ΜιΟΜι!!ιιτη:ΜΜΜιιΗιιιιιιι·ιυυΙιιιΜΝ1ι=ιυιι=ιι!<ιιι¦ιιιιῖ¦Ντιι!ι5ιιΝιιιΜιιιιιιιιιιιιΜι|ι:ιΗΜΜΜ'ΜΜΜ||:|Νι|ΝΝΜιΝΜ¦ι¦ΜΝΗΜΗ"ΜΝι|ιιΗΝΜΝἩΜΜΜΜΝι¦ιιι-Μη|3ιΝ||ΝΝΜιι|ιι|!|ΜιΜΜΗΗΜ|·ι!~·ιιΜιΜιιΗ“  , Ιἐ¦ΜΙ|'ΜΠἩ  ' ΜΜΜ 1"
ΕΡ"ΑΣ|Α + ΕΠΑ"|'ΕΛΜΑῖ'κΕΣ εγκΑιΡιε:
ἐἔἔΕΡΓ
-._ ς
Ϊ.49' οηνην·“6= αἐ:;.· Ξ
-ο τ '5·'8.3|·34 ο ο τα τα -_“_““.“
ΜΜΜ»... .
ΤΟ κγΒΕΡΝΗτικ0 ιΣ0ΔγΝΑΜ0 ΠΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕ|ΩθΟΥΝ Ο' ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΒΛΖΕ| ΦΜΑ
η αύξηση των εισφορών
ΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των εργοδοτικὡν εισφορών ηροκει- Κονῖἀ σε συμφωνία με Του8 θεσμΟὐΒ για
μένου να αποτραπούν μειώσει8 οτι8 συντάξετε
εξετάζει η κυβέρνηση. Η σχετικη Πρόταση έχει ηδη  εκα[- εΪΠσίω8 - ΚλιμαΚωῖή ἀνΟδΟΒ
ηέοει στο τραηέζι ῖΠ8 διαπραγμάτευση8 με τουε δα- και στα ασφάλισῖρα υΠἑρ Του ΟΓΑ
νειστέ8, Που εμφανίζονται κατ' αρΧα8 θετικοί. 4-5 ο ο , ,ο
ΑΠΟ ΤΑ 49 ΠΡΟΑΠΑ|Τ0ΥΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΑ 34. ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟ| ΣΤΑ 5. κοιτΗκΑΜε ΣΤΑ ΙΟ
 Η διαφωνία 0τ005 τιλει0ΤΜἩΟΟμω35 ·
του στο μέτωπο. Η ηρωική του
 3 «αγκάθι» για τη δόση των 2 διο. 
τι! 'Η"Ιἰ|ἱΜΜ:ἱΜ'|Ι Η ι' ΜΗΝ! Σ 'Η κι ΝΑΜΑ "Η Η 'ΜΜΜ'|Ἡ“ Μ Η ΜΝΗΜΗ' Ι' ιι |ι|Η"'Ἡ"¦| ι! Η ¦|"|ἔ'|"'“'|Ι'Ἡ 'ΜΝΗΜΗ Η Η ΜΝΗΜΗ” ΠΊ! Η ΝΟΠΕ' '~
γη0γΡΓικΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η "ΡΜ "ΜΠΑΣ Η"
"ΕΜ λὶωΜ|ΣΤ'Κ"
ΠΩΣ ΘΑ τιΝ£ι Η κΑτΑ- τ
ΝοΜΗ των 50.000
Η" ΜΜΜΤΜΡΒΜ|Π
τη ηη Ξ
β Διώξει8 για  
τ κσκο“ρνήμστσ "ΜΜΜ 
«ΟΜΑΔΑ ΕΜΑΘΑ!»
Ι 1 Ι' 
στου5 βομβισΤε5 1 ες β Την αξι000ίηοη του 0080·
Αντιμέτωηοιρε βαριέ5 κατη· ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΑ 20.000 'Δ ° Ι λατοὁρ0ρί00 των Ολυμηι0- ο
γορίε5 οι συλληφθέντε8. Ι2 κών εγκαταστάσεων μελε- 
Στα 3 ευρώ κατ' ατομο η ετηδότηση ενοικίου τόηκυβἐρνηση. ι3.ι4.35