Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑῖ|ΣΤΗΡ|0
ο ΛΟΓΟΣ
·οεοε“οΝ@οΜετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ξ. ΑΜΨ¦Βἔγ | | τι
'ΣΗ ΦὁΒΜΜο Πο Με -γ ΜΜΜ Με;
“ Μέ `αν" `“
ΟΛΑ ΣΤΟ “ΤΡΑΠΕΖΙ·› ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΗΝΝ(Η ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑ/ΧΤΝ|Σ 'ἩΟΜΠΡΟΒΣ|(|Σ
 Εποικοδομητ|κή συζήΤηση γω ΔσφαλισΠκό¦
κό αναδεικνύεται ως ενα από τα
μεγαλύτερα προθλήματα τπς Ευρώππς. Η Ελλάδα αντιμετωπί- χ χ |
:ει αυτό το πρόθλπμα χρόνια
τωραμετιςροέςτωνοικονομι:    
κων μεταναστων και ουσιαστικπ
λύσπ δεν έχει θρεθεί. Σήμερα το
πρόθλπμα διογκώνεται. καθώς
οι αποφάσεις των εταίρων μας
δείχνουν ότι εν τέλει π χώρα μας
πάλι θα δεχθεί τον μεγαλύτερο
όγκο των ανθρωπων που εγκαταλείπουν τήν πατρίδα τους.
Λίγες ώρες μετά τήν ολοκλήρωσπ τπς Συνόδου Κορυφής για
το μεταναστευτικό και τις απο· Χ
φάσεις που πήραν οι ιιγἐτες τπς ι ΒΕ' για τπν ανόιἔχἰσπ τουΕπρο- . _
ίματος, μια ή ωσπ υρω- Δ _ 
παίου αξιωματούχου φανερώνει μ - / ·
τις προθέσεις των εταίρων μας. .ε
Μιλώντας στον Εεοποπιίετ, ο εν . . . · · _ _
λόγω Ευρωπαίος αξιωματούχος η Ο ' ` : _
στιμείωσε: "Στόχος μας είναι να 3 . · _ η
πείσουμε έναν πατερα από τπ ι ' ' ` `¦ φ ς
Συρία πως είναι καλύτερα να ' α · β4 · ι· _ Δ' ο ' ι .¦
εγκατασταθεί με ταν οικογένειά - ' ` · “ ή ' ' Ζ
του στήν Ελλόδα. παρά να επι- Ζ τ _ Η κ ΑΜ -- | Ο
χειρήσει να διασχίσει ταν Ευρώ- 8. ” ' τ
ππ", αναφέρει ο αξιωματούχος | | έ Τ ¦ν γ θ ν ν· 'ν
σύμφωνα με δήμοοιογρόφο του _ ` ! Ι Ο
εξπγεί. κάποιοι μετανόστες · Δ λ ` γ
μπαίνουν στήν Ελλαδα και απαι- | ι ε ` |
τούν να τους επιτραπεί π πρό- . . ι τ , |
σ8σσπ στα Γερμανία χωρίς να < , ` '
έχουν καταγραφεί, όμως αυτό χ ζ `
› 'έ Σ - .
Βρετανικού περιοδικού. 'Οπως
δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Ο λογικός