Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ακροδεξιοί τρομοκράτες ετοίμαζαν φονικό χτύπημα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
26 οκταα·ιον 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0207
'.30€
ΜΜΜ ΜίΜ.ΞΓῖΝξἩ Λ ΜΜΜ η!ίτΜΝΗΜΗ¦!~ίί¦ίΝίίίΜί'ίΜΜΜΕ;.=ί1?ίΙ!ΜυΜΜ τΞ'Η¦Μ|Η|'|!!|~!ίὶίἔίΕ¦ί|ί|Ηί'Ξ||||||ί||||¦|'|ε|¦ί||ίΙ'|ί||||Ι|ίΜ|||||'ἰί'Ι¦|τ||ί||!|ΗΙΙ|||ίίΗΝ.ί|~ί'ί|ί'ί|Ι|||||ί~||!'|ί|||"ί|||||"Ηί"”ίΙ"ίίί'ΗΠΝ"|||"|'|||"""ί'|"'
Τ'"Ε ΗΟΜΜΕ
Παρέλαση με ω
ΠΝίΧ'ὶΕίΜ Ο ΜΑΜ ΜΜί!Ν|ΣΜἩ ·“ΠΠΡΠσΤΠΤΠ
κερδίστε 2 αυτοκίνητα και ` τον ΠΑΟΚ
δώρα συνολικό5 αξία5 95.000€ ι3-ι5. ιτ
ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝικιΣτικΗΣ 'ΟΜΑΔΑΣ ΕΨ'ΛΟΝ'
ΜΗΔΕΝ'
ΤΡ0Μ0|(ΡΑΤΕΣ
ετοίμαζαν φονικό χτυπημα
'η 7 .Ξ η
¦ ω  .¦ Βρέθηκε γιάφκα  Στο στόχαστρο
Ι  -· Μ' 29 στην Καλαματα με βα-  του8 το κτίριο τη8
ρυ οιτλισμό και εκρη-  Νομαρχία8, το Δη
Αυξηση ορίων ηλικία8
έω8 17 Χρόνια για
150.000 ασφαλισμένουε
Από 6 μήνε5 έω5 17 χρόνια αυξόνονται τα όρια αλικία5 συνταξιοδόταση5 για ορισμένε5 κατηγορίε5 ασφαλισμένων. 30-3ι
ΚἩΚΟύ8 μηχανισμοι38  μαρΧείσ, τα Δικαμεγόλη8 ίσιωσε ί στηρια και η Εφορία
:κ. Φ
 ,η ς ¦ 
α 'ἶ|· Δ ν ν.
- Ϊ: . .
ΜΑΜΑ ΣγΝτΑΞ|οΔοτΗΣΗΣ
π η ΑΑ 7=η=;;:““<==== ===“ὰ7=“ 7 
Παλαιό ΐ "έ" σα"
ύ°'° ι η 3°!Ξἴ_., _ι__Ξ°“
με ε;,_“ΕΞέ 
55 59
55 _5ἑ
55+ιτ `“ Τ
«ΤΕΡΑΣΤ|Ο ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑ ΚΟ'ΝΩΝ'Α κΑι ΤΡΑΠΕΖΕΣ»
Παρέμβαση Σόλλα
κατά Πλειστηριασμών
Την πλήρη αντίθεσή του στου5 αλεισταριασμοόε ιτρὡττι5 κα·
τοικία8 εξέφρασε ο αρόεδροε Με Τρόηεζα5 Πειραιώ8. τι
ΟΝΙΚΑ Πατώματα στην Καλαματα σχεδίαζε ακροδεξια οργανωση, Πέντε μέλη τη8 οποία8 έχουν ηδη συλληφθεί. Στη γιάφκα εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί μεγαλη8 ίσιωσε. 3·5