Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26-10-2015·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ1ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997) τ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦ£ΣΕΙΣ: Αίθριος καιρός στίς περισσότερες περιοχές τής χώρας. Τοπικές νεΦώσεις,
αὐςη μένες τό πρωί στα ανατολικα καί τα νότια.
Άνεμοι βόρειοι μέτριοι καί τοπικα στό Αἰγαίο
ἱσχυροί. Ἡ θερμοκρασία σέ μικρή ανοδο.
Δευτέρα 26 Όπτωβρίου 2015
Δημητρίου μεγαλομαρτυρος τού μυροβλύτου.
Σελήνη 14 ημερών
Ανατολή ἡλίου 8.44' - Δύσις 5.84'
Ἀριθμ. φα. 40290 ι Τιμή ι,εο ε
Αμερικής 9, τ.κ. 10872, Αθήναι, εειἱεηεννε@οιεηει.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, σας; 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 8227670
"Ετος 122ον ς
Πληρώνουν
οί εὐσυνείδητοι
«Ἡ κακή ὁργάνωσις τών φοροτεχνικών ύπηρε,σιών, τό περίπλοκον καί ἐν Μλλοῖς ατελές φοραε
χνικόνμας σύστημα καί ή ανάλυ διαΦ0ρἀ μεταξύ βε-'
βαιουμένων καί είσπραττομένων φόρμας έχουν Φέρει
είς απολύτως μειονεκτικήν θέσιν τούς καλούς καί
εὐσυνειδήτους πολίτας έναντι τών κακοπληρωτών».
Τα ανωτέρω δέν έγραΦησαν χθές, αλλά πρό 82
ἐτῶν. ἈνεΦέροντο σέ κύριο αρθρο τής «Ἑστίας»
(26 Σεπτεμβρίου 1933) πού περιέγραφε τό απαραδεκτο καθεστώς τής Φορολογίας καί τίς αδικίες είς
βαρος τών έντίμων Φορολογουμένων. Μαλιστα τό
αρθρο έτόνιζε:
«Ἡ αφόρητος αύτη αδικία καί διακρισις εἰς βάρος τών καλών πολιτών συνοδεύεται μοιραία καί
από τήν απώλειαν τῆς σοβαρότητα; τού όλου φορο
. λογικού μας συστήματος».
Σήμερα, 82 χρόνια αργότερα, τίποτε δέν ἔχει
τύπω. τι μόνιμα θύματα τού Φορολογικού μας
συστήματος είναι οἱ έντιμοι Φορολογούμενοι. Δηλαδή αὐτοί πού δηλώνουν στό ακέραιο τα είσοδή ματι τους καί δέν αποκρύπτουν τίποτε, καθώς καί οἱ
καλοπληρωτές πού έξοΦλούν τίς Φορολογικές τους .
ύπσχρεώσεις εμπρόθεσμα. :Αντίθετα οἱ ΦοροΦυγαδες καί οἱ κακοπληρωτές παντοτε εὐνοούνται από
τίς έκ τῶν ύστέρων ρυθμίσεις. '
Τό μήνυμα πού εκπέμπει τό κρατος στούς Φορολογουμένους είναι πώς δέν έχουν κανένα λόγο να
είναι εἱλικρινείς.Ἀν είναι, ὁ κανόνας είναι πώς ή
εἰλικρίνεια τους θα αμΦισβητηθεί από τίς Φορολογικές ὐπη ρεσίες.°Ἀν ένας έλεύθερος έπαγγελματίας
δηλώσει καί τό τελευταίο εὐρώ πού έχει είσπραξει,
είναι έκ προοιμίου βέβαιο ὅτι κατα τόν έλεγχο θα
προκύψουν «διαφορές». 'Οπότε δέν έχει τελικα κανένα λόγο να είναι εἰλικρινής. .
Τό ίδιο ἰσχύει καί μέ τούς κακοπληρωτές. Οἱ
πλέον εὐνοη μένοι Φορολογούμενοι στήν χώρα μας
είναι ὅσοι χρωστούν στό δη μόσιο καί όχι αὐτοί πού
πληρώνουν έγκαίρως τούς Φόρους τους. "Οποιος
τούς έξοΦλεί έμπροθέσμως, δέν έχει κανένα ὅΦελος, πλήν μιας μικρής έκπτώσεως έαν καταβάλει
τόν Φόρο έΦ° ως καί όχι μέ τίς προβλεπόμενες δόσεις. ῦΕνώ για όσους χρωστούν, ύπαρχουν σχεδόν
παντοτε εὐνοίκές ρυθμίσεις.
'Όταν ὁ απολύτως έντιμος καί συνεπής Φορολογούμενος, πού δέν αποκρύπτει είσοδήματα καί δέν
αΦήνει καμμία ανεξόΦλητη ὁΦειλή στό δημόσιο,
πληροφορείται τί γίνεται μέ τούς μή συνεπείς καί
τούς ΦοροΦυγαδες, μοιραία αἰσθανεται ὅτι ὁ ώιος
είναι τό «κορόϊδο». Καί ὅτι τελικα καλείται να πληρώνει περισσότερα, προκειμένου οἱ «έξυπνοι» είτε
να ΦοροδιαΦεύγουν είτε να καθυστερούν τήν αποπληρωμή τών δικών τους Φόρων.
Εἶναι αλήθεια πώς καποιοι Φορολσγούμενοι βρίσκονται σέ πραγματική αδυναμία να πληρώσουν
τούς Φόρους τους."Ομως αὐτό δέν δικαιολογεί τήν
διαιώνιση τής αδικίας εἰς βαρος τών εὐσυνειδήτων
Φορολογουμένων. 'Επί τέλους, μετα από 82 χρόνια
θα ήλπιζε κανείς ὅτι καποια κακώς κείμενα θα εἶχαν
αλλαξει."0μως συμβαίνει τό αντίθετο. Τό Φορολογικό μας σύστημα κατέστη τελείως αναςιόπιστο, οἱ
δέ αδικίες πού προκαλεί αΦόρητες.
¦ «Κωμόπολις»
προσφύγων ή Ἀθήνα
Γιατί είναι απαράδεκτος ένας τέτοιος σχεδιασμός '
ΗΤΑΝ έπιβεβλημένο να απορριΦθεί απεριΦραστως καθε σκέψις
δημιουργίας «κωμοπόλεως προσΦύγων» στίς όλυμπιακές έγκαταστασεις τών Ἀθηνῶν. Πραγματι τα
ἑλληνικα νησια πιέζονται αΦορήτως. "Η καταρρευσις τού συστή μα
τος καταγραΦής στήν Λέσβο, πρίν .
λίγες ήμέρες, είναι χαρακτηριστικό
σύμπτωμα αὐτής τής καταστασεως.
"Ομως δέν εἶναι λύσις ή μεταφορα
τού προβλήματος στα ένδότερα τής
Εύρώπης. Ἡ λύσις, ὅπως έχουμε
ξαναγραιμει, είναι ή μεταΦορα τών
κέντρων καταγραΦής απέναντι.
Στήν μικρασιατική ακτή, καί ίσως
στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.
"Ομως μέχρι στιγμής ή ΕΕ δέν έχει
γίνει έπαρκώς πειστική πρός τήν
Άγκυρα, ώστε να τό δεχθεί. Καί
τούτο, παρ' ὅλες τίς ύποχωρήσεις
έναντι τών του ρκικών απαιτήσεων,
τίς ὁποίες είδαμε ὅταν πρό έβδομαδος ή κ. Μέρκελ έπεσκέΦθη τήν
Κωνσταντινούπολη. Εἶναι ἴσως ή
«εύκολη λύσις» για ὁρισμένους.
Κοινή ύποχρέωσις όλων τών
κρατών-μελών εἶναι ή πε ριΦρού ρησις τών έζωτερικών συνόρων. Στήν
ὁποία, μέχρι στιγμής, δέν είχαμε
καί ἰδιαιτέρως σημαντική βοήθεια.
Καποιοι μαλιστα από τούς ἑταίρους
μας δυσανασχετούν ακόμη καί μέ
αὐτήν τήν πενιχρή ένίσχυση πού
παρέχουν. Καί μέ ένα απλοίκό σκεπτικό θέλουν να μεταΦέρουν τό
γπρόβλημα στό έσωτερικό τής
°Ελλαδος.
Ποιές ὅμως θα είναι οἱ έπιπτώσεις για τήν χώρα μας;"Ηδη πολλές
συνοικίες τών Ἀθηνών ύποβαθμίσθηκαν έξ αἰτίας τής παρουσίας
τών παρανόμων μεταναστών. Μπορεί κανείς να διανοηθεί πόσο χειρότερα θα γίνουν τα πραγματα αν
αρχίσουν να προστίθενται οἱ χιλιαδες πού σήμερα καταΦθανουν στα
νησια; Χωρίς μαλιστα να έχουν καταγραΦεί; Μπορούμε δέ να έχουμε
τήν βεβαιότητα ὅτι δέν θα έλέγχονται αποτελεσματικα. Τόσο διότι
ύπαρχουν αντικειμενικές αδυνα! 5 ί ί 3 3 Ι ~ 5
μιες, αλλα και εξ αιτίας των ιδεολη
πτικών προσεγγίσεων τής Κυβερ
νήσεως μας.
Τό ακόμη χειρότερο είναι ὅτι ή
συζήτησις αὐτή ανοίγει (έστω μέ τό
δημοσίευμα ἑνὸς γερμανικού περιοδικού) σέ μια στιγμή πού οἱ
χώρες τής κεντρικής Εὐρώπης, ή
μία μετα τήν αλλη, ὁρθώνουν τείχη
καί κλείνουν τα σύνορα τους. Μό
λις χθές ή ατυπη σύνοδος κορυΦής
απεΦασισε να αναπτύξει συνοριοΦύλακες στήν μεθόριο τής :Ελιά-δος μέ τήν Ἀλβανία καί τα Σκόπια.
Πού σημαίνει ὅτι είναι αμεσος ὁ
κίνδυνος έγκλωβισμού ὅλων αὐτῶν
τών μεταναστών καί προσΦύγων
πού θα σωρεύονται. Μέ τό σταγονόμετρο θα Φεύγουν για αλλες
χώρες ὅσοι δικαιούνται ασύλου.
"Οσο για τούς προοριζομένους για
έπαναπροώθηση, ήδη ή διαδικασία
είναι προβλή ματική 
(Λεπτομέρειες σελ. 4).
_ΠαρέμβασιςΜ. Σαλλα Ι
ν για τήν πρώτη κατοικία
εΗ Τράπεζα Πειραιώς απέναντι στούς πλειστηριασμούς
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τού Προέδρου·
τής Τραπέζης Πειραιώς, κ. Μ.
Σαλλα, για τό ζέον ζήτημα τής
απελευθερώσεως τών πλειστηριασμών καί τής πρώτης κατοικίας, στην περίπτωση «κόκινων
δανείων», θα πρέπει να θεωρηθεί
καθοριστική.'Διότι ὁ κ. Σαλλας,
ρεαλιστής καί έμπειρότατος μεταζύ τών ἑλληνικής καταγωγής τραπεζικών, έθεσε τό όλο ζήτημα από
τήν πλευρα τού συμΦέροντος τών
τραπεζών. Ν
Αὐτό συνέβη σέ μια στιγμή
ίδιαίτερα κρίσιμη, ὅταν τό κυβερνητικό έπιτελείο καί οί
έκπρόσωποι τού «κουαρτέτου»
τών Εὐρωπαίων καί τού ΔΝΤ αδυνατούν να συ μΦωνή σουν ώς πρός
ποια θα είναι ή έζέ~λιξις τών μή
έζυπηρετούμενων δανείων στήν
στέγαση. '
Ό κ. Σαλλας δήλωσε ὅτι «οἱ
τραπεζες θα έχουν έςαιρετικα
ὐψηλό κόστος έΦαρμόζοντας τήν
διαδικασία τών πλειστηριασμών
καί μαλιστα στίς σημερινές χαμηλές τιμές τών ακινήτων. Μέχρι
τήν στιγμή τής παρεμβασεώς του,
τα κριτήρια καί ή έπιχειρηματολογία από τήν ἑλληνική πλευρα
αναΦέρονταν μέ πολιτικούς
' όρους στίς κοινωνικές έπιπτώ
σεις τυχόν απελευθερώσεως τών
πλειστηριασμών. Τώρα πλέον
ύπαρχουν καί οἱκονομικα κριτήρια από τήν πλευρα τών τραπεζών. =Επρότεινε ές αλλου ὁ κ.
Σαλλας ώς λύση ακόμη καί οἱ εἰς
μεγαλην οἱκονομική καχεξία δανειολήπτες να· πληρώνουν ένα
έλαχιστο ποσό τής τάξεως τών
1.200 εὐρώ τό χρόνο (100 εὐρώ
τόν μήνα). Προκειμένου να διασΦαλισθείή δικαιοσύνη απέναντι σέ ένοικιαστές καί συνεπείς
δανειολήπτες.
ῦΕπίσης ὁ κ. Σαλλας θεωρεί ὅτι
έπί τού παρόντος οἱ αντικειμενικές αξίες τών ακινήτων θα πρέπει
να μείνουν στόν ἴδιο ύπολογισμό
μέ τό παρελθόν, παρα τίς δυσμενέστερες έπιπτώσεις πού έχουν
σημειωθεί τήν τελευταία πενταετία στην έμπορική τους αξία.
(Λεπτομέρειες, σελ. 2).
Σήμερα |
Τα σενάρια
για τίς συντάξεις
'Εφαρμογή ένιαίων κανό
Τα νέα;
Καί γλωσσοπλάστες
νων για αναπλήρωση τού
είσοδή ματος σέ όλους
τούς συνταξιούχους καί
καταβολή εθνικής συντάξεως. ΣΕΑ. 2
Τό νομοσχέδιο
για τα ΜΜΕ
Μετα από μία θυελλώδη
συνεδρίαση ύπερψηΦίσθη κε τό νομοσχέδιο
για τα τηλεοπτικό καναλια. Ἡ τροπολογία για τό
ΕΣΡ. ΣΕΑ. 8
'Ομολογία
Μπλαίρ
ίΟμολογεί ὅτι ή ανατροπή τού Σαντάμ Χουσε'ίν
συνέβαλε στήν δημιουργία τού 1818 ὁ Τόννυ
Μπλαίρ. Σελ. 5
θ ί?1108 ίΕ11113
'Ομολογώ ὅτι από τότε πού
αποκτήσαμε τήν «για δεύτερη φορα κυβέρνηση Αριστεράς» χωρίς
τήν συμμετοχή τού κ. Βαρουφακη,
είχα καπως μελαγχολήσει. Φοβόμουν ότι θα μέναμε χωρίς έκεῖνες τίς
αλησμόνητες βαρουφακικές γλωσσικές ακροβασίες, όπως ήταν ή
μνημειώδης «δημιουργική εσάφεια», πού είσέβαλαν αἰφνιδιαστικα
ζαν. Εύτυχώς ὅμως πού καί ή «για
δεύτερη φορα κυβέρνηση Ἀριστερας» έχει τήν ίδια μανία μέ τήν
γλώσσα όση είχε καί ή «για πρώτη φορα κυβέρνηση Αριστεράς».
Συγκεκριμένα μαλιστα τήν έκδηλώνει καί στόν γλωσσοπλαστικό τομέα ὅπου διαπρέπει βαζοντας τα
γυαλια ἀκόμη καί στόν κ. Μπαμπινιώτη.
Κατέγραψα μερικές από τίς νέες
επιδόσεις στήν μεταρρυθμιστική
παραποίηση λέξεων καί νοηματων
στόν έγκέφαλό μας καί τόν Μμνα- ι
τής κυβερνητικής δραστηριότητας
καί έχω τήν τιμή να τίς παραδώσω στήν αἱωνιότητα τής "απορίας
τής ἑλληνικής γλώσσας. Μια λέξη
πού έπαναλαμβανεται συχνα τόν
τελευταίο καιρό είναι ή «ποσοτικοποίηση». Προέρχεται από τα
ούσιαστικα ποσόν καί ποσότης
καθώς καί από τό επίθετο ποσοτικό.'Οταν τήν ακούει κανείς, ό νούς
του πηγαίνει σέ αφθονία έπειδή ὁ
ανθρωπος βλέπει συνήθως τή θετική πλευρα τών λέξεων. Στήν δική μας περίπτωση όμως συμβαίνει
Τό αντίθετο. 'Η «ποσοτικοποίηση
χρησιμοποιείται σέ έπίσημες δηλώσεις σχετικές μέ τό συνταξιοδοτικό, τό μισθοδοτικό, τό φορολογικό καί ὅπου αλλού ύπαρχει
αναγκη για προσωρινή μερική ή
πλήρη συσκότιση διεργασιών πού
θα έχουν τελικό αποτέλεσμα τήν
μείωση τών αποδοχών ή τήν
αύξηση τών βαρών τοῦ φορολο
γουμένου, συχνότερα δέ καί τα
δύο ένδεχόμενα. `
Παραλλαγή τής «ποσοτικοποιήσεως» είναι καί ή «ποσοστοποίηση» πού προέρχεται από τα
ούσιαστικα ποσοστόν καί ποσόστωση, καθώς καί από τό έπίθετο
ποσοστιαῖος. Δέν έχω κατορθώσει
να ανακαλύψω ποια είναι ακριβώς
ή διαφορα μεταξύ τής «ποσοτικοποιήσεως» καί τής «ποσοστοποιήσεως». Τό μόνο πού δέν αμφισβητείται είναι ότι καί στίς δύο έκδοχές
τό αποτέλεσμα είναι αρνητικό για
τόν πολίτη.
Συγγενής τών ανωτέρω ούσιαστικών είναι καί ή έκφραση «ποσοστά αναπλήρωσης». °Εδώ πρόκειται για μία έφεύρεση από δύο λέξεις, τό βάθος, τό πλάτος καί τό
μήκος τής ὁποίας ούδείς καθορίζει
έπακριβώς. Στόχος ὅμως καί αὐτῆς
παραμένει παντοτε ὁ ίδιος, είναι
ήτοι ή μείωση μισθών καί συνταξεων. Κατανταει καπως μονοτονία.
Για να διατυπωθεί κατά κομψότερο τρόπο ή μεταρρύθμιση Με
συνταξιοδοτικό, έφευρέθηκε από
τήν «για δεύτερη φορα κυβέρνηση
Αριστεράς» ή έκφραση «διανεμητική σύνταξη»! Κανονικά τό επίθετο
«διανεμητική» προέρχεται από τό
ρήμα «διανέμω». Στήν προκειμένη
περίπτωση ὅμως μαλλον βγαίνει
από τόν «άνεμο» -λόγω τού αέρα
πού θα περιέχουν οἱ συντάξεις- καί
από τό έπίθετο «έμετική» λόγω τής
όλης καταστάσεως.
Πρό ήμερών ακουσα τόν πρω-·
θυπουργό μας να μιλαει για «διαγενιακή αλληλεγγύη». Μή διαθέτσυσα τό ύῳηλό ὲπίπεδο τής Παιδείας τού κ. Τσίπρα δέν τολμώ
ούτε απόθεση να κανω για τό περί
τίνος πρόκειται.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
"Οταν ή Καλλιρρόη
Παρρέν έγραφε:
Ό στεναγμός `
τών έξόριστων
μαρμαρων1
(σελ. 4) ί
τού Ἐλευθερίυυ
Ε Σπιαδᾶ
Καί ὅμως τα
χειρότερα έρχονται
ΓραΦει ὁ Ἀθαν.γΧ Παπανδρόπου *
ΣΤΗΝ διαρκεια τής έπίσκεψης τού προέδρου τής'
Γαλλικής Δη μοκρατίας, κ. Φρανσουά 'Ολλαντ,
στην Αθήνα, τό γαλλικό κοινό θα πρέπει να έπείσθη, μετά από τόν σχετικό τηλεοπτικό βομβαρδισμό, ότι στήν 'Ελλάδα μαίνονται οί ίδιωτικοποιήσεις, ή χώρα βιώνει ανεπαναληπτες ώρες μεταρρυθμίσεων καί, βεβαίως, τα <<μεγαλα αφεντικό» σε αιεηαε ρεποιιε) τής Γαλλίας ήλθαν εδώ
για να πραγματοποιήσουν απίθανες έπενδύσεις.
Τό ἑλληνικὸ κοινό, από τήν πλευρα του, θα
έπείσθη από τα έγχώρια ΜΜΕ ότι ή Γαλλία είναι
<<ή μεγαλη Φίλη τής χώρας μας καί ὁ σοσιαλιστής
πρόεδρός της θα κανει ὅ,τι μπορεί για νά έλαφρυνθεϊ τό ελληνικό χρέος», γεγονός πού ὁ κ.
πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στα διψασμένο
για δανεικα κοινό ώς τό << μεγαλύτερο έπίτευγμα».
τής 'Ελλαδας στόν 21 ο αἰώνα - καί, έδώ πού τα
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΝιεΣ ή
Ξανα ΥΛΕΣ
τι Μπορεί νά φαίνονται
δυσκίνητοι, αλλά αὐτό δέν
σημαίνει ότι δέν μπορούν
νά τρέξουν! 'Ο λόγος γιά
τούς 7άπωνες πάλάιστές
τού σοὐμο, τρείς έκ τών
όποιων απεφάσισαν νά
αποδείξουν ότι δέν είναι
ανίκανοι νά' τρέξουν στόν
στιβο! 'Ο Κέντο Ἀμακέιςῖ ὁ
Τάτσουάκι Κάι χο καί ό
Κανάτα Τάκάτένσου
πήγαν σέ ένα γήπεδο και(
συμμετεᾶάν σέ αγώνα τάχύτητος 60 μέτρων. Τελικώς νίκησε ὁ Κάιχο. Βέβαια αὐτό πού δεν μάθαμε
ήταν οί χρόνοι τους...
μ 'Ο Παγκόσμιος Όργανισμός 'Υγείας συνέστησε
τό πρώτο έμβόλιο κατά
τής ἐλονοσίας νά χρησιμοποιηθεί μόνο πιλοτικά
στήν Αφρική, διότι είναι
λιγώτερο αποτελεσματικό
από ό, τι τά περισσότερα
εμβόλια γιά άλλες ασθένειες. Τό ἐμβόλιο αὐτό προστατεύει μόνο το 27%
τών βρεφών ήλικίας 6-12
έβδομάδων καί τό 46%
τών μωρών 5-1 7 μηνών,
αλλά ή εὐρείά χρήσις του
θά μπορούσε να αποτρέπει πάνω από 100.000 θανάτους τόν χρόνο.
αΔέν είναι ή πρώτη φορά ·
πού περιμένουμε νά... πέσουν στό κεφάλι μας διαστημικά σκουπίδια Αὐτήν
τήν φορά άναμένετάι ένα
αντικειμενο διαμέτρου ἑνὸς
έως δύο μέτρων, πού κανείς δέν γνωριζει από πού
προέρχεται. Μπορεί νά
είναι από πρόσφατη άποστολή στήν Σελήνη, αλλά
καί από τήν ἐποχή τών
αποστολών Αρο||ο/ Πάντως θά πέσει στίς 13 Νοεμβρίου στόν 7νδικό Ωκεανό, σέ απόσταση 65 χλμ.
από τό νότιο άκρο τής Σρί
Λάνκα. Βέβαια μπορεί καί
νά διαλυθεί στόν δρόμο.
Ό, τι καί νά γίνει, πολύ
σκουπίδι έχει μαζευτεἴέκεί
πάνω!
αἈλλη κι αὐτή ή μανία
μέ τά ρεκόρ Γκίννες. Τώρα
κατόρθωσαν νά τό κερδίσουν 50.000 Κινέζοι οί
ὁποία συγκεντρώθηκαν
σέ 15 πάρκα καί πλατείες
στήν ἐπάρχίά Ηεηαιιρ,
όπου έδειξαν τίς ίκάνότητές τους στήν πολεμική τέχνη τάι-τσί| Πράγματι οί
αθλητές ἐντυπωσίάσάν μέ
τήν όμοιομορφία τών κινήσεών τους στήν ήπια
αὐτή πολεμική τέχνη, μέ
τήν ὁποία ασκούν ταυτοχρόνως τό σώμα καί τήν
ψυχή τους
αἘπελασις μεδουσών καταγράφεται στίς ακτές τής
άνατολικῆ ς ίαπωνίας. Οί
ψαράδες ανέφεραν τελευτάιως ότι έχουν έμφανισθεϊ
μεγάλα κοπάδια τά ὁποία '
χαλοι7ν τά διχτυα τους.
Καί τό χειρότερο είναι ότι
αὐτές οί μέδουσες είναι τεράστιεςίἘχουν έως καί δύο
μέτρα διάμετρο καί ζυγίζουν 200 κιλά| Μάλλον κανείς δέν θά ήθελε νά τι συναντήσει κολυμπώντας... ς
Διαβάστε τα αρθρα
«Γιατί πρέπει να έπενδύσου με `
στό “σπέπτεσθαι οίκονομιπα”»;
Αναστάσιος Ε Σιαφάπας (σελ. 2)
«Ἡ πορεία τής Νίκης
πρός Θεσσαλονίκη»
ΝιπόλασςΕ Μέρτζσς (σελ. 3)