Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
έ ἄν η | ¦ Ι | - 
 πΑΡμκηΝω Τρελο του Σ9ββιδη κςι μηνι;μ·ο` στον Μνἶἐεν- ΜΝ" ανω
 η ` _  μ ,` 5 οϊοὐντω
η _ :  ·“ Έ! 
 , · Ν
, Γ τον Ρ ν·λ ινω!
. κ · · ΟριοκὸγιοεκεΝον
φ ~ `
 Έγινε π πρώτη επαφή ω" Λητώ με τον Νέα" του Βρ°ωώνου ω» ιο μας μεων ΠΑΟ
ΗΜερΗΣΙΑ ΠοΙχΗΜΑΠκΗ
. , . , Δ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΜ εΦΜΜερ·ΔΑ Ο
ΓωπΜωϋῳ··βΜ
ω""ω"ΜΜ μ 5 ΜΜΜ 25 ΜΜΜ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2557 - ΜΗ Μα __ _ - › Η ·
"ω@ Μ ΨΑΧΜΥΜΕΤΛ ΓκοΑΠ0ΜΕΡΜΜ ΜΜΜ ' -Σ'Π
ΜΗ! · =£εΜυ¦
.π Ω ε ' .
· ν ΜΜΜ
5Ξ:=·:Ἡ:= ...ω “ ν
π*"_' / Ϊ
ΜΝ ΜΜΜ =¦¦ὅ¦ω ἑΩ` ~-` κ
Μ Με· .Μ ` |
ποιο ΜΜΕ' “ `
ῖο @ς ιωτ Ιω ΠονοΒηνοΜοΟ
για ω πωύωμ
Το¦ΜκΜω»
πως στον...
ΜοΜυΜ
ΥΦωΜ@ωωΠλωω ω
ΜΜοὰοιΜ @ντ@ηι