Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ο' ο ρ ς ' τι στήνει ήοοισι κοι ο προβπήιιοτιουος εινοι έντονος .ή ς ι ι ι ϊ ι ζ
· ο ,7 η Ι - ο Η ονόήυσή των στοτιστικών που κονει το τοστ» ή ι ~
ς . -· ι σε ' ή Ι νιο τον προχθεσινό ονώνο ε'νοι ενοεικτική: ή ' “ ι ι ` ` ι ι · · ι ~ ο
ι · ' οι τεσσερις ρσσικοι αποκοπής. πρίντεζής. , η _ ,
· · ' « _ Μοντζορής. ποτζεσκιι τους" προχοες κοτο Σ , ι = ο ¦¦ ο πΡιΝτε:ή:: “οι το πόντοι που σε' · ~ μεσο όρο 33 ήεπτό ο κοοενος. εβοήον τους 63 ς > ' 7 χοήκομε στο ήμιχρονο ήτον
οπο τους το ποντους. το ο οπο το το τρίποντο . . ΜΝ ΜΜΜ ο Η άμυνα είναι
ΤΩΝ Σπορ ., κοι εοωσον τις το οπο τις τοσοι" όήής τής η ι γ σου οεήήσής...»
' · , , ~ ομόοος ο πνήιιποροι σχεοόν νο οοήοήσουν , Δ ι τι
Δ/τ " ς ' ο ' Ν | κ Η α 'δ " ς Ι _ _ ι ` Ι οι του κοι το στοιχήμοτο που τουτο το κοήοκοιρι α ι ¦ ς ς ή
Διευθυντής τυντοΕεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΜΜ-ι: ΣΟ 8ο Θ ο ο 7 ¦ ο οήυιιπιοκος ορχι:ουν νο χονσντσι ενο προς ενο "
ΚΥΡ|ΑΚΗ25 ΟΚΤΩΒΡ|0Υ 20% · Α.Φ. Ί5798
ΤΟ ΑΗ""|'ΗΤ° ΤΟΥ 20 | 3
ο Ατρόμήτσς ήτον ή ομοσο που
στερήσε στον σρυήο ενο
οήττήτο πρωτοοήήμο. στον
τον νικήσε στο κοροϊσκοκή - μ η ·
τον ΦήεΒόρή του “'δ Ο Ι 4 Δ ' Φ Απο:απόμ“ς°ς
Κο· τετοιες μερες το 2006 η” ¦ › . ¦ η _ _ ο 'Ιντενιε. ετοιμος
ο οήυμήιοκός του :όήιντ “ χ ' ' ' γ ι ι: ί χιο το τοίτσ σν
ειχε ννωρἰσει τήν ήττο στο ι  νεχόυενο Μανία
Περιστερι. με τήν οποιο “ ' ' Ψ'  '°" με” °ε "'°
στομοτήσε στο “ο στο οι· Ι ^ ' ἑῖ=:ἔ=:ἔ:ἐ.
το τοτε σερι του οπο
Ι ~ η ν· ι ι ' ο 3 ράρει γιο τέταρτο
τήν ενορΞή τής σεζον η - η · χ συνεχόμενο Φορο
ΕΧΕ' Ε¦Τ|Α=Ε| το ενσιοΦερσν
του γιο τον σήμερινό ονὡνο με τον
Ατρόμήτο στον ΜΑΡ:εήιΝιο. οήήό κοι
στον ΜΜΛεοΝ|. πορο το γεγονός ότι
ο |τοήός επιθετικός οντιμετωπιζει ενο
πρόβήήμο τρουμοτισμου στπ νομπο
Ακόμή ννωρι3ει ότι #
ο οήυμπιοκός εχει τριο 
χρόνιο νο νικήσει στο 
Περιστερι (τεήευτοισ 
τρίποντο το 0-4 στις 
29/9/2042 με σκορερ Ι 
τον σουπερ) κοι Ι 
Φρόντισε νο ενή-Ι ι 
μερὡσει τους κοινσυργιους στήν σμοσο νιο
τις πονιοες του συγκεκριμένου νήιτε6ου
Η τόνιο Χοήιβερο (το π.) κοι ή κέντρο Τζόνσον ι23
π.) πρωτονωνιστριες στον ιστορικό οριομβσ του
οπυμπιοκου μεσο στο κήειστό «πουήος Γιοννοκόπουήος- στή Λεωφόρο ο Το “ερυθρόήευκο» κορίτσιο νικήσον σσ-σ| στο πρώτο αοιώνιο· ντερμπι
όήων των εποχών γιο το νυνοικειο μπόσκετ
τ:οιντοή
ΧΛΛ'ΒΕΡΛ
:ΜΜΜ ι κ ¦, » “Μ Με Δι ·”Μ·· 4 ω 3 Ι: Νιου! Με . Μ τη, ρ.·-·›·- ο; ι
' Από τήν τήήεόροσή σο ' ' ' `
δουν το ποιχνισι -όπως
ονομενότον- οι τρουμοτἰες ΝΤσΥΡΜΑ2. ΦονττεΡ.
ΜΛΝ|ΑΤΗΣ. ΜΠ0ΥΧΑΜ|(ΗΣ
κοι ΜήήΝ|Τήτ ο 'εξω σε
οκόμή ενο μοτς ο ΠονΛ|Δο. υήπο κοι οι ΤΖΑΝΜΡΗΣ. Γ|ΑΝΝ|Ω'|'ΛΣ
ΤΖΟΝΣ°Ν: “ΜΕ|ΝΑΜΕ
Άνοιξε ήσνοοΜσμό Ν εινπΜεήετ ως το τεπος και
ΞπιιεοώΜτ“ ο χω" κυριως ΜΜΜ οπο το κι·ιτιινιΑ
ΜΠΕΜΤΕΣ με τ" Φ°'έΠ° σουτ ο 'ετσι ήετήχουε τή
τής Κρουζ ΜΜΜ σ" μενοήή νική··
πρωτοοήήμο του Μεξικού
Ποιοι οι “του που εήεήεΞε
σ τιήρσ γιο το μεσήμεριονό
μοτς του Περιστερίου.
σ εΡΜΜ που περιμενει τήν η
ευκοιρἰο του κοι ή σουήειο ι
που ενινε νισ ορκετή όρο
χθες στις στοτικες Φόσεις
(οσουή - κόρνερ)
ΜΝΗΜΗ" _
- ΠΑΠΑΧΑΪΚΗ '4 ο
Δυο νκοή του Σορρυ τιοτροβόνή
Ω'. σου χόρισον στους Ποτρινους
τή δεύτερή εκτός εσρος νική τους Π
ο οι νήπεοουχοι μείωσον με ~ 7
τον πσποστερνιου ρ ~ η _ ¦ το γκοή οι Βορνκος ι3τ'.
στο 85' ο ι ο Μ ' · σου. Αρσεισιις στο.
ή ι ' · ' Μπορμπόσο ιθ7'). Μπουονονότε Με) κοι Βεήπιος
ι ισΜ ο ο Μοντοήσς ειχε
' σοκορι στο 73' 7
Κοι το ουσ
γκσή τής πονοχσϊκής πέτυχε
ο :ιστροράνής.
Πίσω του
ο Ντεήεκος
ο σκόρερ του
σουμπιοκου Νήσο
Ντεπετρις (οριστερσΙ
πονήνυρίΞει με τον
Μορον
ήοήιήήιοτ - εε·οιή ο τπτοτ Μπήπετι·ον (Αθήνών). κΑι·ήῖτποιΔιιτ ιπιεριοςι κονΜκιιτ ιιιροκπεισυι
ι ο Ώρα: 3.43 μ.μ. (ΝονΑει>σιττε οι
ΑεΛ κοπήσνής κοι ΛεΒοοειοκός εμεινον στο
ποιοτικό ποιχνίοι το οποίο οιεεήχοπ υπο κοτορροκτώσή Βροχή
977 '43
1108 852174

Τελευταία νέα από την εφημερίδα