Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Το τέλος των συντάξεων. Πληρώσαμε €201 δισ. τα τελευταία 15 χρόνια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῖ Αυτή  _
έ την Κυριακή λ · Δυο
έ Το ΒΗΜΑ ι . °
ι ε εισπΠρι@
ι σωρο ϊ στην
ι καιπληρω ν Μ;:;.;::;;ω“ του ενω
η ενημερωση  πληΜοπεΣ
μὴ.-ῇ.-..“..Μ-.-.. 1/ ἔΜ7
Μ Ε Μ!" (1957-2009)
Δ|ΕΥθΥΝΪΗΣ: Μ '. ωωΜ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. Μ
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικο
Οργανιαμο Λαμπρακπ ΑΕ.
Ετοε ιδρύσεωε 1922 τΣΤ' ΛΟΥΜ. ΤΜ. Μαρκιανού και Μαύρου μαρτύρων
Ειοε 940 ο ΑοιΘ. 16424 Ανατολη 06.43 - Δύση 17.35
Φ 211 385.7000. Εστω: ίονίΜΜ|Μσ
ιΔΡΥῖΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΜΗΣ | Μ 8 Μ Μ
ιητοιπετ: Πηρα/Μ.ωωω
κεντρικο γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80. Μ 115 28 |
Α' ΜΩΡΗ
Η δραματικτι επιβαρυνοτι του Προϋπολογισμού φερνει περικοπεΞ-οοκ
Το τελοε των συνταξεων
' με €ΖΟΙ δισ. τα τελευταία Ι5 χρονια
· Κούρεμα πανω από τα €1.ΟΟΟο Αρχίζει απο ΟΤΕ. ΔΕΗ ε Πλαφον €2.500 για πολυσυνταξιούχους
ΣΕΛ'ΔΕΣ 88-11. Νεα εποχεΣ 1-3
ΑΝΑκΕΦΑΛΑιΟΠΟ|ΗΣΗ ι
Ο ΑΝΤ|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜ|Σ|ΟΝ ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ|Ε'
ΜΒΜ" ΜΑΜ κτοΜπροπκι:
σὡπων που χαίρουν της
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
νομίας. Ασφαλώς
Απαιττὶσει5 Σοιμπλε ¦ . . .
Μπορει πέντε για τα τρωω ι «Δεν υπαρχει χρονοε για χασιμο» ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ξ ΣΕΛ'ΔΕΣΑ10-11
στα  τπτ  ΣΤΑΥΡογΤΗ'ἶΨγΧΑΡΗ
τω ἐ.“··~·  -“ Ι Δ ·
ζ ο ' ο Ψ | Η π έα  88888:τιι8 ουσία ι “συόςΛ“ν“οόκπ
ί που κυ ερνα Ξ ἔἶκ:ἶἔ“ἔ“ω“ω
¦ . του να
γ το Μο ἱμου › η. Ι λειτού:γεἰ ιδιω  τικη τηλεόραση
νας κλειστός κύκλος προ-   ! ἔλ2ύ8ὲ:ηΐ2ι=ἔ
εμπιστοσύνης του κ. Τσίπρα
κινεί το νήματα της ΜΜ
αναγνωρίζει το δικαίωμα της Πολι
Π“““ἀς η.. δ.“χε.ΜζΜ¦ η Εμπλοισί με τρύικα για «Ματίνα» δανεια, ΦΠΑ στην Παιδεία ΥΣ;:;;“Ἑ:
τα κρίσιμα θέματα. ΣΕΛίΔΑΜ ¦ ΜΜ
ι· κΪ_Μ"“_ 
Ο μπουργο8 Αρωμα
κο ει και Ευρὡπτι8 Ζ Δ ΩΣ
οι ἰλεε του στο κεντρο ΤρΑΠΕ Π Ε' ρΑ|
ρα ουν... Με Αθήνα»
 2ἔέ“ῦἑἑἩΜ 
ι αι ως ίνα κι τη
· ο όψιμος θεματοφύλακας η 0 χαμένη αίγλη του. Η αύξηση χ
Φ νοουσ- των νεων μνημονιακὡν|υπο-   τηςτούρισιΜς κίνηως οδηγεί
, χρεωσεων για περικοπη των ι . επιχειρηματίες να προχωρηε Μ: συντάξεων,αμλύτηνίοιαώρα  με... φουσῖανελ(1 σούι· ΜΜςαξενοδοχεία
· Π ν Μ ι Ο ° · Ι
μια σχεση ω°Ξ.°'ὲωΞ.$ἔΞ$Ἡ ι απο εναν Σ'ἔΜἔΜΜ%
στοργΠ5 ΞιευΞκετΞκα ι Τουρκοκυπριο τι:
ΣΕΛ|ΔΑΑ12 παλαιό καθεστώς. ΣΕΛιΔΑΑ14 ζ ΠΟΛΠ|ΣΜΟΣ. ΣΕΛ|ΔΕΣ 1.2 σεων κτιρίων. ΣΕΛ'ΔΕΣΑ26-27 Ι