Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Έκρηξη" πλειστηριασμών. Φόβοι για τριπλασιασμό τους στη ΘεσσαλονίκηRecognized text:
οι 52
"οδρύυιις
7 Ἡ ι ΓΠ φύση
.Μῆὴ¦ |·:¦ἶ.#
Μ“ἩιἩι - ΜΗ" η
Σε τεντωμένο σκοινί Ε ρ  '
. ιι φαω ΜΜΜ
ΜΜςΜΜΜ
Μωβ ἔ:..ὡ““ ν ν
Ενα βήμα Πριν
 _ Μό το «λουκέτο» :πει τετ  ·. γ η ΠΑ πατατα" οικω ατε Μ επταετία αναμένε
¦ Π Ρ Π Αν ται να ανατρέψουν οι αλειωιαααοί. ΜατιααοοὐΜονο5
Π τιρωτοβαθμια  Μ Ξ  'ῦ Μ δικαστικών εαιιιεΜτὡν ΜΜΜ Μ και κοίτα. τοσο
υγεία Μ ΜΜΜ". Μν- εεαπίο5 Με ΜΜΜ Μ τοιι Νιου αοοατόοιοοα από
. “Ψ ΜΜΜ τιιν “Με των τραπεζών στα εκαοιιιοει8 ακινήτων. λόγω
αΜΜΜΜΜἩἩ Μ "6 Μ οφειλώνοε καθιιοτέοιιοιι.οοοκαιτιι5ειιιαονή5τα8τοοικα8 για
Μ"ω"Β° Μ. αΜΜΜ ωΜ "η" νέα κριτήρια προσταοία8 ατε Μαιο κατοικία. ο η. και
ΜΝΜΜΜΜΜ
Παπ-33 7 7 .ο  , .
ι ΦΜκ
στα  Μέθα'ΦέΜ“ε
Σκλιιρε5 ειτεν6ὐσα5
αιιοφόαειε, κο·θΜ“ξύσουμε
, , ' ' τα εξαγωγέ8
«Στρατευμενα»... ιιενακια “Μο με" - ω.
ΜωΜωωΜ Ϊ   ·°τ'5«κό“"£5
ΕΚΘΕΣΗ
οτοΜαΜμτοἩΜἩἄ · .   Λ ο γρσμμέ5» ἑΨω·ἡἩΜ.
ΜΜΜΜΜΜΜΜ ' α ' Μ ὁ 'ζ :ΜΜΜ
Παω-ω . τιιι