Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ρεφάρουμε το ελληνικό χρέος με εταιρίες και ακίνητα. Πρόταση του Ολάντ στον Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
Δωρεαν ιατρικἡ εξεταση
Μ ΓΕΝ|κΗ Μ ΓΕΝ|κΗ Δωρεαν ιατρικἑε
Α|ΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ εΞεῖἀσει5 για ολιι
Λαό 26|'|0 ἑω5 8· 3"|'|0|20°'5 ' 
·ι·ιιν οικογενεια 
Μ ψΗΦ|^κ" Απο το ΜετΜντει=ο  Ἡ '
  Δ|Α|'ΝΩΣΐ||(0 ΚΕΝΤΡΟ 'ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ γ
' ' ' ' Ξωφὑλλου και καντε
σε Η ον.) ΝΙΚΗ Τ| Η Καμπ τα κουνιονια του ε ' _ '
ρ μ μ ΑΜ Ζε" ο “σε & 34" (ΜΟΒ εντελω5 δωρεαν γενικη εξεταση-αιματο5 και ουρων ῇ
καθὡ5 και ψηφιακα μαστονραφια σε ιτρονομιακη μ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΣΕΛ'ΔΕΣ 58-59
Δειτε με το θΕΜΑ τα μεγαλα ντέρμπι στο ΠΟνΒ Ι ·
Ι η ¦ . . _
Ζ ῖΐ ο ς '0
ε . 6 “ ,_ _
'κ θ :μ η _ “με
ι 'ι . ν
Ζει5 καλοι ο! ι Η `
ερ , ο; 5 Δ ` `
ορο" ΜΜΜ ασημι Πω ογγτιΦφ32 στο
προς] Δω οθ ΜΜΜ ο›ιι9τη›ι Ο)ι|9ΩΛΟΓ' ΛΟ_|_
ι · · -_ '
“.. Γιο ολο το οντοκἱνΜο ανο 500 το Με 2.500 κ · Τον μονοδιΥο κωδικο ενεργοποιοσΜ θο τον βρειτε στο εΣωφνΛΛο τον ενθἐτον Παω Ρεοο|ε α· “Π . |
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΑΝ Τ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
ΜΗ ΡΕΦΑι>ονΜ
τι β . ¦.
στο Χρηματοκιβώτιο το 
του κυμΑλεκου “ 
 .  ιιιΞιιι.Αιιιιτιιιιιιιιιιι -..
 , μια ι ο
εταιρειεε και τ
τα ε ωτιὶ ατα
Π ρ ' μ Θα διαγραφουν οι διακρατικε8 οφειλε8 '[Π8 Ελλαδα. Προε τα Γαλλια Που υΠολογὶΖονται
' θδ“λωΤ0'_ΠΟΡΟ' _ _ _ Πανω απο 10 δισ. ευ ρω - Σε αντισταθμισμα θα Παρουν εταιρεἱεε του ΔΠμοοἱου και
=:ἑ°;:¦:ἔ::Μ ρωμε5 _ ακὶνΙιτα Που βρισκονται Προε ΠὡλΙιοΠ μεσω ΤΑΙΠΕΔ Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ο Σω 8-9
'Δεν Ξαναγινε εταιρεια ' . Ε|Δ||(0| ΕΜΠΕ|Ρ0ΓΝΩΜ0ΝΕΣ ΜΕΛΕΤΟΥΝ Τ|Σ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ
με :αεκ τ|ονν μεγαλυτερο
Μ? "ν "Ρο Με ΑΝΤΕ ΠΑΛ' Σκι-ιιιικο Ρι-ιΞι-ιΣ ινιιΞ τι-ιιιι τι>οικΑ
' Το ιδιο «συστημα»
ε..::9ἑ=μβἔ;εῳ;Μ Π _ «Πενταροτρυιταρε8» στα ελλείμματα
ν ρ ρ φερνουν και νεα μετρα 
Κοκκινο δανεια και Αοφαλιστικὸ τα μεγαλα μὲτωΠα - Η αγρια φορολογὶα θερὶΖει Πολιτικα και τον ΣΥΡΙΖΑ
Σ(ΙββαἴδΟΠ Η Νὰντιο :ΕΔΩ-33
θΧἰϊ88ϊθ ΣΕω-48 αοφαλἰοτρια _ 
ΤιΠο.ΜΜΜὸΠωδΜΘ ΗΒΜβΜ ΠΜῶωΜ ΕιτΑι=Αιιι ιιιιιιΛΑκ-τ2Ακ τι-ιιιι ε και ΒτΑ2ονιιι ΕκΑΤοιιιιιιιινΡιΑ
= _ _ _ ἡ ΜΜΜ· εΜιΞΜΜΜ Δ
ΞΞ Ειμαι' μεσω... Ομαν: - =ὑ:_==__'______
. . ί β _ _
 ΡΑΠΕΖΑ ιιΕιΡΑιΩΣ Μ0ν0Ρ"8Μθ$ ο η» ι ι.
οΙαεε και * '
ω αρὶνιω
8009” · και?
τι διαλεΕιι .Π τον 
ΥΑΝ|5
Ενω ο Βαρουφακιι5 λέει ότι έχε εισπραΕει μὁ Ισ Η, τακακια...
ΥΠΟ" μὁν08 ΖΙΙτεἰ ΣΕΛ. 20-22 Η:- ῖ Πανω" Αιςο¦ ΣΕΛ. ι4-ι5
- · · · κι '- _ ΑνοιΧτὁ σε ανατροΠε8
ΗΜΜΜΜ νεουε εντιμ0υε 'καναλαρΧεε ' . Ψ το αΠοτὲλεσμο
:αναβλεΠουμε το ιδιο σιριαλ κυβερνΠσΠ8 - δι(1ΠΛΟΚΠ8 ο Το ΠαιΧνιδι ` |
των Παλιὡν και οι φιλοδοἔὶε8 των καινουριων μιντιαρΧὡν στΠ Νεα ΔΠμοΚροτια