Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Φ7““@ιΜ ·
Χἔ 1 6 β 
250κτωΒρἱοα 20] 5 · Αρ.Φαῆῆοα933 · Τιμῇ Ι 8196)
Εκδοτιι5: Κωνσταντινοε Μἡτοα5
|ὁ|ΟΚΙΠΟἱΟ: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
··"-"Μ_ ·
 τι:ιειικο: αοιοιι:νΝτΜιονχοιοΑ αΔΗΡο›:ονΝιΔ ΕΡιΛΕ|ΜΜΜεΞ
ΜΕ|ΩΝ0ΝΤΑ| ΜΕΣ
οι ΠΡ0ΩΡΕΣΣΥΝΤΛΞΕ|Σ
Μαχαιρι και οτι5 κατω των Ι .000 ευρώ · > Ἀγριε5 ιιερικοιιε5 οτι5 ανω των Ι .000 ευρώ
· ΑναΜτικο τιαρα6εἰγματο για καθε ταμειο
ιοιτιιῆεοτιτικε5 αόειε5 ὅ .γ γ ι  τ ι
ἶ ΚΟ' οαιιταρχιομοε 3   _  · "“
ἔ ΣογκΟοαοα με Εμρωιια καιὸανει- Ϊ ο "το  ἶ Νὰ ι 7- "ι ο'
ὲ Μει μαονομεμειτο Προγραμμα ο ¦γ ω
γ και· ϊ 
 ΝεΑΔιιΜοκΡΜιΑ ~
ι Παίρνει κεφαῆι
 ο Μειμορακιι8
 ΤικρμΒειαψαχροταια 5
Ξ ΤΖιιΖικωατα -Σαμαρο _' ο 
ἱ εικονι 
Διορθώστε τα ΜΒ"  
γιανα μηνιιῆιιρὡοετε '  “
τα μαῆῆιοκεφοῆο οα5 Τ' 68( εχε' μαθε'
~ · καιτιιιρειιει να ιιραξει
κοΣΜ0ἶ οΜΜΜωωοΜωΜΜΜΜωω
_ ο' ωραιο. Που ρΜωοΜΜΜωωοωωμωχΜπρΜ@ΜΜκ
ὅ κ °Μκ'Μ[ ΠΜ'Μν°|ΜΜ Ο .
Ξ γοητειιοαν τοαε ΜΜΜι¦.κωεἔΜ . αν "Μ”
Ξ · Μα Μ , ι σε . “
ἔ ψηφοφορου5 τοα5 ωὡω@ΜἩΨἩ%“ωΜἔ$
ὲ Κατεκαιοαν τον εξουσία μετα . Μ "ωΜ· "ω °ΜΜΜΜΜΨ
: . ωωΜωωΜ.ωωωωω Μ
Ξ καῆῆιιτοα5 ΜΒ ΜΜΜ·Μ.Μ Μα Η
Σεῆ. 9
ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ «ΜΚ»
“ΣτηριΖω Με'ι'μα ρα κο
για να ειναι ο ειιομενοε
αρωθμτιομργο5»
= -κοΠΔΣ
.κ 4 απο 
Βομῆεοια5
|ωαννινων ΝΔ.
Σω. 6
“Κανενα5 φτωχο5
ὁεν θα χασει
το σιντι του»
ΠΑΝΟΣ
ΣΚΟΥΡΟΛ|ΑΚΟΣ,
Βοαῆεατιι5
Αττικα5ΣΥΡ|ΖΑ
Σεῆ 8
ΘΥΡΑ Β
Η “ΒτΚ» σκορορει
και οα8 στεῆνει ταμείο
Προτασειε για τα Παιχνιδια
του Στοιχηματοε Μ_¦6_17