Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ξεφουσκώνουν οι αεριτζήδες. Σχέδιο της κυβέρνησης για πραγματική οικονομία με πραγματικά λεφτά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ΥΠΑΜ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Εκ · Θ Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12431
τε ΜΟΝΙΕ
οἱρ|οηιοοουε
ΤΙΜΗ: 3 ε
Το «δώρο» του 0ηοντ στην Αθηνσ
Η Μ στήριξη, η προοπτικη των επενδύσεων κοι η νεο ογοηη των Εῆῆηνων γιο οι Γοῆῆιο
Μ Μ γιο το χρὲο5, γεφυρο γιο ηπειστιιριοσμουε κοι κοκκινο δονειο Μ
Ξεφουσκὡνουν
ῖ “ · ¦ ' ' Ο|ΟΡΟ'Γ'ΑΤΗ
τ «ΚυΒεΩνΠΟΠ ΔΑΝΕιοΔοιιιΣιι
Ξ σοσιοῆισιων - ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Αριστερο5 γιο νο ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
 τ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑ|ΟΠΟ'ΗΣΗ
 ΟωΟΟμμε τΟω5 Ξ ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ μόχη δινει η ΜΜΜ" με τους δονειστες ομεσως μετό την ονοκεοολοιοποἰπσπ των τροπεζων. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ϊ ονθοωπου5 ΜΒ» κοι με την κολομοθημενη στο δονεικό κι ονυριστο εν- γιο την οποιο το σχεδιο νόμου κοτοτιθετοι εντός της ετ χωριο επιχειρημστικότητο. Η πρωτη εἰνοι όμεση κοι ο- Βδομόδος στη Βουλή. Στόχος εἰνοι η οικοδόμηση μιος Μη"
φορό την προστσοἰσ της κυριος κοτοικἱος οπό τους νεος επιχειρημοτικότητος. που 0ο στπρἰζετοι σε νεο ΕΜΠΕ|ρΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
· , πλειστηριοομους κοι τη διοχεἰριση των κόκκινων δο- κοι υγιή κεοόλοιο κοι θσ στηρἰζει την πορογωγική ο·' Σωρ'Οῖ νεἰων¦ με την κυβερνηση νο δηλώνει οποφοσισμενπ νο νοσυγκρότηση της χωρος. Κοθως, μόλιστο¦ οι δυο προπ- ΠΑ ΤΑ ΑΜΑ ΤΗΣ
Η ρωΟ|κῇ · φερει τη διοπρογμότευσπ στο Ευτοοι·ουρ κι ον νουμενες διοσωσεις των τροπεζων δεν ευδοκἰμησσν, ΧΡΗΜΑΤΟΠ|ΣΤΩΤ|ΚΗΣ
, χρειοστεἰ, στο ονωτοτο πολιτικό επιπεδο - κοι με τη εἱνοι οπσροἰτπτη μιο ερευνο οπό ειδικους γιο νο εντο- Κρ¦ΣΗΣ ΚΔ' ΤΗΝ
εΠεμΒΟΟΠ ΚΟ' στήριξη του Γόλλου προέδρου Φρονσουό ολόντ. Η δευ- πιστουν το οιτιο της κρίσης κοι νο οποφευχθουν το
Ο' στόχο' Με ϊ τερη εἰνοι -ελόχιστο- τησ μοκροηρόθεσμη κοι θσ δοθει μεχρι τωρο λήθη. · ο ΔΠΟΤρΟΠΗ ΝΕΩΝ
·εΝοεΜΑτΑ 
στο Μ ς αωΜ εῆῆηΜ ΜΒΜ κοινη ΜΜΜ σοιριξη
ο 31-35 ρ Ἡ η _ ο _ ΟἙΠΠΜεΞγΏ του5 
 . που ν
 Το "Λ κοι 
ΠΜ, ~ΜΧ“, ; Τα επείΥω,τα για οι ουνστοτητε8 έ" ΧρωΜΜ επιχειρηση
Λ@σπ, | γω ω"$ στο χρονισ πιο κρΞσηε
Μ την Ειδομενη ονε"°"$ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠοΥΛ0Ψ 
 7 ΤΟ ΣΥΝ ΟΡΟ τπς Ειδομένης είνοι ένο Δύο ΠρογρομμΟτο γ'0 Το μ κο Πο
ε έγκλημο Που βγοίνει μέσο οπό τους ΠΝ επιχειοημοτικΟτητο πιο ΣΜΜ 
 χειρότερους εφιάλτες της ευρωπαϊκής Ξ ξεκινούν τον ΝοεμΒρ|Ο ρ 61
ο ΜοΡἱ“ς· αλλο Κω Μ (ΜΟΝΗ Μ ελ· ¦ Ξ Με την «Μπι» πιο τοπικ
Μ Μ πίδο. Δεν μπορούν νο οπορξουν τοπι- ; · 1849
κὲς «λύσεις».οι δυναμικές του προσφυ- ! Το ίω Ο
 ναού οφορούν γεωπολιτικές διοδικο-  ·«θὲήουμε να είμαστε του ἔ°λἔ
Τ. ειὁον ο¦ εΠ¦θεωρΠτΒ οἱες. Μπορεί βέβοιο νο βελτιωθεί π κο- ζ "τῇ μου
τιεριΒοῆῆοντοε οτι5 Σκοιιοιε5 θΠμερΪνόἙΠΨ των ΠροσφύΥων ΜΡ ζ σ , ν°μ°| κα' κ°'νων|κ° 24 μ“9ῖ“0ιες γιο
· 21 περνουν οπο τον προσφυγικο στοθμο. χρ"ωμω» την 28η ΟκτωΒριου 1940
κοι τον Ελληνοῖτολικο Πολεμο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 Ε : Ο 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα