Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
':-·;·;ν
·-_..;-...¦
. . . . · . _ .
,. .Η
. .···=··¦
:Ι.·"'·"·_·`ν
ί....··5···°·*
.¦.····0····ι¦.
.`·····α····ι=
'··"ΟΟ·.·"'ω
'!··········ΙΝ
'“0·α·α·ο····¦'
'£······.°.·2;'
“`_'····α···'¦
~"~·······'
~"·······.
ι:`._·..:.
«ανεξαρτητως» ζ..
Η'. Εσόδων
> Από τονΧ. θεοχόρη στη
κ ΜΜΜ. το... °  .
παντα Μ τονἐΒεγχο. η `_ ^
ί 4.ἔζἔἱἔΞἶΗ
> ΤαηῆΜακόόριααΜ 
οιΜκοπές. ΜΜΜ
ΟίΜΜὶ Μ
ι Γιατι ΑΝΑαιαΝει ιι Αιτ£ιΛιι γι·ιΑ αηεχιτ
Κυ βερνητικἡ ΜΜΜ
ε τα «κόκιανα»
ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
>Ν:Δ.= Συμμαχί8ς,
κόντρες και
ανατροπές στα
ΜΜΜ .Με
›Τρόηεζες: Σαφάρι
για τα 5,5 δισ. των
ιδιωτών μετόχων
με Μ Μ
Μανος,
|.Χ. κι· ακινητων
οι«ωιες»στοσκεδισγια
τοΜκύΜ.·Μιω5
>ΜΜ και
για την αξία
του 0Λ'| .πω
"ΔΙΠ"
ο Μ Μ Μ Μ
Μ Μ κίνδυνο Μ Μ κι· Μ
πως Μις, Μιας ω με" Μ
Από την κυβέρνηση υηοστηριΖεται ότι υηόρχει κόσμο με
τους «θεσμους» και θα εηιδιωχθεί τροπική δόση. ωστόσο
η διαφωνία επί της ηδη υησγεγραμμένης συμφωνίας κατοικίας».
περιοριΖεται στα κριτηρια και τα όρια Βόσει των σηοίων
θα Ματσούκα οι Μετστηριασμοί. Και αυτό. διότι
το τρίτο Μνημόνιο ΜΜΜ εκκαθόριση των «κόκκινων»
δανείων ως  της ανακεφσῇαιοησίηστκ των
τραηεζὡν. Και η εκκαθαριση αυτό οδηγεί -όηως Μαιο
η συμφωνία- σε παειστηαασμσυς ακόμα και της «Πρώτης
'ΜΒ.|9
το ΜΕΓΑΛ0ΑΖΑΡ|
 ·° =·· ,οι ανια  , 
 Ξ ό ' .ωχ - Η αν:: '
ί  !^“ κ, ·  4' ,
Ι ἶ';_ :1.  ι
ΙΜ (ι το τι
ιιωωωρωαω
 δ " “Ψ 'γ   
ΜΜΜ “ΠΜ Μ"
Ϊ Ο ουντονισμὁο Ουασιτον - Παρισι τι ο 
 το· ί πό το ταξίδι του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα.
Ο Οι δουλειά που διεκδικούν τα μεγαλα ξένα συμφέροντα
στην Ελλάδα και η οικονομική διπλωματία.
“Που Πρεαει να φτασεις τα τιιιτοκια“. διερωτωνται
οι αναλυτές. «για να Πείσεις καηοιον σαν τον ΕΠΙ Οαιοε
να Πει ”τωρα θα ξοδεψω τα αφτο μου":» τρια .ΜΒ
Ψὶθυροι...
. Τσακαλώτος και Χουλιαρἀκης.
2 Οι δύο «Και» του Βαρουφἀκη είναι
. ακόμη σύμβουλοι στο ΥΠΟΙΚ
ΜΜ0ιΜφΜ ·
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙ·Ι ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ
Ααααια
Τα δις
εξαμαρτείν...
' ()”Ελλτινα9 Πρωθυι“ιουργό< ετιιΧειρεί να κρηοιμοΠοιιιαει στην υηαθεστι των ακόκκινων»
δανείων, της ανακεφαλαιοΠοίηση9 των τραπεζών και των σκληρών να
μοθετΠμ(ιτων, ττου Πρέπει
να ιιροτιιθΠθούν ώστε να
ολοκληρωθεί η Πρώτη
αξιολι”›γΠοη. τα ίδια Πτικοινωνιακα και διτιιιρτιγματι*υιικα οΠλα Που ΠΠ
ΧριιιιιμοΙιοιΙ€ιοτ:ι και στην
Περίοδο των τιροιιγοιιμι=
νων διαιιραγματιτυοιων.
Ετταναφἐριι στο ιραιιέ<
ζι τις καττιγΎελίικ για σκέδια “κυκλων» Ποιι αιιερναζονται τη διαίρεση της
ΕυρὡττΠς και την έξοδα
της Ελλαδας Μο την Ευρωζώνη. ται. 2