Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Σε 3 δόσεις η άρση των capital controls στις τράπεζεςRecognized text:
Ποιοι κῆάόοι
«πρωταγωνιστούν»
το 2Οί 5
Γιατί παρουσιάζουν αγαθο
ποιοι κάάόοι υφίστανται
πιέσεις Σιλ. 8-9
ΧΡΗΜΑΤ|ΣῖΗΡ|Ο
«Υψηηές ταχύτητες»
με υπεραπόοοση
τραπεζών
Στο 50 εκατ. ευρώ
βεάτιώθηκε
ο συνοηικός τζίρος
οι μετοχές που
πρωτογωνίστησαν
στο ταμπῆό
αυτή την εβδομάδα
Αν! Ά
«Λευκός ιππότης»
το ΜΕΤΡΟ για
τη Βερόπ0υηος
Προχωρημένες επαφές μετά
το όιαφοινόμενο «ναυάγιο»
με τη Σκηοβενίτης
Πόσο φθηνή
είναι η επηηνικη
αγορά
Με βάση το όείκτη
Κεφοποιοποίησης
προς ΑΠΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Με £Νθ «τρέχουν»
επαγγεθματίες
και επιχειρησεις
Προωθείτοι και αυξάνεται
η χρηση του «πράσινου»
καυσίμου ι .. “.:
Ο Π'ΝΑ|(ΕΣ 
 (Δ ΕΠΙχΕιρΗΣεΙΣ   ο·  ¦ .
 ε 'ΞΞ;γΗΡισ τρΑπεΖ£Σ _. γ
ωωω.χπωωωωοσ ΜΒεΑτο-κγριχω2ωε οκτοαι>ιογ 2οι5 2609 χι>οΝοΣ - Αρ. ΦγΜογ 554ι τιΜι-ι ι,5 ε
ΓΔ. 7' 2,49 Οι Δεικτες της εβδομάδος Γενικός Δεικτης Κινηση Μετόχων Εβδομάδος
ΓΜΜ _ _ τα» Ανοδικές 
ΜΜΜ _ _ Μ Δ
387% "8% ΜΜΜ _ _ Μ κ°θοδΜς
' ΜΜΜ - - Μἔ . 44
ΜΜΜ - _ Μ εἴ? η
θαυμάσιο Μεταβολή Δεκτών-ΜΑ - _ Μ Μ Μ Μ “το
Π|θΑΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡ|ΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΣΕ 80 ΕΥΡΩ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 20%
ΣΕ Ξ ΔΟΣΕ|Σ |·| ΑΡΣΗ
των εεριτει ωητιοιε στις τράπεζες
Αρχές και μέσα του 20% και άνοιξη του 2Οί7 - Σταδιακά χαηόρωση των όρων
ετρειςμεγάλεςδόσειςθαολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης των
αερίο' ςοηπο|5 στις ελληνικές
τράπεζες. Προφανώς και μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
που θα είναι επιτυχημένη θα υπάρ
συντριπτι κό βαθμό να έχουν αρθεί τα
σαρκα' ςοηΙτο|5 ισως εξαιρώντας ορισμένες ειδικέςπεριπτώσεις.
Η ανακεφαλαιοποίηση που σημαίνει
φερεγγυότητα και κεφαλαιακή επάρκεια στις τράπεζες θα συμβάλλει καθο
ξουν διάφορες παρεμβάσεις σταδια- ριστικά στην επιστροφή μέρους των
κήςάρσης των εερίτε| εοηιτο|5. καταθέσεων. Αν το 2016 επιστρέψουν
10-15 δισ. καταθέσεις - αξίζει να αναφερθεί ότι στις θυρώες έχουν τοποθετηθεί πολλά δισ. αναφέρει τραπεζιτης
- αυτομάτως θα αρχίσει να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη της κοινωνιας
στο τραπεζικό σύστημα. 'Ομως δεν θα
πρέπει να καλλιεργούνται υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις. Για να επιστραφεί
σημαντικό μέρος των καταθέσεων απαιτείται πολύς χρόνος ενώ μεγάλο μέρος των καταθέσεων που χάθηκαν περίπου Ἡ8 δισ. έχουν ήδη δαπανηθεί.
Πάντως μεταξύ του πλους της ανακε
Με βάση τραπεζικές πηγές αρχές του
2016 αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της ανακεφαλαιοποίησης θα υπάρξει
ένα πρώτο ισχυρό κύμα άρσης των
σαρκα' εοππο|5, ειδικά για τις συναλλαγές στο εξωτερικά ενώ δεν αποκλείεταινααυξηθεί το ημερήσιο και εβδομαδιαίο όριο ανάληψης μετρητών στα 80
και 560 ευρώ. Το δεύτερο ισχυρό κύμα
άρσης των εερίτε| εοηΙτο|8 θα έρθει όταν θα ξεκινήσουν οι ουσιαστικές εισροές καταθέσεων στις τράπεζες που
υπολογίζονται μεταξύ του τέλους του
Επηηνογοπηικη όιακηρυξη με τέσσερις
ενότητες. υπέγραψαν Αηέεης Τσίπρας
και Φρανσουά οηάντ Ξ
χ." ·  πρώτου και στο β” τρίμηνο του 201 6. φαλαιοποίησηςτωντραπεζώνκαιστα
Π .. · Ι η ή Με τις πρώτες εισροές καταθέσεων, μέσα του 20166πουθασημειωθούν οι
  προφανώςθαεξεταστείσοβαράηπε- πρώτες ουσιαστικές εισροές καταθέ-¦ , ραιτέρω ελαστικοποίηση των σερίτε' σεων αναμένεται να σημειωθεί σημα
' ή!  ΧΑ. ως μ εοηπο|5. Προςτην Άνοιξη του 201 7πά- νηκό βήμα προς την περαιτέρω άρση
ντως αναμένεται σχεδόν καθολικά ή σε των αερίο' εοππο|ε.
Τροχοπέόη στη χρηση ί Σε υψηηά 2 μηνών ί Προβάόισμα ευρωπαϊκών
των καρτών το κόστος ί οι ευρωπαϊκές μετοχές γ πετρεηο'ι'κών εταιρειών στο ιράν
Τι ισχύει για προμήθειες ' Εβδομαδιαίο κέρδη 5,θ% στην Εντονος ανταγωνισμός για το κοιτάσματα
και κόστος και τι θα αρπάξει ι :ι 5 Ευρώπη με ώθηση από ΕΚΤ :- : τ ·, “ γ πετρεηαίου και φυσικού αερίου της Τεχεράνης
ΔΕιι<ΤεΣ “ιο
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 23-26
Ο ΑΜΟ|ΒΑ|Α 27-3Ί