Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Έ ρικονρρΜΨΠΜπιΜ Εφπρορῦα ΑΡΘΡΟ
νννννν.8χι8ρΙο5.οι· "ΜΜΜ
 'Ν Ο ΜΤΒ'
Παοκ” ο Η ΜΜΜ
Η Η κο ΜΒΜ
τΑΜ¦ ναν ιιιιιΞιΞι` Η ηρἙἔἘωΞΞΡἔ%ἔ Μ
 ογορ ο
Το... κοθοροοιμο ιιι5 ΝΔ. κοι ιι Η Ρ Ξ' ο.
ονιειιιΗεοιι ΤΖιτΖικωοπι
οι" ο Μ ' "ΜΜΜ” , ΜΜΕ ΜΜΜ
' Μ Μ οαι «Λ. ΜΜΜ ο Η. ¦
Μ Η γερμανικιι “κι
' Ανοίγει το Παιχνιδι με οε τροιικἑε μα ' Δια χροο Μ Μ ῆ ¦ “
Ποιο' ιιιιοιιρν03 ιινοιιΘνετοι 'νο πινιιιιε- ΕΜ οίκων κο' ῇωΟθ ωΜ8 η @η Μ Β” Πήρε :Ξοἔ:Πγῖἔ ί _- 
ιωιιιοει ιιρ0βῆιιιιο με το ιιοΒεν εοχεε: [Μ Παπ" ο' ξένο' Ρ _ Ϊ . Που εξοργίΖε| Ν
ι 77 _ έ ὶ_ ι , Μι· Μ 8
|'|"ρΠσΚῇνΜ ΒΡ|ΣΚ0ΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ο' ΜΜΜ |Λ|ΩΤ||(Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ Π0ΥΕΧΕ| Γ|ΝΕ| "ΝΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜ ` ΜΕΝΟΥΝ |Δ|ΩΤ||(ΕΣ
ο ροῆαο του Μαρια Ντρονκι¦ τα 85 Βια. του
προγραμμαοαε και ο ααΒαΒῆε παραγων ΔΝΤ
·Τι ααριῆαμΒανοι το νομοσχέδιο γιο τον ανακοΦαῆαιααοιοοα α Σα ροῆο αννοατῆ _
το ΤΧΣ α θερμό το κῆἱμα απο διεθνή οι·ιονΒοοιι(α ααῆονια απο τοσο ωρα ο
Το. _ _ ορφ“νή Ιω ΜοΠααοΡ8 ·Αι·ιακαΒἱαοαοαι οταΒιαι(α ο εμπιστοσύνη ατον οῆῆονικἡ οικονομια
ΤΑΠ γῆεἱφοον “ω
γ τον ΣΥΡΜΑ!
Η “ ΕέἩῖι·“ἔ 'λ 'ή 7
Ξ Δ 7 ε
ΙΤΐἶι*ῖι'ῇῆ  “ ' ' 
 *Ψ “ _ ο >ὲ '
γιορ· στήριξη
ο ο ονιιιχὡρο μια
 περνοοιμεοο!
Π γυρεύει ιι Μαιο] Πιο Ποιοι.. Ε
ε· ι .
Π ΓΑΤΟΣ, Π' ΜΠΑΡΕΣ Μ' ΤΑ Λ|ΠΛ|Α!
' Οι... μοοροο οι:ο 906 χιο.
κοι οι τιορἱεργεε οοοιοθιιοι85
£ιιιχειριιροτικοι¦
Ποιοι γοῆῆικοι ειιιχειριιμοοκοι κοῆοοοοι έχουν «οτοχοιιοιιῆοει» ουτοκινιπο6ρομοοε,
αεροδρομιο, οιιοΒομὲ5, ΑΔΜΗΕ¦ ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, ΟΛΠ και ΤΡΑ|ΝΟΣΕ
ΣΕΛ. 1849
Η |'||(
Η βρει(ιι'ιιςιι ιιιιβἐρι ιιοιι ψ(ιΧνει
ιι(›ιιιο(ιν0ριιιΠιι χιο
οιι(ινι0 ΡὲμΠροιι
ΖΤοιιορΕρεΕο Με
ΜΜΜ Ηοοοιι5ειοτ
κοοτ0ῆογειΕοι οι:ι5 35 “
εκοι:. ῆιρΕΞ, βρισκεΕοι
ιιΡοΣ ιιΜ...ιιι
· Ι , αρ· 8 ααεἰαε:Ξ
ΜΜΜ αααΜΒ ο
κοι ιιέιΧιι κυριορχιοε " _
απο ο «ΙΙολο80υὁρΧολ»
Που ὲσΠοοετο Ιομ£ἱο
ΔΔ' . ε ο
~ ι Ι ὁ στο χωρο τιονω Μ | Δ ' κι ι γ _, ;.
η γ 250 χρονιο νομο  Δ · η γ
κ ογνωοΕο·5 ιῇιοκοπο5 Χ ¦ :η ἑ __
Π , . 7 που Βὲῆει _ῦοΕοο Ε .ο ο ο; έ “ .
Εργο οι Με· ΜΜΜ Μ ι; ΜΟΠὁΜ¦¦ › ΤοιμιιοΤικο πιο ειιιιιιχιο5
Με ωῆΠΜ σε ΜΜΕ Μ ρ Ἡ . . ·:.: να
ΜΜε και οπωο. ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ιν ` “
Μ νο ω ω ΠΜ Η." ...και ιο 8 ῆιονιοριο πιο Ζονκρ£μιιΪ Μ