Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Μπαταρίες
Κουπόνι αγορας μιιαΤαρίας* ῖ> “  [Πω πΑΡοΥΣιΑΖει@33πΒ ἩΜΜ
Α) ¦ › 4 η |
Εκι·ι·ι·ΩΣι-ι @Η
-80 ο/ιι θ 
Ημερομηνία λήξης: 3ι/ 12/ 2018 “" Ο / Λ 
Αν υι·ιαρχει ι·ιαρολληλη ι·ιροοφορο ΜΜΟ
ισχύει μόνο η μεγαλύτερη Ν
*|αχι3Ει μόνο για τις Μπαταρίες αιΠοκινήτου 8ΤΑΝΟΑΗΟ Τ: 23ΊΟ 528ΟΊ4
Θ Ο|'|Ο|Ο
 ΜΜΜ ΕισησΕτό 9Γ η _ ` | ΜΗ" 'η η' μέ Ώ
Σχολείου 3, Ν. Μανντιαία θ Μοναο·ιιιρίου 96 Ο κ- ΚορσμσνΜ 182 ν έ 4 ' χ ω χ Χ Ο η ι ΧΜ“ χν ` ί
57008, θεσσαλονίκη 54627, θεσσαλονικη 54248, θεσσαλονικη · : '4 ' σὲ: 3 ` “ ` '
η ' Η |Π°Ρ|Α Με
 ¦ ` “Ι ι ί; 7 
ΑΡ|ΟΜΟΥΣ: Ο' ΝικΕΣ, Ο' ιιπΕΕ. Ο' ΜΕΓΑΛΕΣ Δ|ΑΦΟΡΕΣ κΑι ῖΑ ΡΕΚΟΡ
ΞΟΡΕ|ἱ
εκΑο:ιι ΜΜΜ Ο· η
 ι ] ..Μ  Ε σ
. γ _
Η κΑοι-ιΜΕΡιΝι-ι ΑοΑι-ιιικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ ΣΟ 5 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0863 Τ|Μ|·|: 1,30 €
ΔΩΡΕΑΝ' η _  ΓΡΑΦΟΥΝ Ο' ΚΟΡΥΦΑ|°|
Π ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑ| κοκκιΝοΕ
_ Ι ΠΡΟΤΕ|ΝΟΥΝ Γ|Α Ξ'.
Κ7 -ι °'Μ
·ΑΦοΕΑοι-ιΡΑκΑι-ιΣ σ “ /
. Δ ω η'
8% Ἡ Α::1Μ @Μ ΕΝΑΣ ΤΕΑιι(ο:» ΛΕΝΕ ΣΤΜιιοΔγιι-ιι=ιΑ
.ΑΜΑ ΜΜΜ ΒΕΝΑ 08% Π _ “ΜΑ Πο ιογΝιοΡ κΑι ιιΑικιἙΣ τιΑπο .ΠΑγιο»~
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(|·|Σ
ι Ψ · ο· Ζ
ΝικαλαὐδΡι5 στα ΜΕΕι·αρα|ι5 95.5: Σκ°Ρ^ΡΕ ' Ε"Π°Ρ^ ΣΕΑε"Ε   |
«Τα ἀγχαε θα τα έχει ιι αν:ίι·ιαλοΕ» ΣΤΟ" ΣΤ|Α °··· «Χ|ΝΑΡ"Σ» "Α°κ
ΜΠΑΣκΕΤ: ΠΕ 17.00 - Σοκ Με ΚΑΤΣΕ Ο Λ|ΠΡΟΣΠΠΟΣ ΠΑΟ ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΛ|ΜΑ ΠΑ ΑΡΕ"ΟΠΟΥΛΟ
ΜΕ "ΕΜΠ-Η" ΜΜΜ _ , , , ΕΝΑ ΜΗΜΞΩΪ Σ"|·| ΣΥΝΕΧΕ|Α "Α ΓΥΡ|ΣΕ · Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ Σ|ΩΠΑ...
ΤΡ||(ΑΛΑ
Γ|Α ΑΝΟΛΟ
· Νικι-ιΣΑΝ 3-2 ιι-ιΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, “ 
ΜΕΝοΝΤΑΣ Αι-ιπι-ιιΑ Γ ¦ ῦ
ΣΕ 5 ΜΑΤΣ 1750 Ω'
· ΣΗΜΕΡΑ (16.00)
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑ_|_|(|·|
»ι Σελ 13,16