Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΟΣ ΒΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΜΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ  “ Β “Ο
 “ή ` ϊ    
"    έζ·ὴ ^. ΗΒΟ,
 8 ΙωΒὐνΟΠνιΠΟκΟρ  4
Δ τ "ι ΜΠΟΝ" -` 
"οια ομαδα στα Γερμανία χανει με- . . ω ΜΜΕ,
τα Χέρια όταν παίζει σε συγκεκριμένα εδρα
Μο ειδικα στοιχήματα με μεγαλες ααο66σεις
α -'- ° #ὺἐ<“
"Προ ωρα ο «ΜαιὡιἐνΟς»
πο ΜΝ·
Με   ΗΜεΡΗΣ·Α Πο|ΧΗΜΑΠκΗ
ο( "ω › 80Μ^ ὰ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
“η ¦ φ' ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΜΟΥ 2015 · ΑΒ. ΜΜΜ 2556 · ΤΙΜΗ 130€
-ῖ“·ἑ¦!Σ- -ῖ· Η .__..“; .ΠΠ 7;_:Ξ·κ.
.Ι η Δ κι ΗΜ .η .['-ὶ  'ΓΠ ι;·“'_ .1!ἴ ··_.¦ο,Δ ]«ι“-ι·“_· ί?)
ΜΜΟ οι· ΜΜΟ | ' 4 Ι
τα Μηπως Παω-ε" Β 6
Ο ΦΟΟμΟτ '
τω ΠΟίκιΠ Πω
ο Ο 'λόγος Πω δεν ΟνΠνΒώνει τΟ συμβόλαιό του
· Γιατί πωσ" πως ο αέναη αν. «ΠλΠγών妻
 σπρώχνει Μ τον "Μ τον ΤΟΜῳ κα
· 'ΤΟ.η ΠΜ με ΤωΜ κα  ΠνΟκωΦίζει τον
ΟΠ @αν τΟ ΠΜ τα στα ΜΜΜ» - ΑνΟΟΙΟΟίω
Με Ο“ώωΒ Π ΜΜΜ τι ΜΜΟ
δήλωση ιω <<ΚΟλοοΟοω› :ο 24
 ΜΒ· "ΟΠΠ ΠΠΟφΟΠΟΟ
Ο ΜΠΒΟΠΜΟιΟ ΠΠ ΠΠ ΕΟΟωΠΠ
Στον ΠΑΟΚ ψαχνοι·ν ;.-.21 ΓιατίαΤώντορ μπαλόνια κι 21 Π Αργεντινός ξύπνησε  Η
ατάκα· να μοιράζει ασίστ περισσότερο το αρω8λαμ αναμνήσεις στονῖρίπολπ
«Σ"ΡΠΧΝΕ|»