Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΔΘ/Μτ]ΪΠ ΜΗ
Δον Μαιου· ποσα
απο το ΜΜΜ τους
ΜΜΟ δ ' 'Ϊ· · Ί'
που” ΗΜ· πι·
- "ααα-ΜΜΜ
ΑΠ0ΚΔΛΥΠΤ||(Ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΠΟ «Κ|ΤΡ'Ν0ΜΛΥΡ0ἶΞἔ=μ .ο 
ΠΑ το <εΚ0ΛΠΟ ΓΚΡ0Σ0» ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕ' Η ΔΕΚΤΗ! ΤΟΝ  
Ένα από τα πιο
πολυσυζπτπμένα
ονόματα στο
αγγλικό
Ποδόσφαιρο τα
τελευταία χρόνια,
στόχοο τπ5 ΑΕΚ!
Εμφανιστπκε
απολυτω8
ενπμεοωμἑνοε
για τπν ΑΕΚ
και με αποψπ. Μα
για την ομα6α!
Τῳόστιο όνομα ω8 παικτπ5
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο,
θεωρειται από του5 πιο ανερχόμενου5
τεχνικοόε στπν Αγγλία
Η πορεια του στου5 πόγκου8
Μπρόιτον και Σόντερλαντ
· Τι όπλὡνει ο ιδιοε για τα «θέλω» του.
στα συνέχεια τπ5 καριέρα5 του
“ἴῖ*Βίι°τ6ο απατα
·. φωΔ._“.& !.&Ά_ 'Δ
.επ , β τ Ι
;ιι0ῇιτειαιιιιιι'οιιιιιιοσυνιιΞ
ο ·¦ θ ΣΔ κ ᾶ.¦ιγ -,·_χρ.-_._
ε · 'χμ-.τ και ,τω .Μο
.ΜΙΝΙ ΜΝΗΜΗ'
.·ο·ἔΝ~Μἐ
“ϊ 'Ξ
· ή ΦΨκ; γ
Τ;·ωΜ γ ·- < · 8
:με αφορμπιτπ κόντρα με ΠΑΟ) ”
· “· σ . ι ..#“-·Μ Αα`ι·“`Ύ
,ε Μιλαει με θμασο8;για ΕΠΟ..·
“ΩἩΜ·ῳ;φ ` ¦ΜἘ=Μβ.
;<<που,όεν δεχεται υποδειξει5»¦καιΜ
Μ····Μ__ :"όΜ .η .. ..
ιτο;ΩΜΔζ9.τ9ωηιεονεΗιε
Δύσκολα στιγμός
Η" «ΜΜΜ»
Βορειου· ζωαμπτΜπωωΜ
του. σε ηλικία μόλι8 58 στον · Παραμένει
στο ΜΜΜ κι· αποψε Μ Μη