Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή” · τραγουδα Στέλιο >
ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
η ,Α7 Τα τραγουδια
ΜΒΜ - Μ
ΜΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
ιιιιοιιιΑιιικιΞι:` πι>οΣοοι>ΕΣ
“ Άγιος Δημήτριος
ο Μυροβλυτιις
Ϊ έκδοοιιΐ:τΐἔἔΐαπΜα ενός
από τους ενόοξόττρους αγίους της
Ορθόδοξος Χριστιανικής Εκκλησίας
Με την υπογραφή
του κλινικου ΕισιτολόγουΕιστροφολόγου. ΡΜ),
Δημήτρη Γρηγορακη
ἑ' -Ἑ#
········..··....“.···
 Φ0ιιι›ι ιωρινή
 :Χι ιιι›ξι·ιίꦛιιιχή
ΕΝΘΕΤΟ
. Διαιτα
ί Χα( ' ..
 Ξ“ΐΠἶ:=ΠΞἐ
-~-.Δ. "
::·>- Ο" . Ι
 _ Ϊ· ¦ ι/ 
ι'¦.ἱι"Ϊ:ι· ως 5 ήν
ί ί .000 εργαΖόμενοι
 καὶ ` η 
"μη - . `·ρ _.
> . 3 Μ
“_ Με ι Φ
`ω·= Μ
Κινδυνεύουν να κῆείσουν οι εῆῆπνικέ8 φαρμακοβιομηχανίε5
και να βρεθούν στον δρόμο Περισσότεροι από ί 1.000
. κ Δ ' _ . 7
.··,- γι .8 ο α αν να =-·> ο =. . 
τ “ , Ἡ Β Ἑ` ε Ξ ·
 η, . :γκι · ή. ·
'55" ί790-7640
¦,Βω Γ
Ώ>:_;ι
το 20ί8 και επιβαῆῆει μείωση κατα 50% Με τιμή5
φαρμακευτικών προιόντων. Πα οργανωμένο σχέδιο, που έχει
δ Ι εργαΖόμενοι στον κΜδο μετα την ψήφιση από την κυβέρνηση στόχο να μπει πουκέτο στην εῆῆπνική φαρμακοβιομηχανία
ΚΝ να του περιβόητου αρθρου τα τουβ=οῆυνομοσχεδίου με τα κανουνδῆόγο ο Πἔ2ΐἔἔ5ἑ:8 ΨΕΦ θεόδ. "ἔόφξυν κα;
Ι Ι προαπαιτοόμενα. το οποίο προ έπει την περαιτέρω μείωση τπε ο πρόε ροε του μ. ιαννακόπου σε φωτό .
βρεθ00ν σον δρομο ετήσιαε φαρμακευτική5 δαπόνηε στο ί.945 δισ. ευρώ έω5 και Σελ. 20. 53
ΔΕΝ ΕΦΥΓΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ' ΜΜΜ ¦ ¦ ¦ Ι ¦
.- Νεο τιπῆσ σοκ ια εσαια και χαπῆα εισοόπατα
Ποιοι χάνουν
- ·-`_.-_ὡ_
_-_”_-_Μ -.··
ἘΙΡ` 9 τ “σέ
η ο _ _ ., Φεβ
«κατοικούν» στο Μαξίμου
ΝΔ - ΕΚΛΟΓΕΣ
Ποιοε στηρίΖει
Σελ. 13
ποιον στην Αττική
ὶ Με το «φῆ
ερτ» 0
και Ομπάμα έγινε... έρωτα
Σελ. 8·11
Σελ. 4. 6·7
 τα ιι
σπίτι-σύνταξη
ΟΡ|ΣΤ|ΚΛ ΤΕΛΟΣ ΚΔ' το ΕΚΑΣ
Η ΜποροΖ παειστπριοσμων απο
τροπεΖε5 μετα τι5 τα Δεκεμβριου
Η Απροστοτευτπ ουσιαστικα
π πρωτη κατοικια
Η Οι ί3 συντο/ξει5 που|σποσχεΘπκε
ο ΣΥΡ|ΖΔ γινονται δεκα ..  ι.. ι
και «καρφωσε» ί2! Η
«Να ότι ιουργίισουμε
πομπι οντιων» ω. 19
|ΔΡΥΜΔ ΘεοχΔΡΔκΗ
Εδω χωμα 
ιι καρδια .
μια Με
Εῆῆαὁα5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα