Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Άνω κάτω οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ του 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥ
- ΣΕΤ. 
Ϊ κ /
ι Χ ) 
Σοββοτο 24 Οκτωβριου 2οι 5 - Αριθμος φύλλου 1.732
"  χ] Τιμή 1,30 € ι3 € Π εκδοσΠ με τις Προσφορές) - νι·νι·νι·.ε-τγμσ5.:σΜ
ΑΝΑΛΥΤ|κ0| ΠιΝΑκΕΣ ΜΕ Τ|Σ Δ|ΑΦ0ΡΕΣ ΑΝΤ|ΚΕ|ΜΕΝ|ΚΩΝ
ΚΑ| ΕΜΠ0Ρ|ΚΩΝ ΑΞ|ΩΝ ΣΕ 59 ΠΕΡ|0ΧΕΣ ΠΜΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
εε Με
ΝΕΜΟ γ ιΣτΑ Ξ
Α Τ' Ε|ΜΕΝ| έ ΕΣ Σ ρ |
Κολομοτο
_ι θ::“κ
Ο' ΑΝΤικΕιΜΕιιικΕΣ ΑΞ|ΕΣ ΚΔ'
Ι ΠΑ ΝΑ ΕΠ|ΤΕΥΧθΕ| 
σ στόχος των 2,65 δισ. Ε στο έσοδο
του ΕΝΦ|Α'θο=γίνει δρομοτικΠ ολλογΠ
των συντελεστών ονο Περιοχή
κΑΤΑΡΓογΝ ΤΑ Μι-ιΔΕΝικΑ ΤΕΛ|·|
ΠΑ ΠΕΤΡΕΑΑ|ΟΚ|Ν|·|ΤΑ ΧΑ' ΥΒΡιΔικΑ |.Χ
Φ ο ο: ο
ΔΕιωΠῳ&Σ υ? 
«Π=¦ ΕΑΑΑΔΑ θο ΠρέΠει νο
τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
οι εΠόμενες εβδομάδες
είνοι κοθσριοτικές»
«ΘΑ  νο εονο6σύμε
Ποιο είνοι τσ όριο κοτω οΠό
το σΠσίσ δεν μΠσρεί νο
γίνει κοτοσχεση κοτσικιὡν»
τοιιυο
_ οι] 
Ο' ΑΝτικΕιΜΕΝικΕΣ ΑΞ|ΕΣι η :ο
θο ΠρέΠει νο μειωθούν έως7450/ο σε
οκριβο Πρσοστιο κοι νο ουξΠθσύνεἔως
30% στις φθηνές Περιοχές 
Στήριξη από ()ὶ|ύιντ` Ζ· -στην... εφαρμογη Ι
του Μνημονίου · '
“ΓΑΑΑΠΜ[ΞΣ εΠεν6ύσεις σε
ενέργειο. υΠσ6σμές. υγείο»
οτε - ο.  
ΝΑ· ·= Δ. ι , ο 
ΑΔΕ|Α ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ Μι ΔΗΜ0Σ|Α κιιΡιΑ ΨΑΧΝΕ| Η ΕΛΑΣ. ΠΑ Τ|Σ ΥΠΗΡΕΣ|ΕΣ ΤΗΣ 
Π ΕΝΑΣ ΤΖ)Μ©Ξ
Ευ] ΑοιΕι=οΜΑ
Στο ΜΕΓΑ/ισ «οχι»
ΤΗΣ 28ης οκΤΩΒΡιογ
ΠΑ ΝΑ ΓΝΩΡ|ΣΕΤΕ Τ|Σ
ιέ7 χ
ς  ΓΟΣ
ΠΛΗΓΕΣ ΣΕ
ΔΥΤ|Κ|-| ΑΘΗΝΑ
ΧΑ' ΥΔΡΑ
ΜΠοχολσ στο σχολείο: Γυμνοσιο
- Λύκειο έκλειοον, το Δημοτικο λειτούργΠσον κονσνικο!
ΣΕΠ. ιΜ“=ΠΞ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα