Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΣούΠ59591”όχμΗἐγἐ·ῇεϋ959ι Ρΐε5! κστσσσἱσππσι σ ΜΒΜ γισ
τι· ΜΜΜ· σι" Β' 'σῆῆίιη
"ὡς έχει σλΜᾶι τελείως ω σκιΝικὁ
ΜΜΜ" ιιιιι ΜΜΜ Μ._ωΜ“
· "σισ σμσ6σ Βσ συνεχισει σιν :ιι:λσσιι ΜΡ . ._ ξ ΜωΜΜΜΜ“"
ο Ποιο ΘεωρειΙσι η... ΠρωτσθλΠτρισ ως ισοΠσλιος ·` ·  ωωωωωωΜ“ω0Μω“
"ΠΕΒ"  ·Μ
ΝΥ·'|'||Ἡ|· ~  `σῶΜΜΡ
 Ι  ¦  χ _4 _ '  “ ΜΝΗΜΗ! =σ'ι·ηῶισ
ΝαὐΜΜση 65: Μι·
ίσοι" σμμύιιμωηή μ -_ 6
·· > ·· Δ . ·· . .. - - . ιιΕσιιιΜΕισ“ΜΠιιασΡσωιωιιπι>...
"ΑΡΜκΗΝ|0 Η έκθεση του Πορτογόλω για τον εξτρέμ της - ΣιιόρΙινγκ
' - ι.
/ `.` Ϊ 
«ΜΜΜ» ;
ιιιιιιιιιιιι _ _ Δ. τι ' μ Η :__. 
π Ι' ·~Πσιίσφωωσων2ΜΠΜσνόσσΜΜ0ΜμσΜ | _
Μιΐ$ἩεΜ'Ἡ ·ΣΙσ9Μσσιισξίσ Μ,σλΜὡα ΜΜισ ω"
ΜωιιιιΜνσσΜΜα σιήΜΓΜ 6 β. ¦· _ .σ
ο Μ"Φ0ὐζ00 ΠΜωΜΜκσω“ΠσΜωΜΜΜω
φαμε!" Μι ω..ω.ωωωω.ωΜ-ωμ
νΝ" «ΜΜΜ» · · ΡΜ Μ
σ ΣσβΒἱ6ιισ...
"ώς ιι σχέση ους Νέα: σε.ιμ·Χρσιισληιικό κλίμσ 1: 2ι