Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
του σου· των· για
οι· τοιιιιΜιιινιι τον ΜΒΜ
Η ΜΜΜ" απο τον
οποιοι· στο συμφωνια
Γροφει ο τΛΣοΣ τΣΑτΑΛιιΣ
Παρασκευη 23 Οκτωβριου 2ΟΊ 5 / Φυλλο τοι 7 (22" 7) / ε 130
Πιθανέ8 και ἀλλεε Προσθαφαιρἑσει8,
εκτόε αιτὁ τον Αμερικανό ιτλἑι μέικερ
Σιιιιιιντιιτιι
_ οποιοι· χθες
ι έ ιιι ιιοοιι
τ .¦,
Αφου η σημαντική ΠροΠονηση τη5 ο .ι 7 “ ·7· 7_ Ξ· τῇ _ η 7 7 θέλουν καλό «κοσκίνισμο» Πριν την
Τετορτιι8 χοθιικε λογω των ι 7 7 ._ 7 7 ' γ· η Ρ τελική επιλογή στον ΑΕΚ, μίλησαν
Ποροιτλευρων εντάσεων Με τελευταιο5 'ο . γ η :_ Η Ζ Χθε8 με έναν σού ϊ008 βσσ|ΚΟὐ8
""ρ0“σ'"“0“ Τρ"·'·“νο“ Δέλλα· '7 Ξ |7 _ ~ ·  ¦ :ι ¦ υποψήφιου8-ΑρέσειοΧοβιΓκροθιο
οΣΤΕΛ|ΟΣΜΑΝΩΛΑΣχθε5εὁειξενο · . ν . . “° η ."
ειιικεντρὡνετοι σε μικρὲ8 βελτιώσει8
του σχιιμοτο5 του Φαλήρου
, 2" “οι , Ι,
·¦· Εμεινε ιιτιιιω που τιιτι φοιτ
; μου το; ηιιτ3ν88ιτθ '
 ὲ Μ" η ` : 
ΟΛΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ σού την Πρώτη
ΠροΠοντισιι ϊΠ8 ειιομενιι5 μέρα8 στην ΑΕΚ
 · ›·'ἑ7 Π