Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.23-10-2015·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-19-18)
ΑΧίΑΛΕΥΣ Α, ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΒΡΟΧΕΣ: Βροχές καί καταιγίδες κατα τόπους
ἱσχυρές μέ χαλαζοπτώσεις. Σταδιακή έςασθένησις τῶν Φαινομένων από τό βραδυ στα δυτικά καί
βόρεια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μπωΦόρ. Πτώσις
τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 20β.
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
'ίακώβου αποστόλου τού αδελφοθέου.
Σελήνη 11 ήμερών
Ανατολή ἡλίου 7.41 '- Δύσις 8.38'
Αριθμ. Φύλ. 40288 ί Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εειίειιοννε@οιεηετ.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, σας: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
Παραλογισμοί
στήν φορολογία
'Η <(Βοτίω› δέν έχει παύσει έπί σειρα ἐτῶν να αναΦέρεται στό θέμα τής ΦοροδιαΦογής καί είδικώτερα
στό πώς θα αποκτηθεί Φορολογική συνείδησις στόν
τόπο μας. Ἡ συνταγή είναι απλή καί συνίσταται σέ
Με θεμελιώδεις αρχές, τίς ὁπσῖες έχουμε κατ° έπαναληψιν έπισημανει:
ο Πρῶτον, ή Φορολογία να είναι λογική ώς πρός τό
ύψος της."Οταν ὁ Φορολογούμενος καλείται να μοιραζεται μέ τό κρατος τό ήμισυ καί πλέον τού είσοδήματός
του, δύσκολα θα αποκτήσει Φορολογική συνείδηση.
ο Δεύτερον, ή Φορολογία να είναι απλήκαί κατανοητή σέ όλους τούς πολίτες. Νά μήν απαιτείται ή συνδρομή Φοροτεχνικοῦ για να ύποβληθεῖ ακόμη καί ή
απλούστερη τών Φορολογικών δηλώσεων.
ο Τρίτον, ή Φορολογία να είναι σταθερή καί να μήν
Με συνεχώς. Οἱ πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πόσο Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν για τό
εἰσόδη μα τους, τήν στιγμή πού τό πραγματοποιούν.
` ο Τέταρτον, ή Φορολογία να είναι ανταποδοτική.Ἀν
οἱ πολίτες αἰσθανονται ότι τα ποσα τῶν Φόρων πού καταβαλλουν στό κρατος «πιανουν τόπο», θα δυσανασχετοῦν λιγώτερο όταν τούς πληρώνουν.
ο Πέμπτον, ή Φορολογία να είναι δίκαιη. Ό πολίτης
πού καταβάλλει βαρύτατους Φόρους, πρέπει να αἰσθανεται ότι όλοι συνεισΦέρουν αναλογικα στα δημόσια
βάρη, όσες αλλωστε επιτάσσει τό Σύνταγμα.
ο °Βκτον, ὁ Φορολογικός έλεγχος να είναι δίκαιος,
αντικειμενικός καί αδιαβλητος. Μόνον έτσι θα αποκατασταθεῖ ή έμπιστοσύνη τῶν πολιτών πρός τό κρατος, ώστε να καλλιεργηθεῖ Φορολογική συνείδηση.
ο "Εβδομον, οἱ κυρώσεις για τούς ΦοροΦυγαδες να
είναι αύστηρές, Με καί λογικές ώστε να ἑΦαρμόζονται.°Οταν τό κρατος αδυνατεί να έπιβαλει τίς όποιες
κυρώσεις, τότε χανει τήν αξιοπιστία του. Δ
Στήν Έλλαδα, δέν τηρείται καμμία τα τίς αρχές
αἰσές. “Η ακολουθούμενη πολιτική είναι ώς πρός όλες
αντίθετη. Συγκεκριμένα:
- Τό ύψος τῶν Φόρων είναι παραλογ' ο καί ένίοτε ίσοδυναμεῖ μέ δήμευση.
-"Εχουμε τό πλέον σύνθετο καί περίπλοκο Φορολογικό σύστημα τοῦ κόσμου.
-'Ι-Ι Φορολογία όχι μόνον δέν παραμένει σταθερή,
αλλα μεταβάλλεται συχνότατα.
-*Ι·Ι ανταποδοτικότης τῶν Φόρων είναι ανεπαρκέστατη. λόγω τῆς κρατικής σπατάλης.
ι -Ἡ Φορολογία είναι κατάΦωρα αδικη εἰς βαρος με
γαλων κατηγοριών πολιτών.
-'Ο Φορολογικός έλεγχος είναι κατα κανόνα αύθαίρετος, αδικος καί ένίοτε διατρητος.
- Οἱ κυρώσεις εἴτε δέν ύπαρχουν, είτε είναι όπερβολικές καί δεν έΦαρμόζονται.
"Ετσι, ή τεραστια απώλεια Φορολογικών έσόδων
πού καταγραΦεται σήμερα, ὁΦείλεται όχι μόνον στό
γεγονός ότιπολλοί Φορολογούμενοι δέν έχουν να πληρώσων, Μαι στόότικαποιοι αρνούνταιναπληρώσουν. Τό τελευταῖο είναι αποτέλεσμα τοῦ παραλογσυ
Φορολογικοῦ μας συστήματος. °Ενόσω δέν έζορθολογίζεται, Φορολογική συνείδησις δέν θα ύπαρξει.
”Εκθεση  Ἑλλάς
για τήν διαφθορά
Οἱ διαπιστώσεις καί οί συστάσεις τού Συμβουλίου τής Εύρώπης
ΣΕΙΡΑ συστάσεων τοῦ Συμβουλίου τής Εύρώπης πρός τήν “Ελλάδα
καταδεικνύουν τα τε ραστια θεσμικά κενά πού έςακολουθοῦν να
ύπαρχουν στήν χώρα μας όσον
αΦορα στήν αντιμετώπιση τής διαΦθορας. Παραλλήλως αναδεικνύουν τήν πραγματικότητα ότι, παρα τίς αλλεπάλληλες έπιση μανσεις
πού έπί σειραν ἐτῶν γίνονται ἐντὸς
καί έκτόςἙλλαδος, δεν έχουν ληΦθεῖ οἱ αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να γίνουν οἱ μεταρρυθμίσεις τίς ὁποῖες ύπόσχονταν
όλες οί Κυβερνήσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν. Δεκαεννέα ση μεῖα ἐπισήμαίνονται σέ σχετική έκθεση, ή δέ
συμμόρΦωσις τής χώρας θα κριθεῖ
τό πρώτο ἑςαμηνο τού 2017. Σημειώνεται ίδιαιτέρως ότι ή διαφθορά
αποτελεί μια από τίς γενεσιουργές
αἱτίες τής σημερινής κρίσεως μέ
αδύνατα σημεῖα να ύπαρχουν τόσο
στήν ασκηση τοῦ νομοθετικοῦ
έργου όσο καί στήν λειτουργία τής
Δικαιοσύνης.
Στα πλέον σημαντικα πού έπιση μαίνονται περιλαμβανεται ή πελατειακή προσέγγισις στήν διατύπωση τῶν νόμων, ή χειραγώγησις
τής διαδικασίας, ή αδιαΦανεια καί
μια γενική τέως μή συμμ0ρΦὡσεως
πρός τούς κανόνες. °Ιδιαιτέρα μνεία
γίνεται στήν λογική τής κομματικής πειθαρχίας, ή ὁποία ύπερέχει
τής αναγκαιότητος για έλεγχο τοῦ
κυβερνητικού ἔργου."Οσον αφορα
στήν αντιμετώπιση τῶν ἰδίων τῶν
πολιτικών προσώπων, τονίζεται ότι,
αν καί ύπαρχει νόμος για τό ασυμβίβαστο αναμεσα στήν βουλευτική
ίδιότητα καί τα προσωπικα συμΦέροντα, ύΦίσταται νομικό κενό για
τήν αντιμετώπισή ζητημάτων πού
μπορεί να ανακύψουν έν συνεχεία.
Βαθέως ζητείται από τήνἙλλα- ,
δα να νομοθετηθοῦν κυρώσεις(για
τήν καταχρηση τοῦ δημοσίου χρήματος από ύπουργούς καί βουλευτές, πέρα από έκεῖνες πού προβλέπει ό Ποινικός Ιωας, αλλα καί κυ
ρώσεις για καταχρηση πλη ροΦοριῶν στίς όποῖες μπορεί να έχει
προνομιακή πρόσβαση ένας πολιτικός ή δημόσιος λειτουργός.
Αναφέρεται ακόμη ότι δέν ύπαρχουν κανόνες όσον αΦορα στήν έπαΦή βουλευτών μέ τρίτα πρόσωπα τα
ὁποῖα μπορεί να έπηρεασουν τίς
αποΦασεις τους, κατι πού δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους ώς πρός τήν
ακεραιότητα τῶν πολιτικών. Για δέ
τήν βουλευτική ασυλία, ση μειώνεται ότι, ἐκτὸς από τίς περιπτώσεις
έλευθερίας τοῦ λόγου ή τής ψήΦου,
πρέπει να ληΦθοῦν μέτρα ώστε
αὐτή να μήν παρεμποδίζει τήν ποινική διαδικασία, κυρίως σέ θέματα
διαΦθορας. Για τήν Δικαιοσύνη, τέλος, ύπογραμμίζεται ότι ὁ όγκος τῶν
καθυστερουμένων ύποθέσεων καθιστα εύαλωτο τό σύστη μα, καθώς
καί ότι απαιτεῖται αναθεώρησις τοῦ
μηχανισμού έπιλογής τῶν ανωτατών δικαστικών ώστε να ένισχυθεῖ ή
ανεξαρτησία τους.
Ύψηλές προσδοκίες
από τόν στις”
Οἱ στόχοι τής Ἀθήνας καί τό παρασκήνιο τῶν συζητήσεων
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ τοῦ Γάλλου προέδρου, Φρανσουα °Ολλαντ, στήν
Ἀθήνα έχει σημειολογική αλλα
καί ούσιαστική πολιτική καί οίκονομική σημασία τόσο για τήν
έλληνική κυβέρνηση όσο καί για
τόν ἴδιο. Για τήν έλληνική κυβέρνησή, ὁ συμβολισμός είναι προΦανής: οἱ Γαλλοι παραμένουν Φίλοι τής Ἑλλάδος καί στέκονται
αρωγοί στήν προσπαθεια της να
ανακάμψει, οἱ ἑλληνο-γαλλικές
σχέσεις αναθερμαίνονται καί αναβαθμίζονται, ὁ δέ Φρανσουα
στα" στηρίζει προσωπικα τόν
Ἀλέςη Τσίπρα. Για τόν Γαλλο
πρόεδρο ή έπίσκεψίς του έδῶ
έκπέμπει στό γαλλικό, κυρίως,
ακροατήριο τό μήνυμα πώς τό Πα
ρίσι ήγεῖται τοῦ εύρωπαϊκοῦ νότου σέ αντιδιαστολή μέ τό Βερολίνο καί τούς δορυΦόρους του.
“Η ἑλληνική κυβέρνησις δέν
έχει κρύψει τίς προσδοκίες της για
ένδυναμωση τής «συμμαχίας» μέ
τήν Γαλλία στό έσωτερικό τής
ΕύρωπαϊκήςἙνώσεως. Μία συμμαχία πού εἶχε ατονήσει (λόγω σταδιακής αποδυναμώσεως τής Γαλλίας
καί αύςήσεως τής γερμανικής επιρροής, κυρίως ἑπί πρωθυπουργίας
Κώστα Σημίτη) καί πού σήμερα τήν
ύποβοηθεῖ ή δύσκολη δη μοσιονομική καταστασις στήν ὁποία βρίσκεται καί ή Γαλλία. Βασική ώθηση,
ώστόσο, για τό έπίσημο ταξίδι τοῦ
Γάλλου προέδρου στήν χώρα μας 
τό δεύτερο μέσα σέ λιγώτερο από
τρία χρόνια- ήταν ή καί ανακτησις
τού χαμένου από Ἀμερικανούς, Καναδούς καί Γερμανούς οἱκονομικού
καί έπιχειρη ματικοῦ έδαΦους.
Οἱ ἑλληνικές ἱδιωτικοποιή σεις
είναι Φυσικό να μήν αΦήνουν αδιαΦορο τόν επιχειρηματικό κόσμο
τής ΓαλλίαςἔΩστόσο, παρα τό σταθερό ένδιαΦέρον τους για τήν
ένεργό συμμετοχή τους στίς ἑλληνικές έπενδυτικές προοπτικές,
είναι ξεκάθαρο ότι οἱ γαλλικές
έταιρεῖες δέν προτίθενται να έπενδύσουν μέ ὁποιοδήποτε 'κόστος
στήν χώρα μας πρίν σταθμίσουν
καλα τήν κατασταση.
(Λεπτομέρειεςσελ. 4).
Σήμερα
Διαφωνία
μέ τούς θεσμούς
ΑγεΦύρωτο δείχνει τό
χάσμα στίς συζητήσεις
π Τῆς ἡμέρας
ή Περί μεσαίας τάξεως...
τής Κυβερνήσεως μέ τό
κουαρτέτο για τα <<κόκκινα δανεια». Σελ. 2
Ἀποπομπή
Σαββαίδου
Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε τήν απομακρυνση τῆς κ. ΣαββαίΖ
δου από τήν γγ Δημοσίων °Εσόδων. ΣΕΛ. 8
Οί τρείς ήμέρες
πού έσωσαν τό εύρώ
Τίς δραματικές διαπραγματεύσεις τής 'Ελλαδος
μέ τούς Εύρωπαίους
εταίρους μέχρι τήν έπίτευξη συμφωνίας περιγράφει ὁ θυεταίειι. Σελ. 5
θ Πίίθθ ΜΜΜ
Μπορεῖ μιά εύρωπαϊκή χώρα να
σταθεί στα πόδια της δίχως τή μεσαία
τάξη; 'ίδού ή απορία καί τό καίριο γιά
τήν 'Ελλάδα έρώτημα.
Κατ' αρχήν ποιά είναι ή περιλάλητος «Μεσαία τάξη»; Είναι έκείνη πού
ὁ Εύάγγελος Αβέρωφ αποκαλούσε
κΝσικοκυραίους»; Είναι εκείνη τήν
όποία εύστόχως ή'Ελενα Ακρίτα Με
κάλεσε «Εκείνοι πού έχουν κάνει τα
κουμάντο τουσ; Είναι έκείνη ή ὁποία
αποτελεί «κόκκινο πανί» γιά τήν κομμουνιστική αλλά καί για τήν κομμουνιστογενή «ανανεωτική» αριστερά, ή
οποία, ακόμη καί σήμερα, όνειρεύεται
-καί έπιδιώκει- τήν μετατροπή τών
. πολιτῶν σέ ανώνυμο κπρολεταριάτσ»;
τα έρωτήματα έτέθησαν έπί τραπέζης καί οί απαντήσεις δόθηκαν σχε
δόν άπνευστί.
, --Καί βέβαια είμαστε τό «κόκκινο
πανί» γιά τούς αριστερούς, διότι είμαστε ή τάξη πού πιστεύει στήν προκο
πή τού ατόμου καί στήν ίδιοκτησία.
Είμαστε όποδοί τού «αγαθά κόποις
κτῶνται», αλλά όταν κιηθοῦν, είναι δικάσουκαίδένθάσούτάπαίρνειήκάθε τρόικα καί ό κάθε Τσίπρας.
'Υπήρξε αμέσως ό αντίλογος.
«Ναί, αλλά τή ζημιά τήν έκανε ή παράταξη πού στηρίζει -ύποτίθεται- τή
μεσαία τάξη, ή Νέα Δημοκρατία, ή
όποία, ὁμοῦ μετά τού ΠΑΣΟΚ, απηρέτησε τα μνημόνιο»!
->Εδῶ είναι τό πρόβλημα. 'Η φιλελεύθερη παράταξη, τήν ὁποία παραΜισή στηρίζει ή μεσαία τάξη, μᾶς
αλλαξε Τα φώτα! Ανάγκασε χιλιάδες
ανθρώπους νά ψηφίσουν τήν αριστερά, ή όποία ύπουχέθηκε να καταργήσει τόν άδικο κεφαλικό Φόρο έπί τής
ακινήτου Ιδιοκτησίας, τόν ὁποῖο έπίβαλε ή.κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ!
«Ναί, αλλά ὁ ΕΝΦίΑ όχι μόνο δέν
καταργήθηκε, αλλά μονιμοποιεῖται»
ήταν ή απάντηση.
- Σωστά. Ό ΣΥΡίΖΑ μας έξαπάτησε, αλλά μετά τήν απομάκρυνση έκ
τού ταμείου, δηλαδή τής κάλπης,
ούδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αλλά πού
είναι ή Νέα Δημοκρατία; Αλωνίζουν
οί αριστεροί στό Κοινοβούλιο.
- Κι ὲσύ, αν έπαιζες χωρίς αντίπαλο, δέν θα σας; 'Εδώ βγαίνει ὁ
ὰξύριοτοε Φοροι1πήχτη5 ὑΦνπωργός
καί λέει στήν τηλεόραση: ς Εκανα κατάχρηση τῶν έμφανίσεών μου στα
ΜΜΕ καί από σήμερα σταματώ αὐτή
τήν ύπερέκθεση. Αύριο, όμως, αν θέλετε, ξανάρχομαι!» καί δέν σκάνε στα γέλια οί δημοσιογράφοι, αλλά τόν καλοπιάνουν κιόλας, μήν τόν χάσουν
από πελάτη!
«μια καί οί δημοσιογράφοι τή
δουλειά τους κάνουν, αγαπητέ. Τηλε- `
θέαοη κυνηγούν καί πολλάκις βγάζουν
"λαβράκια" ».
- Ναί, όπως ή κυνικότατη αλλά
ακρως αποκαλυπτική αποψη τοῦ
βουλωτή-καθηγητή (καλά, όλοι ξέρουμε πώς δέν γίνεσαι σήμερα καθηγητής αν δέν είσαι πατερα), πού δήλωσε ότι όσοι στέλνουν τά παιδιά
τους στά Ιδιωτικά σχολεία δέν είναι
ψηφοφόροι τού ΣΥΡ|ΖΑ καί, συνεπώς,
δέν θα έχει τό κόμμα του πολιτικό κόστος- από τήν έπιβσλή τού ΦΠΑ στήν
ἰδιωτική έκπαίδευση! ,
- Μήπως έκείνη ή «ρουκέτα» τού
ύπουργσύ Παιδείας πού απεκάλεσε
«πενταροδεκάρες» τόν ΦΠΑ στήν
ἱδιωτική έκπαίδευση; Τόν ΦΠΑ πού
ήταν μηδενικός, είπαν ότι θα πάει
στό 23%( τόν πήγαν στό 16% καί
μας λένε ότι δέν έφαρμόσθηκε τό...
23% καί, συνεπώς, πρέπει νά είμαστε
ειϋχαριστημένοι!
Καί ή συζήτηση έκλεισε μέ τό κα-ταπληκτικό: «Με, έτοῦτοι δέν είναι
πρώτη φορά Φτερά  παπι
φορά πΑΣοκ»ι
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
"Ετος 122ον
ΠεΝΜεΣ `
ΞΔειΣοκΛεΣ
Πέσε ΓΑ
τι Ἡ κ. Βίκυ Καλογερά, ι
αστροφυσικός καί κάθη γήτρια τού Πανεπιστημίου
Νοιτίιινοςτοιπ τού ί|λινόις
τῶν ΗΠΑ, είναι μία ἀκόμη
Ἐλληνίδά πού διέπρεψε
στό έξωτερικό. 'Η κ. Καλογερά θά τιμηθεί μέ τό Βράβεἶο «Χάνς ΜπέΤε» τής
Αμερικανικής Φυσικῆς
Ἑταιρείας γιά τό 2016, ένα
από τά κορυφαία διεθνώς
βραβεία στόν τομέα τής
άστροφυσικής καί τής πυρηνικής φυσικής. σε τής
απονεμηθεί γιά τό έρευνητικό έργο της, γιά τά
άστρα-λευκο ύς νάνοι/ς,
στούς αστέρες νετρονίων .
καί ως μαύρες τρύπες Καί
ἐμάς μας κάνει ύπερήφανους!
α Μελέτη αμερικανικού
ίνστιτούτου κατέληξε στό
συμπέρασμα ότι οί βαθιά
θρησκευόμενοι Αμερικανοί
δέν θεωρούν ότι ή πίστη
τους έρχεται σέ σύγκρουση μέ τά ἐπιστημονικά δεδομένα. Αντιθέτως, Τό
76% όσων δέν είναι ίδιάίτερα θρησκευόμενοι θεωρεί
ότι θρησκεία καί ἐπιστήμη
συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Πάντως ή συνηθέστερη πηγή αὐτῆς
τής «συγκρούσεως» είναι
οί απόψεις γιά Τήν δημιουργια τού σύμπαντος καί
τού άνθρωπου.
ο Διαβάσαμε ότι κάτασκευάζοντάι πισίνες μέ
Αύριο μαζί μέ τήν Β ΣΤΙΑ
είδικά μωσαικά τά ὁποῖα
δειχνουν διάφορα θαλάσσια ζώα καί φυτά πού κάτω από τό νερό φαίνονται
τρισδιάστατα. Καί έτσι ή
πισίνα δέν θά φαίνεται
άδεια. Αρχικῶς μοιάζει
ὡράίά ίδέα τής.. κάλ ύψεως
τού κενού. Ἐάν δέ αύτές οί
άναπάράστάοτις αφορούν
σέ μία συμπαθητική θάλάσσιά χελωνίτσά διάφορα ψαράκια, ή φυτά, τά
πράγματα είναι καλά 'Εάν
ὅμως πρόκειται γιά έναν
καρχαρία ή ένα σαλάχι,
μάλλον θά μείνουν «κενές»
από ανθρώπους. ..
ο Ό ήθοποιός Μπράντλεύ Κούπερ, πού παίζει
στήν ταινία «Ό Σέφ πού
έπαιζε μέ τήν φωτιά», δήλωσε ότι τόν βοήθησε πολύ στόν ρόλο του ή «προϋπηρεσιο» του ως «κάθαριστής τράπεζιῶν» σέ
ἑλληνικὸ εστιατόριο μέ θαλασσινά όταν ήταν 15
ἐτῶν! Έτσι όμως άκουγε
τά παράπονά όλων.
κι Τέτοια άνάκοίνωσις δέν!
έχει ξαναγίνει! Ἡ αστυνομία τής Βουλ γάρίάς κάλε- .
σε τούς κυνηγούς στίς νοτιοάνατολικές περιοχές
τής χώρας νά είναι ίδιοιτέρως προσεκτικοί γιά νά
μήν... τούφεκίσουν μετάνάστες πού περνούν παράνομα τά σύνορά μέ τήν
Τουρκία! Συγκεκριμένως
ἐκλήθησάν νά μήν πυροβολούν κάποιον στόχο
πού δέν έχουν άναγνωρίσει ξεκάθαρα καί νά μήν
ανοίγουν πύρ ὅταν ακούν
έναν θόρυβο στό δάσος.
Φαντάσου τί γίνεται στήν
περιοχή. ..
Διαβάστε τά αρθρα
<ἑίΕνας αλλος πόλεμος»
Σαράντοςί Καργάπσς (σελ. 3)
«Ό θεμέλιος λίθος τής`εύημ80ία€»
Κώστας Χριστἰδης (σελ. 8)