Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Μαλλιά κουβάρια" η παράταξη ΜπούταρηRecognized text:
οι εε
ορλκτογΔ ολου:
Πρέηει νσ σρχίσει
η συζήτηση
γισ το χρέοε
  .η·"ο'οι·ο· 
< ~'Λννεηιο 'Με
κγσΕΡκηΣη
«Μύλοε» με
την σηοηομηη
Σσββσίδου
ΖΒΖΟ 29 #9 99 Ϊ
Ψ1¦μΞνες α¦ΒΜιες 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 οκτοΒΡιογ 2Ο|5 Ι ΕΥΡΩ
.·5;:.' 1.   ΙΜ; 4  
«Μάλλιά κουβάρισ»
η ηοράτοεη Μηουτάρη
κάλεσε μιά ηρωτοφονού8 σφοδρότητοε εηίβεση του κ. Μηουτάρη ηροε τον κ. Αβρσμύηουλο. κσθώ8 κσι οντσλλσγά σκληρών
εκφράσεων με το δημοτικό σύμβουλο Στέλιο Λιοκάηουλσ. 0
«σοκάε του Μύλου» ηου άνοιξε στη συνεδρίσση τη5 δημοτικη5
ομάδσ5. σον νο μην έοτσνον ολο τ' άλλο. «ξεσκέηοσε»
κσι έφερε στην εηιοάνεισ ζητάμστσ ηου το ηροηγούμενο διάστημσ ηροκσλούσσν συνεχεί5 τριβέ5 μετσεύ
σντιδημάρχων κσι δημοτικών συμβούλων. άλλά κρύβοντσν εηιμελώ5 κάτω οσο το χσλί.
στη δημοτικά ομάδσ του Γιάν·
νη Μηουτάρη. Η εισσνγελικά εντολη γισ την κοτεηείγουσο
ηροκοτορκτικίι έρευνά σχετικά με του5 δύο διογωνισμού8
του τομέσ κάθοριάτητσ8 οηοδείχτηκε στην τελευτσίσ τη5
συνεδρίσση. το βράδυ τη5 Τετάρτη8. ότι ητσν μόνον
η σοορμίι. Η δισοωνίσ γισ την σηστελεσμοτικάτητο των σχολικών επιτροηών μετοξύ του
δημάρχου κοι του ηροέδρου του δημοτικού
συμβουλίου. ηου στιγμάτισε τη συνεδρίοση
του σώμστοε την ηερσσμένη Δευτέρσ. ημο
Ελληνικά
κσρέ στο 560
Φεστιβάλ
«Μιάου» στο
κυκλοφορισκά με
'2 «έξυηνσ» Μάριο
στην Τσιμισκιί!
κινημστογράτρου
Περισσοτερες απο 77 τσινίες Μηνών
δημιουργών ορατές εκ των οποίων σε
ηρεμιέρο κσι κάποιες ήδη βροβευμένες
στο εξωτερικο- θά προβληθούν στη
θεσσαλονίκη
Νέε5 σντιδράσει8
γισ τι5 διστάΕει8
ηου οδηγούν σε
σδιέεοδο τνιοο
κσι Μωβ
Χειροηέδε5 σε
σηείρο δισκίνηση5
νορκωτικὡν
Π σελ. 9
Πλέκουν σκουριά
κοι γάντισ γιο
το ηροσφυγάηουλο!
Εοτησον μηλάκο
στην Κουλούρο
Ημοθίσ5
Αρχισον
κινητοηοιίισειε κοτά
τη5 ηὡλησά5 του
Π “Με