Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο πλαφόν στις πολλαπλές συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
; ΠΕΜΠτΠ
22 οκτοΒριαγ 2αι5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0204
ι.3αε
' ι ι ιι “η τι~ '~ τέκνα ἶ
~·.ιιιιι--<ιι Μι|ὶζιιί¦ωΝ~ ι
ι~ι.ι'ι“
ι Η' ί 'Σ “ΞιἩιιΜν και!1!.ι'Ρε:ιἑιιι·ιιΜ Η
~ι ἔκ " ἰ' τ να 'ΜΝ' Η ΜΜΗιι.ιΠιΗ Μ Η ΜΜΜ ι ι' " 'ι Μ Πει ιι ~ι.«'ιιι<ι ' - Η
ΟΔΗΓΟΣ 5
!_ οι 7 ΡΥΘΜιΣΕιΣ-ΦΩτιΔ
-   Πογ ΦΕΡΝΕι το
-. ι “ ΑΣΦΑΛιΣτικο  οι
   ~  ~ . ·· ΜΕΓΑΛΟ' χΑΜΕΝοι των
;  ΣΑρΩτικΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
στιε Πολλαπλέ5 συντάξειε
Μεγάλε8 αΠώλειεε
για οσου8 Παίρνουν
ΕΟ. χαμηλότερο Πλαφόν στι8 συνολικὲ8 αποδοχέ5 για
οσσυ8 λαμβάνουν Πολλέ5 συντάξει8 σχεδιάζει το υΠουρ. ¦ 2 , γείο Εργασία8. Που Παράλληλα Προωθεί αλλαγε8 στα ΠοΠανω αΠΟ συν-[οξει8 σοστά αναΠλΠρωσΠ8. 34·35
· ' Ω
'·'Ό·'·"···· ·· ··· Μ'
ΜΑΞ'ΜῦΥ Πέ Μ.
'ΜΜΜ'
ΧοκΑΛγψΗ-Σοκ
τι ιι·ιιιιιιιιιι ,  .. και·
Πι ιιιιιιΝιι 
θύελλα αντιδράσεων
Χρέο8 και εΠενδυσει8 στο
|'ΕΜ|ΖθΥΝ Α"θ ΤΟΥΣ
Προκάλεσε Π δήλωσα
του Ν. ΦίλΠ ότι Π αυξΠσΠ
¦ ¦ του ΦΠΑ στΠν ιδιωτική
[Λ 48ωρο Ολαντ στην Αθηνα
εκΠαίδευσΠ είναι «ΠεΠολλαΠλά μηνυματα στήριξΠ5 τΠ5 Ελλάὁσ5 στέλνει ο
Ι νταροδεκάρε5». 9
Πρόεδροε Με Γαλλίαε. Φρ. Ολάντ. με την εΠίσκεψΠ του. 3 ἰ Δ χ
ΠΕιιιιιιΣιιΣιιιΣκΠΣιιΣ η  `ῶ
Σε δομέ5 ψυχιατρικΠ5 στήριξΠ8 καταφεύγει μεγάλοε αριθ· Ξ.:
μόε Ελλήνων μεταναστών Που αναζήτΠσαν καλύτερΠ τύχΠ
στο Γερμανία στο χρόνια τΠ5 κρίσΠ5. ισ. 25
ΑκρότΠτεε του κουαρτέτου
. . Ι ι ,ω
“  για την Πρωτη κατοικια  κ > ι
'¦ ΑυστΠρά κριτήρια για τΠν Προστασία τΠ5  
: ΠρώτΠ5 κατσικία5 ζητουν οι δανειστέ5. 4-5 ἔ ὰ