Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
.ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΚΑΚΟΙ(ΑΙΡΙΑ= Τοπικές βροχές καί καταιγίδες,
πού πιθανώς τοπικα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οί ανεμοι θα πνέουν νότιοι 5 μέ 7 μπωφόρ, στα βόρεια βόρειοι τοπικα μέχρι 8 μπωφόρ.
“Η θερμοκρασία θα αγγίζει τούς 23β. Κ.
Πέμπτη 22 Όπτωβρίου 2015
Ἀβερκίου ίσαποστόλου επισκόπου '|εραπόλεως._
Σελήνη 10 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.40! - Δύσις 3.39'
Ἀριθμ. φύλ. 40287 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής θ, 'ΓΚ. 10872, Ἀθήναι, εετίειιεννε@οτεηετ.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220331, σας: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
Ό ῦΕλευθ. Βενιζέλος `
περί τής Παιδείας
«Εἰς τά ίδιωτικα έκπαιδευτήρια γίνεται δυνατόν
όπως πραγματοπο ιώνται αἱ μεγαλύτεραι καί ἑπιτυχέστεραι καινοτομίας διότι τι ίδιωτιιαί έισταιδευτήρια
τελοῦντα απλώς Με τήν έποπτείαν τού Κράτους καί
συμμορφοόμενα μόνον πρός τάς γενικός κατευθύνσεις του, έχουν τήν έλευθερίακ τής όποίας στερούνται τά δημόσια, καί διά τούτο δύνανται να έπιτελέσουν μεγαλυτέρας προόδους».
Τα ανωτέρω έλέχθησαν από τόν°Ελευθέριο Βενιζέλο τήν 25η Μαΐου 1929, κατα τήν τελετή εγκαινίων
τού Μπενακείου Διδωστηρίου τού Κολλεγίου Ἀθηνών.
Ό τότε Πρωθυπουργός όχι μόνον εἶχε τιμήσει τό σχολείο μέ τήν παρουσία του στήν τελετή, όλα δέν έδίστασε να έξαρει τόν ρόλο των ίδιωτικών έκπαιδευτηρίων στήν γενικότερη αναβάθμιση ως Παιδείας·
Ἡ αλήθεια βέβαια είναι πώς τότε ή δημόσια
έκπαίδευσις εἶχε μεγαλες έλλείΨεις."Ομως καί σή μερα δέν ἰσχύει τό ἴδιο; Παρα τα τεράστια κονδύλια πού
δαπανα τό κρατος για τήν δημόσια έκπαίδευση, τό
αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. °Οπότε ή ίδιωτική
έκπαίδευσις έρχεται να συμπληρώσει τα κενα καί να
ἑπιτελέσει έκείνη «τας μεγαλυτέρας προόδους».
'Η δισφορα είναι πώς σήμερα ή ίδιωτική έκπαίδευσις έχει το κρατος απέναντί της. Αύτό ἔχει καταδειχθεῖ κατ° έπαναληψιν. 'Η ύποτιθέμενη «έποπτεία» έχει έζελιχθεῖ σέ ένα ασφυκτικό πλαίσιο τό
ὁποῖο ὁρίζει τα παντα Ἀπὸ τήν διδακτέα ύλη καί τό
καθεστώς των δασκάλων τούς όποίους έξομοιώνει μέ
τούς δημοσίους, μέχρι καί τό πόσες έκπαιδευτικές
έπισκέψεις θα γίνονται!
Καί ώς να μήν έφθαναν Με, τώρα τι ίδιωτικα
έκπαιδευτή ρια τιμωρούνται καί μέ τήν όποχρέωση
..καταβολής ΦΠΑ, ή ὁποία, δέν ,ύπαρχει σέ σχεδόν
κανένα αλλο εύρωπαῖκό κρατος. Τό γεγονός ότι ό
συντελεστής δέν θα είναι τελικα 23%, αλλά 13% για
τα σχολεῖα καί 6% για τα φροντιστήρια, λίγη ση μασία έχει. Αύτό πού μετραει είναι ή απαραδεκτη στασις τής Κυβερνήσεως.
"Οταν ή ἰδιωτική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει
τα κενα τού κρατους, τό τελευταῖο πρέπει να λέει
«εύχαριστώ» καί να τής παρέχει κίνητρα πού να διευκολύνουν τήν δραστηριοποίησή της. ¦Ενώ έδώ συμβαίνει τό αντίθετο. Ἀντί για «εύχαριοτώ», τό κρατος
θεσπίζει ανακίνητρα, πού όχι μόνο δυσχεραίνουν,
αλλα πιθανώτατα θα περιορίσουν τό έργο τής ίδιωτικής έκπαιδεύσεως.
Μέ τήν έπιβαρυνση τού ΦΠΑ στα δίδακτρα τών
ίδιωτικών έκπαιδευτηρίων, πολλοί γονεῖς οι βρεθούν
σέ αδυναμία καί θαγαναγκασθούν να μεταφέρουν τα
παιδια τους σέ δημόσια σχολεῖα. Αύτό θα είναι κακό
καί για τα ίδιωτικα σχολεία πού θα χασουν έσοδα, καί
γιατα δημόσια.ῦ νώ αντιμετωπίζουν σοβαρα προβλήματα, τώρα θα πρέπει να δεχθούν πρόσθετους μαθητές.
'Η συνταγή πού ακολουθείται είναι ή ακριβώς αντίθετη τού°Ελευθερίου Βενιζέλου. 'Εκεῖνος, ώς όραματιστής, έζεθείαζε τόν ρόλο τής ίδιωτικής Μιδεύσεως
καί τήν ύπεστήριζε έμπραιςτως. °Ενώ οἱ σημερινοί μικρόψυχοι κυβερνήτες μας καταστρέφουν ότι θετικό
έπασχα. Παρ° ότιστέλνουντα δικατως παιδια σέ ίδιωΜε σχολεῖα, κατα βάθος θέλουν να τα κλείσουν.
°Ιστορική μείωσι
ατού έλλείμματος
Τί έπετεύχθη μέ θυσίες σέ μία πενταετία
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ πού έφερε χθές
στό φώς τής δη μοσιότητος ή Εὐρωπαῖκή Στατιστική 'Υπηρεσία (Ευτοετει) εἶναι έζόχως αποκαλυπτικα:
Τό δημοσιονομικό έλλειμμα τής
“Ελλαδος τό 2014 έφθασε στό 3,6%,
από 15,4% το 2009 - παρ3 όλο πού
για τήν ακρίβεια τού' τελευταίου
αύτού στατιστικού στοιχείου ύπαρχει ακόμη έντονη αμφισβήτησις
καί αρκετα έρωτή ματα.
Ἡ ἑλληνική οίκονομία, συνεπώς, πέτυχε κατι θαυμαστό καί
σπανιο για τα διεθνή δεδομένα:
Μείωσε τό δημοσιονομικό της
έλλειμμα κατα δώδεκα ὁλόκληρες
μοναδες μέσα σέ μία πενταετία.
Αύτό έπετεύχθη χαρη στίς θυσίες
τής πλειονότητος των πολιτών, πού
εἶδαν εἴτε τούς μισθούς τους να μειώνονται, εἴτε τίς συνταζεις τους να
περικόπτονται ση μαντικα, εἴτε τούς
έμμεσους καί αμεσους φόρους πού
πληρώνουν να αύξανονται καί να
πληθαίνουν διαρκώς.
°Ως αποτέλεσμα τής πρωτοφανούς αὐτῆς δημοσιονομικής προσαρμογής, τήν περίοδο 2009-2013,
όπως μόλις προχθές απεφανθησαν
οἱ έμπειρογνώμονες τής Εὐρωπαῖκής Κεντρικής Τραπέζης, οί
"Ελληνες εἶδαν τόν ατομικό τους
πλούτο να μειώνεται περίπου κατα
17.000 εύρώ. ῦΕπί πλέον, από τό
2008 έως τό 2015, μέ βαση τήν πρόσφατη σχετική έρευνα τής σώσε
8ιιίεεο, ὁ συνολικός πλούτος τής
έλληνικής μεσαίας ταζεως μειώθηκε κατα 488 δισ. δολλαρια! Παραλ- τι
ληλα, τήν περίοδο 2009-2015, ή μέ,ση μηνιαία σύνταζις στήν χώρα
μας, σύμφωνα μέ στοιχεία τού
=Ινστιτούτου °Εργασίας τής ΓΣΕΕ,
περιορίσθηκε από τα 1.350 εύρώ
στα 833. “Η δέ νεανική ανεργία, ή
ὁποία τό καλοκαίρι τού 2008 βρισκόταν στό 20,1%, αγγιζε τό περασμένο καλοκαίρι τό 49%.
Ἡ πολιτική τής λιτότητος -απαραίτητη σέ ένα βαθμό καί κατα
στρεπτική από ἐκεῖ καί πέρα- έχει
φθασει στα όρια της. “Η σχεδιαζόμενη νέα μείωσις συνταςεων καί ή
έπιβολή έπιπρόσθετων φόρων μόνο
ζημία μπορεῖ να έπιφέρει σέ μια
οἱκονομία ήδη έπιβαρυμένη πολλαπλώς από τίς αστοχίες καί αλλοπρόσαλλες πολιτικές τών τελευταίων ἑτών. Τήν ίδια στιγμή πού ὁ
Ματτέο Ρέντσι ανακοινώνει γενναίες φοροαπαλλαγές στήν ῦΙταλία
καί ή κυβέρνησις στήν Πορτογαλία
” σχηματίζεται έπί τής βασεως τής
μειώσεως Φορολογικών συντελεστών, ή συνεχιζόμενη φοροεπιδρομή στήν χώρα μας συνιστα παραλογισμό.
Δέν πρέπει να λησμονούμε έπίσης ότι ή Έλλαδα ἑζακολουθεῖ να
έχει, σύμφωνα μέ τήν Ευτοείετ, τό
ύψηλότερο δημόσιο χρέος (178,6%
τού ΑΕΠ) στήν Εύρωπαίκή"Ενωση.
“Η διαδικασία για τήν έλαφρυνσή
του, όπως ἑπανειλη μμένα έχουν τονίσει οἱ ΗΠΑ καί τό ΔΝΤ, όφείλε
να έκκινήσει αμεσα. .
"Ετος 122ον
Ἡ έπίσκεψις
ΗοΙΙαιιαε
+- Γραφει ό Μίας°Ηλιόπουλος* +
0ΠΩΣ καί έπί Κυβερνήσεως Σαμαρα, έτσι καί έπί
Κυβερνήσεως Τσίπρα, ή γεωπολιτική διαστασις
τής έπισήμου' έπισκέψεως τού Προέδρου τής
Γαλλικής Δημοκρατίας έν Ἀθήναις συναρταται
πρός τόν σοβούντα ανταγωνισμό ίσχύος καί
έπιρροής μεταξύ 'Ηπειρωτικών καί Θαλασσίων
Δυναμεων περί τα ένε ργειακα κο ιτασματα καθώς
καί τούς ύδατίνους διαύλους μεταφορών στό
Γεωπολιτικόν 'Υποσύστη μα τής Ἀνατολικής Μεσογείου καί, είδικὡτερα, στόν Θαλασσιο Χώρο
τής 'Ελλαδος καί τής Κύπρου.
Μείζων αντικειμενικός σκοπός τής Γαλλικής
πλευρας, από γεωπολιτικής έπόψεως, είναι, καί
πόλιν, κατά τήν κρίσιν μας, ή εξασφαλισις καταλλήλων θέσεων αφετηρίας καί έρεισματων ύπέρ
τής Γαλλίας, έν αναμονή τού έναρκτηρίου λακτίσματος για τό Μέγα Παίγνιον τών 'Υδρογονανθρακων στήν 'Υφαλοκρηπίδα καί τήν Ἀποκλειοτική Οίκονομική Ζώνη των Ἀθηνῶν. Τοιαύτη έξασφαλισις δύναται δέ να ύπαρξει μόνον κατόπιν
προσωπικής δεσμεύσεως τού Πρωθυπουργού
τής Ελλαδος έναντι τού Προέδρου τής Γαλλίας.
'Υπενθυμίζεται ότι, διαγενομένης τής προηγουμένης επισκέψεὡς του, ό Ἀρχηγός του Γαλλικού Κρατους έκαμε δημοσίως λόγον -Θχρτεεείε
πως περί <<συνεκμεταλλεύσεως>> (τών Ἑλληνικών κοιτασματων φυσικού αερίου). Είρήσθω
έν παρόδω ότι Γαλλικές έταιρεῖες (<<Τοτε|>>) έχουν
ήδη αναλάβει δραοιν σέ δύο αλίπεδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Στόχος τής Κομμισσιόν
οί «φορολογικοί παραδεισοι»
°Η Ρίτα, τα 8τατ1)ι101ςε καί ὁ ανταγωνισμός
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τής ῦΕπιτρόπου
για τήν πολιτική ανταγωνισμού
Μαγκρέιτε Βέστεϊγερ έπιβλήθηκαν πρόστιμα τής ταξεως τών 20
έκατ. εύρώ στήν Πει Ρώσσος από
Τοπίο για ἑπιλεκτικα φορολογικα
πλεονεκτήματα ὑπὲρ τη ς, στό Λου-`
ξεμβούργο, καί στήν 8τετ1)ιιο1ςε για
αναλογες φορολογικές αποφασεις
(Μέσω) στίς Κατω Χώρες καί συγκεκριμένα στήν °Ολλανδία.
Ἡ Εύρωπαῖκή "Ενωσις, πέρα
από τήν ζώνη τού κοινού νομίσματος, είναι ένα πλέγμα νόμων, διαταζεων, κανονισμών καί έναρμονισμένων πολιτικών. Ἡ νομική της
ύπόστασις, αρκετα περίπλοκη καί
λεπτομερειακή, ἐπιζητεῖ στήν βαση συμφωνιών τών κρατών-μελών
-στήν συγκεκριμένη περίπτωση ή
απόφασις τής °Επιτροπής βασίζεται σέ συμφωνία από τόν ῦΙούνιο
2013- μέ στόχο τήν διατή ρήση τού
ανταγωνισμού, '
"Ολα ὅμως τα παραπανω καταλήγουν προσχήματικα ή έπί μέρους ρυθμιστικα ώς πρός τήν αντιμετώπιση τής συμφωνη μένης αποτροπής τής φοροδιαφυγής. "Οχι
όμως καί τής ἰσοτιμίας στήν προσέλκυση έταιρειών καί ἑπενδύσεων στα κρατη-μέλη. Διότι, για παραδειγμα, τί πιθανότητες έχει ή
Έλλαδα στήν παρούσα φαση, αλλα
καί τα τελευταῖα χρόνια, ώς πρός
τήν προσέλκυση έταιρειών καί
έπενδύσεων μέ φορολογία τής ταζεως τού 28%, 100% προκαταβολή
τού φόρου, απόλυτη ρευστότητα
στό νομικό καί φορολογικό της
πλαίσιο, Προφανώς ούδεμία, όχι
μόνον απέναντι στίς ίσχυ ρές χώρες
τού Βορρα ή τίς βιομηχανικές δυνάμεις τού Νότου, όπως ή °Ισπανία
καί ή ῦΙταλία. Άλλα απέναντι σέ
χώρες όπως ή Κύπρος, ή Μαλτα, ή
=Ιρλανδία καί ή Βουλγαρία.
“Οσες αποφασεις καί αν ληφθούν από τήν ῦΕπιτροπή απέναντι
σέ «φορολογικούς παραδείσους»
έντός Εύρώπης, ὁ ανταγωνισμός
στήν“Ενωση ὑπό τέτοιους όρους
δέν μπορεῖ να λειτουργήσει μέ
όρθολογικό καί έναρμονισμένο
τρόπο, σέ ένιαῖο κανονιστικό
πλαίσιο.
(Λεπτομέρειες σελ. 5).
'Η πρώτη έπαφή
μέ τούς θεσμούς
Τό χασμα Κυβερνήσεωςκουαρτέτου στα ζήτημα
τών << κόκκινων δανείων»
κυριαρχηοε στήν πρώτη
ημέρα τών συναντήσεων.
ΣΕΛ. 2
Προκλητικός
ό Φίλης
`<<Πενταροδεκαρες>> χα- ί
ρακτήριοε ό ύπουργός
Παιδείας τίς αύξήσεις
στήν ἱδιωτική έκπαίδευ
ση. Σωρεία αντιδράσεων. ή
ΣΕΛ. 3
Σαλο προκαλει
ό Νετανιαχου
Σαλός προεκλή θη από
τήν δήλωση Νετανιαχου
ότι <<ὁ Χίτλερ δέν ήθελε
εξόντωση των Εβραίων».
ΣΕΛ. 5
θ ίί11θ8ίΠ1!44
'Ἀχ, χέρ Σώυμπλε, τί τίς θέλετε
τίς δηλώσεις; Παλι ανω-κάτω κανατε
τή συντροφιά μας. Με, είναι πραγματα αὐτά; Πότε σε πάψετε να
ασχολείστε μαζί μας;
-'Εχει αδικο ὁ,Σὡυμπλε πού λέει
ότι ή 'Ελλάς δέν είναι κρατος; Πού τό
βλέπεις ἑσύ τό κράτος; απεφάνθη Γεώργιος. φαλιρισμένος έπιχειρημστίας.
-“Ε, για στάσου. Τί θα πεῖ «Δέν
είμαστε κρόττος»;
- σε σού πώ αμέσως. Κράτος
είναι έκεῖνο όπου ύπαρχουν καί λειτουργούν θεσμοί, τούς όποίους ό πολίτης σέβεται. 'Εδώ πού τούς είδες
τούς θεσμούς; Πήγαμε να καθιερώσουμε τήν βασιλευομένη δημοκρατία
καί τήν ύπονομείσαμε από τήν πρώτη ίτων. Πήγαμε νά σώσουμε τι»
' εδρει.ιομένη δημοκρατία καί διχαστηκε
ό λαός, μέ τίς γνωστές' συνέπειες.
Έφτιαξε ὁ Καραμανλής μια δημοκρατία στα μέτρα του. τής αλλαξε τα
Εἶναι κράτος ή Ἑλλάς;
φώτα ὁ Παπανδρέου, καί ό θεσμός
τού Προέδρου έχει σαφώς ύποβαθμισθεῖ. Τί να θυμηθώ ; τα «ὁμοιόμορφα» καί Τα «όμοιόχρωμα»; Τήν καλπη στούς ώμους τού Καλογιάννη; Σέ
παρακαλώ...
- Ναί, δέν λέω, αλλά δέν είναι μόνον αύτοί οί θεσμοί. *Υπαρχει ή
Ἐκκλησία, ύπαρχει ή Δικαιοσύνη,
ύπἀρχει ή 'Ενημέρωση...
- χε, χα, χα! ῦΕδώ γελᾶνε! Ποια
Δικαιοσύνη; Αύτή πού για να τελεσιδικήσει μια ύπόθεση θέλει είκοσι
χρόνια; Αύτή πού επιτρέπει στήν
(Ενη μέρωση» να στιγματίζει ανθρώπους, να τούς καθυβρίζει, χωρίς να
ύπαρχει καταδίκη παρα μόνον κατηγορίες (συνήθως πολιτικής φύσεως)
μέ έμφανή στόχο να ὲπηρεασει τίς δικαστικές αποφασεις; Αύτή πού τήν
ιλιώνουν ἀκόμη χωρίς μηχανοργἀνω
ση καί τήν φορτώνουν κάθε τόσο μέ
νέες ύποθέσεις; Αύτή πού δέν έχει
αίθουσες για τή διεξαγωγή τών
δικών; ΠοιαἘκκλησία; Αύτή πού καθε τόσο απειλεῖται από τίς κυβερνήσεις ή κατασυκοφαντεῖται ώς «πάμπλουτη» καί «έπιχειρηματίας›; 'Ἀς
τολμήσει καποιος να ύβρίσει θεσμούς
στήν Ἀγγλία καί θα σού πώ έγω!
- Ά, μήν τα παραλές! Είδαμε τί
γίνεται καί στήν Ἀγγλία, όπου ὁ
λόρδος, έντεταλμένος κατά τής διαφθορά, γλεντοκοπούσε μέ ναρκωτικα
καί αλκοόλ σέ οίκο ανοχής!
- Ναί, αλλά αμέσως παραιτήθηκε
καί παύθηκε. Δέν όχυρώθηκε πίσω
από καποιον Νόμο «περί εύθύνης πολιτικών» ή από αλλά «παράθυρα»,
όπως ὲδώ.
-°Ενταξει, στάζει, αλλά όχι να
μας Τό λέει αὐτό ὁ Σώυμπλε. Στό
κάτω-κατω, μόλις είχαμε αρχίσει
να γινόμαστε κρατος, μας ήλθε
«καπάκι» ό Παγκόσμιος Πόλεμος
καί ή θηριώδης γερμανική Κατοχή
καί μας έστειλαν χίλια χρόνια πίσω! Ό φίλος σταματησε, έβηξε μέ
ἐκείνου τόν βήχα αμηχανίας, αλλά
αναδιπλώθηκε.
-'Εχεις δίκιο, αλλά μόλις τελεί- ι
ωστικό Πόλεμος, όλη ή Μερη Εὐρωπη αρχισε να ανασυγκροτεῖται καί
έμείς έδώ βγάλαμε τα ματια μας μέ
Τα ίδια μας τα χέρια! Μήπως καί γι'
αύτό «φταίνε οί ξένοι», όπως συνηθίζουμε να λέμε;
-°Ἀ, έδώ είσαι σωστός. Ἀλλὰ μήπως φταίει ὁ Σωυμπλε, πού έμεῖς.' οί
'Μήνες. έχουμε μνήμη ῖχθύοε καί δεν
θυμόμαστε τί, πώς καί γιατί οννέβη
καί φθάσαμε ώς ἑδώ; Μήπως, τελικα,
«Τοιούτοι πρέπον ήμῖν ἀρχιερεῖα;
Ό φίλος δέν μίλησε, απλώς κούνησε τό κεφαλι καί έβγαλε τό πακέτο
μέ τα τσιγάρα. 'Εξάλλου, αρχιζε καί
τό ματς. 
1ΠΠΟΔΑΜΟΣ
τό μήκος του είναι 1 Ο μέ
ΠΕΝΝ|ΕΣ τρα, ένώ έχει καί πέτρινα
~ σκαλοπάτια, γιά τα μήν
ΕΙΔΗΣΟγ^ἄ έγκλωβιζονται οί πολίτες
ΠΕρ|ΕρΓΑ καί πρέπει νά ἐπιστρέ
ψουν ξανά πίσω, οί αρχές
σκέφθηκαν καί έβαλαν καί
από τίς δύο πλευρές φανάρι! Καλή ίδέα, πάντως
Ο Οί πάγοι λιώνουν
στήν Ἀρκτική δύο φορές
_ χρειάζεται
ταχύτερα από ό, τι στόν
ύπόλοιπο πλανήτη. ”Ετσι
τό περίφημο Βορειοδυτικό Πέρασμα, ὁ θαλάσσιος
δρόμος πού συνδέει τόν
Ἀτλάντικό μέ τόν Είρηνικό Ωκεανό μέσω τού καναδικού άρχιπελάγΟυς
στήν Ἀρκτική, αντί νά
είναι παγωμένος, διαπλέεται κανονικά. Κατόπιν
αὐτοῦ τό ταξίδι πλοίων
γίνεται συντομότερο καί
λιγώτερα
καύσιμα. Βέβαια ή δια
δρομή παραμένει ριφο- '
κίνδυνη, αλλά οί είδικοί
προβλέπουν ότι σέ λίγα
χρόνια ή Ἀρκτική τά καλοκαίρια θα είναι μία
απέραντη θάλασσα. '
ο Τά κοράΜια δέν κινδυνεύουν μόνον από τήν
κλιματική αλλαγή πού τά
έπηρεάζει άμεσα αλλά καί
από τό άντηλιακό! Κάθε
χρόνο χιλιάδες τόννοι
άντηλιακών προϊόντων
καταλήγουν» στούς κοραλλιογενείς ύφάλους, μέ
αποτέλεσμα τά ύπέροχα
αὐτά θαλάσσια ασπόνδυλα νά πεθαίνουν. Στήν
Καραιβική ήδη έχει χαθεί
τό 80% τών κοράλλιογενών ύφάλων. ..
ο Τό πιό στενό δρομάκι,
πιθανόν σέ όλο τόν κόσμο, βρίσκεται στήν Πράγα! Στήν Παλαιά Πόλη
της. "Ε χει πλάτος περίπου
έαν κανείς έχει τά. .. κιλά
του, άς μήν σκεφθεί νά τό
διαβεί διότι ἔστω καί χωρίς «μποτιλιάρισμα» μπορεί νά. .. κολλήσει στήν
διάδρομή!
ο Καί μιά πού αναφερόμαστε·σέ... στενότητα όχι βέβαια τήν οίκονομική,
διότι αὐτή δημιουργεί
άλλα δραματικά προβλήματα- νά σας πληροφορήσουμε ότι τό πιό στενό
σπίτι κατασκευάσθηκε στό
Τόκυο. Τό πλάτος του
είναι λίγο παραπάνω από
μία πόρτα αλλά έχει δύο
ὸρόφους! Μέ συνολικό
ἐμβαδόν 52 τ. μ. μπορεί νά
μοιάζει πνιγηρό, καί άπί
έξω νά θυμιζει κοντάίη νερ,
αλλά στό έσωτερικό του
θεωρείται άνετο! Τό κατασκεύασαν 7ά·ιτωνες σχεδιαστές γιά μία μικρή οίκογένεια. Προφανώς, ἐπίσης,
κανεις δέν θά εἶ ναι ` χονδρός!
ο Τόν γύρο τού Διαδικτύου κάνει βίντεο στό
ὁποῖο μία «πονηρή» μικρούλα βρίσκει δικαιολογία γιά τήν σκανταλιά
“ της. 'Η ήλικίας τριών ἐτῶν
Σοφι3 πού έχει βάψει μέ
βερνίκι νυχιών τις κούκλες
της, αλλά μαζί καί... χα
' λιά καί έπιπλά απαντών
τας στήν ἐρώτηση τού
πάτέρα της γιατί τό έκανε
ριχνει τό φταίξιμο στήν
Βετόίε της λέγοντας ότι
50 ἐκατοστά! Καί καθώς τής τό εἶπε 100 φορές!
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
«Κοίτα ποιός ήρθε!»
Α. ΙΙ Δημόπουλος (σελ. 3)
«Ἀπώλειες καί Δίσοδύναμα»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)