Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Έρευνα για ύποπτους διαγωνισμούςRecognized text:
Καμπανακι απο την Ενωση
Συιαακτων και παρεμβαση Μπουταρη. Μια τετοια εξελιξη θα την
εξισωσει 4η δημοτική ραδιοτηλε
οραση μετα υπαλοιπαεμπορικα
τηλεαιττικα δικτυα, θα Πληξει ευΘεως το δημοσιο χαρακτηρα της
και θα την αδηγησει μαθηματικα
στα μαρααμα και την απαξια
τουισεαδημαργας ουδ
Με η·||ο'οτ08 
ι ω . : 8
ι `ὶ Ξ ¦ .
υ - ι ι έ .ετ '
Ψ σ _·· ' ¦ “
: ι Ι
. ..μ _
σε; : . . ρ “η
_ ε Μ
Ι ·ω-~
^_Μ ω
ΠΕΜΠΤΗ 22 οκταΒΡιον ΖΟΙ5 Ι ΕΥΡΩ
. - Μ·
ρήγγειλε α εισαγγελεαε Διαφθαρόε θεσσαλονίιω8.
Ακιλλέαε Ζήσω. για Με διαγωνισμοόε σε Διευθυναπ5 Ανακύκλωαπ5 και Διαχείριαπε Αστικών
Απορριμμάτων του δήμου θεασαλονίιαι5. όπου.
Ερευνα
για ότι ο πτ0υ5“ Ζ 
διαγωνισμου5  Ύ
τοπία σε όλα τα στόδια των διαδικασιών
που ακολουθήθακαν και απέρριψε ω5 αθεώρτπα
κρήματικό εντόλματα τα οποία είχαν εκδοθεί από σε
οικονομικέει υππρεσίεε του δήμου θεαααλονίιαι5 για
τήν πλήρωμή Με εταιρίαε. τι Μ. ο
συμφωνα με όσα είδαν τα φω5 ατε δήμοαιότπτσε.
προέκυψαν σοβαρεε εμπλοκέ5. Πρόκειται για δυο
διαγωνισμοό5. εκατοντόδων χιλιόδων ευρώ. που
ανατεθήκανσεμία αυγκαιριμένπ εταιρία.αλλόπεπίτροποε του Ελεγκτικοό Συνεδρίου διαπίστωσε παρα·
 ΜΕΛΛΟΝ" 
 Δρ  Αλλόζαυν όλα
- '  στα στόθμευσπ με
νέα σήστπμα και
κρεωσπ ανα λεπτό
σελ. 'Ο · Η
Πλπμμήρισε
από τα Βροχή το
Μουσικό Σχολείο
τ   Μέχρι το
Φεβρουόριο
τι πλαρωμή του
Ο σελ. 39
Απειλούν
με κινήταπαιήσει5
Π σελ. 7
Βρέθιικαν
5.400
συνεταιρισμοί σφραγίδε5...
Ο πλω
«Αδειόζει»
αυτή για τα
«πενταροδεκόρε5»
Ο σελ. 3
Αλλοε ΠΑΟΚ
σήμερα με
Κρόσνανταρ
Π Μ. ω