Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεπεπ@οωπετ.ετ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'°
ο ΜΙ· οι:
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΤΑ ααΜΓΚΕ ΓΟΝΕ|ΣΜΚ^| 
Ανω ή
τιμωριο·
Μάλλον τιμωρπτική γιο τους
γονείς που επιλέγουν την ιδιωτική εκποίδευσπ γιο το ποιδιή
τους είνσι π τελική οπόφοσιι γιο
την επιΒολή ΦΠΑ στον ιδιωτική
εκποίδευσιι. ”Οπως τιμωρητική
ήτον κοι ιι οπόιροσπ των ορμοδίων υπουργών Οικονομικών
προ λίγων χρόνων νο κοτοργήσουν το οφορολόγήτο όριο των
ποιδιων. Ετσι, οι γονείς που μεγολώνουν ποιδιή, που δοπσνούν
τεράστιο ποσό γιο τον ονοτροιρή τους εξουσιώθπκον φορολογική με τους ήγορους κοι τους
έγγορους κωρίς ποιδιό. Τήν
ίδιο ωρο όσοι επιλέγουν είτε
οπό ονήγκπ γιοτί δεν κολόπτοντσι οπό τις ώρες λειτουργίος
του δπρόσισυ σχολείου είτε
επειδή θέλουν πιο ποιοτική εκπσίδευσπ, ιδιωτικό σκολείο τιμωρούντσι εις διπλούν. Κοι επιδορόνοντοι με ΦΠΑ 13% - ήτοι
ενήιιισπς ρήνος ποροπήνω δίδοκτρο- κοι πλήρωνουν τεκμήριο διοδίωσπς. Αν ουτό δεν είνοι τιμωρία τότε τι είνοι; ΒέΒοιο οντίστοικες οιτιήσεις μπορεί νο προδήλλουν κοι όλοι
όσοι έκουν το τελευτοίο χρόνιο
πλπγεί οπό το ρνπ¦ιόνιο. 'Οποτε
τίθετοι ευλόγως το ερωτπμο: Τι
ρωρίο ή ονήγκπ;
Ο λογικής
ΑΚΑΡΠΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Χασμα κυβέρνησης - δανε|σΤών
για τα κόκκινα δανεια
. ν  κ κ
~ κα ακακία
ακα @ακα
και..!