Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ 06ο ααατατμέταατ
τα ΣΥΡΜΑ
α μμ. μαμας
μια Ματ"
| Η-ΠθημΕρτνἡ¦ Μο ητακὴ Εφημ£ρίὁΠ
Στα αααααματαμτα ααμμ8τέχααα: Εμμαζαμ8αατ
αααταΕτααχατ, ατματ8α ματ έμααματ
ρα Νέα καταστήματα
Παγτἶμ¦τττα ααα" αταμτα αμματὡα
ατα 28 α τωμμίαα
σωμα από ΜΜΜ Ξαατματταε :Ξ με  ΜοφΜαὲ
Κω ΜψΜ““βῳΜ Με! "ῇ"""Μς ἐἔ Ήττα») Ια Η τ|: ” ' ἶἴ
· Τα κρ1ώρ1α των τρΜ '
γω τους Μπιτς" δανειολήπτες σελ.10  '
ο Το 72% δεν εγκρίνουν ....................... .. σε”
ΜΜΜ ως ΕΕ Με! Στα ΕΠ"
· ΜΜΜ 65Χρσνος |
ΜΜΜΜωο Με· σωματα"
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Μ!" |Ξἱ|ἱ|||"8Ξλ 12
ΜΗΝΑ Ι ς σελ2 ....... ..; ............ ..σ
Μανώλας Παπαδόκ11ς σελ.5  
ΑλέΕΜρος Ζέρβας σελ.4 Λ ΧρυσούλαΒαρβέρα-Βόρρα σὡ.13  Π β `  Ϊ ·:· 4 '
¦ ¦ - 7 Δ -Σ 8 :Μ λ
ἔ&ἶΞΞΞἔΜ 3? ΜΨΨΨ"ἑ9 " ν - τ· χ ετἑἑἶἐἶἑἑἔἶἔΚΜΜ τ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα