Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σκληροί όροι από τρόικα για τα κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Ο ΕΔΕ ΘΕΡΟ
Υ; Β Γ 
ΥΠΕΡ] Τ” ” β θ
ΤΑ «κΑΝοΝιΑ» ν ο
ΣΕΚ ΣΗ
ηΡοκΛι-ιτικοΣ Ο Νικο:: Φ|ΛΗΣ
ΑΠΟΚΑΛΥ|'|ΤΕ| το |'|ΡΑΓΜΑ'|'||(0
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ κγΒΕΡΝι-ιΣι-ιΣ
/ὴ/ 7`¦ /- μΧ /μ “αδ /7 πΧ
`_ »/
ι /. ει) 7 /
/ μ Ἡ: 'ν / / Η «η γ” Ό Χι: Ζ ν 1/ “_;
ι η ι ΠΑ / Ι ι ι ι» Πρ ι
ι Μ η αεκ τ, ω 'Μ ,Η γι _έ/
 γ 7 / »Νά ¦ ι ως / ι!  Κ μέ 
τ χΑ τει ή
όλος αηό τις δηλώσεις του υη.
Παιδείας ηου μίλησε για «ευηορες
οικογένειες» και για «συμβολικό»
ΦΠΑ 6% οτα φροντιστήρια
 -› ὅ ένω, Ξ]ΠυῖἶΖΠ
Δίνω όλη τη συνταξή μου και
τσανταραυν και τα παιδια μου
για να μένω εδώ , ,
ΣἙλ]λΠΣ Ή 
Πέμητη 22 Οκτωβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.730 - Τιμή 1,30 € - νΜΝ.ε-ιγμαε.εαΜ
› ΟΛΟ το |'|ΑΡΑΣΚ|·|Ν|0
ΑΠΟ Τ|Σ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΛΝΕ|ΣΤΩΝ ΜΕ ΤθΥΣ ΥΠθΥΡΓθΥΣ
ΣκΠηροίόροι
από τρόικα
για τα κόκκινα δάνεια
οι ΑηΑιτι-ιΣΕιΣ ΜΝ ΕτΑιΡΩΝ ΛΝοιΓογΝ το Δι·οΜο
ΣΕ ηΛΕιετι-ιΡιΑΣΜογΣ Λ· κΛτοικιΛΣ ·#
Τ| ΑΝΤ|Γ|Ρ0ΤΕ|ΝΕ| |·| ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ι
Στο τραηέζι «συμηίεση
μισθών» των δημοσίων
υηαλλήλων, ιδιωτικοηοίηση
ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑ
Το <<ΛΝ0|ΓΜΑ»
ΤΩΝ ΦΑΡΜΛκΕ|ΩΝ.
ΕΝΩ ΠΡθΧΩΡΛ
Η ΕΦΑΡΜ0Γ|·| ΤΗΣ
ΕΡΓΑΛΕ|ΟθΗΚΗΣ
ΛΔΜ|-|Ε και δημοσιονομικοί
στόχοι
Διορία έως αυριο στον
Κατρουγκαλο για να
εξηγήσει Ποιες συντόξεις
και ηόσο θα μειωθούν
με το νέο ασφαλιστικό
Σ ιιΕιιιΑιιιιιοιιΑ
ΑΥΞΗΣΗ πιτ αυτια
ΣιοΣιΡΑιο
ι_· 1 θΜΛΤθΤΥωΜ <<[ἰιιν ιζ»
ΦΥ"|(θ ΣΤ" ΣΥΝΕΒΗ" ΤθΥ ΕΜ( Ι Σιλ
αν ένα απο
_ “ΜΜΜ η, _ Ν η. ΠΕΑ. 15
ΧΛΜ0ΣΓ|ΛΤ0ΣΤΡ|ΠΤ|Ζ η ·  Μπηκα
κΑ|Τ0ΤΛΤ0ΥΛΖ · ΣΥΛΛιιιι·ΕιΣιιΑιιΣ...
ιογΝΕογ κΛΝΛΔογ _ ιΖιΜιιΑιιιιιιΕΣ
ιιΡΩογιιογΡιογ Ποιητική
| Τ' ΠΡΟΒΛΕΠΕ| ΤΠ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Π ΠΑ ΤΟΥΣ ΔιΡ0ιικ0γΣ ΣΥΝΕΤΑ|Ρ|ΣΜ0ΥΣ »Πο ΕιΔικο ΕΝΘΕιο|ἴθΜῖ9ΠΟς
Ξεἑ Αγροτικός Ι
" ὅ Με “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα