Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ο ά τ
του ωοτωοον το οι" τοκ! ΜΜΜ
"ώ οδΜκῳο ω...ξέπηοΜ
«κ ού» και Μ·ποΧώρΜΜ
'Όσον «ύδατα» ο ΜεΝοοονίᾶτςοτακ οπο6ούς
·Βοτοίνοντοτ·
ΜΜΜ" Ζ π . 
ΜΒΜ” ς· 
ΜΜΜ. σκοπούς πως
Πίπα το· αν ηΜτμωέ
Ρ· ·- .
τεχνικό ΐ
Η. 2.6
των επαφών  έ
με τον Μονό
ο · Ϊ: ο   ° -  ή
<<Φ0ΡΤΠΝΕΤΛ|» το ΠΛΡ|-ΡΕΜ ΜΑΔΡΠΗΣ 7
   των 'Μ,
Μ τῆς· ω ΜΜΜ· _
 αδικο οτοοοΏοτο μονο· 
Το έκτοκτοοῳβούλτο
κο· γτοτί τ'. .. ὰοωον
Μα κοτ Ροντρίγκεζ
Μαιου] τον
ΜΜΜ στον
*Μποστ ο "Μ
“3 ;ΜΜτ ο: την ΡΜ σ Ι: ΜΝ! τ: ·› Μ
. . _ . _ χ .
“ως “το 0
τον,Μοιττττονο
ττΒΜττοον»_οτον
πονοΒττνο·κο
Ϊ· πωσ ο ΑΜΠ· γ· ο"
εωτξπ Μ πμ·ωΜως . - 4