Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Το μεχρι πού μπορεί
να σωσει ο οπμμπιακοτ οεν μπορούμε να 4
το Ξέρουμε ο θα το .
οούμε στο τεπος τπτ
χρονιατ ο Δεν μας απαοκοπεί πωπω τώρα ο
Αυτο που σκεφτομαστε
ΤΩ Ν Σ"ο ρ είναι Μπιτ· με παιχνιδι. να προοπαοοὐμε
Δ/ντής: ο. Νικσῆαΐδ“ς να προχωραμε και να
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 Θ) ρ γ είμαστε Μπρικ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 24 οκΤΩεΡιογ 2045 Ο Α.Φ. 45794 ' > ι ο η _
¦ΥΝΕΧ°ΜΕΝ|·| ¦|('|'°¦ ΕΔΡΑ! ΜΚ".
ΜΕ Λ|'||¦'|'ΕΥ'|'|·|¦ ΩΡΛ|°'|'|·|ΤΛ¦
"ΚΟΑ "ΟΥ ΜΠΡΑ°ΥΝ |Ν'|'ΕΓ|Ε!
ΠΕΡΑΣΕ ΣΑ" Β°Λ|ΔΛ
ΚΔ' ΑΠΟ "Ο ¦Λ|'|(ΡΕΜ'|!
Μ"ΠΞ_ _ η ι 'Νεο «εραορρπεακρν απο; μερεύτερο κερί με
.Ήταν ένα παικνι'οι - 7 “ γ 4 η γ 4' . η ο” Έ εκ=6ς¦- έ699ὶῷΨΨρΤ°_"“ ι ,ἔκ ι 
παρα “οπο Μακαρι· ο “ ' ο
Σκοραραμε τπν καταππππ“
ατινμπ και πΛεον είμαατε οτπν
πρώτπ ρω· μαζι' με τπν Μπάγερν
και οεποιιμε να οανεκι'αοιιμε τον
σωρο προς τπν προκριαπ ο ειναι
απιστευτο. από καταφερα να
ραπω το πιο οιΞοκοΛο γκοΛ ο
Πριν εικα χασει ένα πιο
εύκοπο ο 'Ετσι ειναι το ·
ποσοαφαιρο· ' /›/|·
_ 7 -'-; κ.,
| χ 2,
χ' ` ΙΙ
|/./ 0 χω γ
Μ· Ι /
ΠΑ"Κ0¦Μ|Λ
ΜΟΜΡΛ 'ΜΥ ΔΥΝΑΜΗ"
Μπι. Ξερω" τιιιν
ΝΤιΝΛΜο ο Τκοπ απο αιιτα που
μπαινουν μόνο στα βιντεοπαι
κνιαια ο Νιγηριανός. περασε ταν
μπαπα απο το ματι τπτ αερονας ο
Λπ6·τπν κα απππκτικπ μπαπια
 ο ¦ η . .Δ τομ παρ Σεκίνποε π φο_ “ο η _ . ι . απ τομ αρκούν
7 _ ο · ' _ · ' ' “ 0-4
Μονιμωτ
“οππιομενοτ» και σε _ _
στενή επαφή με τα αντιπαπα `
οι'κτμα. ο Μπράουν ιντεγιε
εκτεπεοε καει; και τους Κροάτες Τ. χ _ ~ ο ι › - Γ η 3
μεαα στο ΜαΞιμίρ τομ Ζάγκρεμπ. Σεπ τ κ ο Ξ, ' ο ο η / γ Ϊ ¦ΑΒΒΑ¦
απο ο γἑμἑτ=τ:ἔ$ἔ;ιαἔ;==:οο ~ “Ξ ~ 7 · Η ; | 1 Δ ' ' . ι 0¦0ΔΩΡ|Δ|'¦:
Μι π ιαν κ ι ω- ~ · · ¦ η σ ' ν · ·
νέα" τροπο το γκοΛ ἔν νεου ' ο . ' γ · ` ' `  γ γ . ι “ °ῇ°| ο' εῇῇ“νες είνα'
εκτος εορατ ευρωπαϊκού - · ` :τ Κ . ` , - , ' ~ ` | . ι ” Ρ η ""ε°ῇΦ°ν°| Ο ο ΠρΡε°°“ "9
°ρ'ά"β°“ για ¦°ν °ῇ°μ"ι°κὐ " `  μ η. '~ γ ι η η ~ / ' | η γ ' ¦ °"6""°ε σ'|Ν εγκωρια °ῆ"¦ε|°
και πανπγαρι'ζει Δ ι 'Σὲ ο _› ' 4 η “ ' τ ι “ η ' ~ `, και εβαπε Μαιο το Χέρι οτπν
¦ - 9 · ~ ° ' τοέππ ο ο οπμμπιακοο βγαινει
μπροστα ατπν Εμρῶππ και
οπος ο κοσμος μιπαει για
τα θαύματα του»
ο ο ειπες ο
οεοοαριοπε
Δεύτερο σερί “οιππο· ο θραπος στο Το€ιμπιονο Λιγκ και `
ππεον π πρόκριοπ περνα μέσα απο το καραϊακακπ
ΦθΡῖ°ΥΝΗ¦:
“Να 'ναι καπα ο Μενα.
ο ΜΜΜ· τον εακαριοτούμε»ι
απριεμαο απο “
Ματ" να ο'
Τ¦ΡΑ¦ῖ|° ΜΝ" Α"°
Μ|Λ|ΒΟ"|¦Β|ῖ¦ Η' ΚΑ¦ΑΜ|
ο οι οιιο τοι·ς έτρεξαν ομνοΛικα
πανω απο 23.5 κιπιομετρα ιι). με τον
Σερρο να σωματα οτα 44.88 κπμ και
τον ταρω στα 44.73 ο
Σπουδαίοι και οι Παρντο
Ματον καν Μαοουακού
¦ η , ρ | χ _, ο ¦ _ ~ Για τον αγώνα γραφουν: πποΣτοΛιιΣ
Μοιιο Με Τομ ΛεΜοινιι ειχε ααα ' Η Τερμα πιο ΤοΛποΤεΛεΣΜΛ η ο | χ ` ' 7 ` " ' _ κνι>ιΛκιιΣ ιοεπιοα κι ο Πορτο: κΛιιΛΣ και
οιππα σε ομιπο Τσάμπιονς Λιγκ » ' “ μπιακατ εκει,ακεοόν ' _ χ ,_ ΔιοΝνΣιιΣ ιιεΛΛιιΣ ιοεπι6α τει ο Στπ οεπιοα
ο οπμμπιακος ι2007-2ωω ο Για η εεε· παρεα-το μίνιμοαμ Με ~ “ Η ο γ - 44 ο απεσταπμενος μας ΑΛΕΞΗΣ Β|ΡΒ|ΛΗΣ
πρώτα Φορο μετα απο πιο χρονια ¦ τη · ι ο _
οι αεραθροπεμκοι·· δεν σεκτπκαν η γ ¦ < Νά έέ ή 7 7 η 7 έ Μη
γκοπεκτοοεο ο ατποιορ α- ι γ  ,_ η η γ, Ή χ - Με  ΔΝ 7  η
το” “περ“ἑἑ.οΜ“¦“ἔ“ ¦ η γ_ Τ > _ Ι ρ -4 . _ ο ο “ Μ ο ,ο , ι χ ο - γ 1 ςῖ¦|Ω¦ ο μωρε :Απο-τ απεκ
0-Ξ. πιο 3/40/2043)
 |Δπροαπαοειεο|γιαἐεπιατροΦπ τεμ πωόωκΨενἑ
` Ζ - κ Η ρπαΜοΛοι·ιΛ τον 8ου οΜ|=Ἡ: /¦ ο-,  χε; _ < |
| _ ι Μπανεον σ Με · °Μ“·““ θ( ' ° ι 'ο - η πιττπιιιιπππι9
¦ Η έπωπκωοι '
· . Ά σενα" , ,  , _ γ
""ἴἔ ἶ“ἔο=ἱἔἐἔδ π&Ζομν νων·οτ·κσμε Πόνομε.“αΒπα5ω9!ωςνια¦να ,
, - _ > κ ο " ζ 9' πιμα7και να μπει στο ρόστερ ϊ 77 7 Νέα | Ι Με “Ι εεε
· . ναπ και οπμμπιακος ~ °Υ¦|°φ?Φε' Ρ κ ι ¦ ι, ρ ο , . 77 Ι ε , 4 ε
ΜΜΜ" "88::ό "ΠΜ" | κ ϋΠΠ°ςΕΝ© ΕΒΠΜΜ διεθΥΜ.Πω Βρε' με ¦ · Λναιιαμρανει ιιππρεαιακοτ ο Στεπιοτ Μανωπας. εξετάζονται Λύσεις
| ι ΚΜΜω ματια Τ' Χρειάζεται :οΒρὑῇ0ς ¦ | ' η ~ ' ~ και απο τπ Λατινική Λμερικιἱ αν 6εν τεΛειώαει θετικά τον Χιμενεθ ζ
7 8 - 5 4 3 _ ν > ΓραΦει ο πιιπτειιιιΣ ιιιΛΜπτοπονιιοΣ ισεπιοα κι Με· ο ι·ιινιι ΜΝΗΜΗΣ Μπορει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα